Komisija za lokalnu samoupravu

PREDSJEDNIK

Irfan Čengić

ZAMJENIK

Osman Ćatić

ČLANOVI

Zeid Mujić
Amela Kuskunović
Eldin Vrače

Hasan Muratović
Faika Mujanović-Glamočanin
Salko Zildžić
Melika Mahmutbegović

Ante Baković
Tahir Nuhić

KONTAKT

Sekretar Komisije za lokalnu samoupravu

Almedina Bulić
Tel: +387 33 445-259; lokal 238

E-mail: Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za lokalnu samoupravu: razmatra pitanja i prijedloge projekata iz domena sistema lokalnih vlasti - sistema lokalne samouprave; prati i osigurava da se principi iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi inkorporiraju u domaće zakonodavstvo; prati i osigurava reformu domaćeg zakonodavstva iz domena lokalnih vlasti i njihovo usaglašavanje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i evropskim međunarodnim pravnim standardima; prati proces uspostavljanja lokalne samouprave kao osnovnog stuba demokratskog društva - uspostavljanje lokalnih demokratija kao autonomnih i demokratskih oblika organizovanja građana; razmatra zakonske i ustavne projekte o provođenju principa decentralizacije vlasti, a posebno principa supsidijarnosti, kako bi se lokalne demokratije lokalne vlasti osposobile da odgovorno upravljaju javnim poslovima (planiranje, uređenje prostora, korišćenje zemljišta, zaštita okoline i komunalne infrastrukture) koji su najbliži građanima; prati regulisanje i funkcionisanje regionalnih, kantonalnih i lokalnih vlasti; prati zakonske i ustavne projekte o statusu i kompentencijama gradova i upravnih centara, te potrebno regulisanje njihovih odnosa sa vlastima više instance, kao i dijelovima unutar gradova; prati usaglašenost sistema lokalne samouprave iz nadležnosti entitetskih vlasti na polju decentralizacije vlasti i decentralizacije fiskalne politike sve u cilju jačanja i osposobljavanja lokalnih vlasti da mogu odgovorno upravljati i regulisati povjerenim javnim poslovima, u skladu sa interesima lokalnog stanovništva. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija