Program rada

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI DOM

 


                                                                                          

 

 

PROGRAM RADA
PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

 

 


Sarajevo, april 2017. g.


Predstavnički dom donosi Program rada, koji čine pitanja iz djelokruga Predstavničkog doma koja će se razmatrati na sjednicama Predstavničkog doma.

Program rada sadrži zadatke Predstavničkog doma koji proizilaze iz: Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, planskih dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i prijedloga ovlaštenih predlagača, kao i drugih poslova i zadataka u rješavanju pitanja od interesa za narode i građane u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Programom rada utrvrđeni su poslovi i zadaci Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao i način njihovog izvršavanja, uz napomenu da se ovaj program rada donosi kada su već prošla dva mjeseca tekuće godine.

U radnom planu nisu naznačeni rokovi i predlagači razmatranja zakona i drugih akata  pa će svi materijali biti razmatrani nakon dostavljanja u parlamentarnu proceduru u skladu sa rokovima propisanim Poslovnikom Predstavničkog doma.

Osnovni pravci djelovanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini bit će usmjereni na:

 

Program rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu sadrži više tačaka koje će biti smjernice za rad na sljedeći način:

 1. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2017. godine razmotrit će zakone i druge akte utvrđene u Programu rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu uključujući i one zakone i druge akte predložene od klubova zastupnika i radnih tijela u Predstavničkom domu koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila i preuzela obavezu da bude predlagač.
   
 2. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2017. godine razmatrat će zakone i druge akte čiji predlagači budu radna tijela Predstavničkog doma.
   
 3. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2017. godine razmatrat će zakone i druge akte čiji predlagači budu zastupnici, klubovi zastupnika i Kolegij Predstavničkog doma.
   
 4. Održavanje tematskih sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će planirano prema potrebama.

  Predstavnički dom će u 2017. godini održavati tematske sjednice  Predstavničkog doma prema rasporedu koji utvrdi Kolegij doma radi analiziranja aktuelnih privrednih i društvenih oblasti u Federcaciji Bosne i Hercegovine s ciljem ostvarivanja povoljnijeg pravnog, ekonomskog, socijalnog i političkog okruženja.
   
 5. Međuparlamentarna saradnja i saradnja sa nevladinim sektorom i građanima

  Predstavnički dom nastavit će održavati regionalnu međuparlamentarnu saradnju, kao i potpunu otvorenost i transparentnost djelovanja Predstavničkog doma i koordinaciju u vezi sa inicijativama nevladinog sektora i građana.
   
 6. Održavanje tematskih radionica radnih tijela


Radna tijela Predstavničkog doma u saradnji sa ministarstvima i drugim nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine održavat će tematske radionice radi obrađivanja aktuelnih tema i procjene stanja iz svojih oblasti u smislu postojanja i usklađenosti zakonskih i podzakonskih akata, te  saradnjom sa privrednim i neprivrednim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te nevladinim sektorom steći saznanja o problemima sa kojima se susreću pravna i fizička lica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radno tijelo bi na bazi praktičnih rasprava sagledalo problematiku i svoje prijedloge uputilo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine koja bi, prema njihovoj ocjeni, mogla predložiti odgovarajuće promjene i donošenje novih zakonskih propisa.

 

1. ZAKONODAVNA AKTIVNOST

I. PRIJEDLOZI I NACRTI ZAKONA KOJI SU USVOJENI ILI SE NALAZE U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI U PERIODU JANUAR-FEBRUAR 2017. GODINE

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti  Federacije BiH
 2. Zakon o osiguranju
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrjednosnih papira
 5. Nacrt  Zakona  o štrajku
 6. Zakon o bankama
 7. Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH
 8. Zakon o hraniteljstvu
 9. Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi sa amandmanima Vlade FBiH
 10. Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
 11. Zakon o energetskoj efikasnosti u FBiH (usaglašen tekst u oba doma)

 

II. PRIJEDLOZI ZAKONA IZ PROGRAMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavljen je u januaru 2017. godine Predstavničkom domu i upućen zastupnicima. Planom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine definirani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijeli implementaciji zacrtanih strateških ciljeva. Plan rada federalnih ministarstava predviđa:

 

Iz zakonodavne aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Predstavnički dom preuzeo je predložene zakone i druga akta. Vlada je definirala planirane rokove po kvartalima za pripremu prijedloga zakona. Iz praktičnih razloga nisu naznačeni rokovi u kojima će ih razmatrati Predstavnički dom.

Svi prijedlozi zakona bit će razmatrani kada stignu u parlamentarnu proceduru u skladu sa Poslovnikom i mogućnostima pravovremenog koordiniranja svih aktivnosti Kolegija, a vezano kako uz pripremu sjednica tako i uz pokretanje određenih pitanja za raspravu u radnim tijelima Predstavničkog doma.

Navedeni su prijedlozi zakona iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu kako sljedi:

 1. Zakon o policijskim službenicima Federacije BiH
 2. Zakon o eksplozivnim materijama Federacije BiH
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima javne uprave
 4. Nacrt Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala
 7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici
 9. Nacrt Zakona o krivičnom postupku FBiH
 10. Zakon o izmjenama Zakona o inspekcijama u FBiH
 11. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima
 12. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku
 13. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina
 14. Nacrt Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije
 15. Budžet za 2018. godinu
 16. Zakon o izvršenju Budžeta za 2018. godinu
 17. DOP-a za 2018.-2020. godinu
 18. Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH
 19. Zakon o doprinosima
 20. Zakon o porezu na dohodak
 21. Zakon o poreznoj upravi
 22. Opći porezni Zakon
 23. Zakon o izmjenama Zakona o fiskalnim sistemima
 24. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH
 25. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Razvojnoj banci
 26. Nacrt Zakona o mikrokreditnim organizacijama
 27. Nacrt Zakona o posredovanju u osiguranju
 28. Nacrt Zakona o osiguranju od odgovornosti motornih vozila
 29. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 30. Zakon o računovodstvu i reviziji
 31. Zakon o registru finansijskih izvještaja
 32. Zakon o gasu
 33. Zakon o gasu FBiH harmoniziran sa Trećim energetskim paketom
 34. Zakon o opremi pod pritiskom u FBiH
 35. Zakon o biogorivu u FBiH
 36. Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o mjeriteljstvu u FBiH
 37. Zakon o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubova u Federaciji BiH
 38. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o cestama u Federaciji BiH
 39. Zakon o izmjeni Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom
 40. Zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH
 41. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
 42. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
 43. Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
 44. Zakon o štrajku - prijedlog
 45. Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova
 46. Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja
 47. Zakon o djelatnosti socijalnog rada u Federaciji BiH
 48. Zakon o socijalnim uslugama u Federaciji BiH
 49. Zakon o zaštiti porodice sa djecom u Federaciji BiH
 50. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
 51. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica
 52. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica
 53. Zakon o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica
 54. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja odbrambeno-oslobodilačkog rata
 55. Nacrt Zakona o hemikalijama
 56. Nacrt Zakon o biocidima
 57. Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom - nacrt
 58. Nacrt Zakona  o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje
 59. Zakon o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine
 60. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena
 61. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH
 62. Zakon o koncesijama
 63. Zakon o energetskoj efikasnosti
 64. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata
 65. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 66. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
 67. Zakon o slatkovodnom ribarstvu
 68. Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 69. Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju
 70. Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 71. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
 72. Zakon o veterinarstvu
 73. Zakon o poticaju razvoja male privrede
 74. Nacrt Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture
 75. Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima
 76. Zakon o zaštiti okoliša
 77. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost
 78. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 79. Zakon o turizmu u Federaciji BiH
 80. Zakon o boravišnoj taksi u Federaciji BiH - prijedlog
 81. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u Federaciji BiH


 

III. PRIJEDLOZI I INICIJATIVE STIGLE OD OVLAŠTENIH PREDLAGAČA ILI DRUGIH INSTITUCIJA KOJI NISU OVLAŠTENI PREDLAGAČI, A PREDLOŽILI SU ZAKONE I DRUGE AKTE U PARLAMENTARNU PROCEDURU

 1. Regulacioni plan Blagaj
 2. Regulacioni plan Počitelj


Program rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu je planski dokument za 2017. godinu koji ostaje otvoren za sve opravdane dopune u skladu sa aktuelnom situacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmotrit će i druge analize, informacije, izvještaje o radu i druga dokumenta koja su u nadležnosti Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.


PRILOG PRIJEDLOGA ZAKONSKIH I DRUGIH AKATA KOJI SU SASTAVNI DIO PROGRAMA RADA PREDSTAVNIČKOG DOMA ZA 2017. GODINU, NAKON PROVEDENE RASPRAVE O NACRTU PROGRAMA RADA ZA 2017. GODINU DATIH OD ZASTUPNIKA U PREDSTAVNIČKOM DOMU, PREDSJEDNIKA RADNIH TIJELA, PREDSJEDNIKA KLUBOVA I DRUGIH UČESNIKA U RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA RADA ZA 2017. GODINU

I. PRIJEDLOG ZAKONSKIH AKATA 
Nakon provedene rasprave o Nacrtu Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu predloženo je da sljedeći zakon budu sastavni dio Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu:

 1. Zakon o zdravstvenom osiguranju u FBiH.
  Rokovi za razmatranje navedenog zakonskog projekta bit će naknadno utvrđeni na osnovu plana nadležnog radnog tijela kao ovlaštenog predlagača za predlaganje navedenih zakona u dogovoru sa resornim ministarstvima i Vladom FBiH.


II.

 

Sarajevo, 25. april 2017. g. 
Broj: 01-02-4-2189/16 
 

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA

Edin Mušić