Z A P I S N I K 9.VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 23.04.2020. godine

Online sjednica je počela u 12.03.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o rokovima i postupanju u sudskom postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriju Federacije BiH uvrsti u dnevni red usvojen je sa 76 glasova za, dva glasa protiv i uz četiri uzdržana glasa.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 78 glasova za, devet glasova protiv i uz dva uzdržana glasa.

Sa 80 glasova za, jednim glasom protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu razmatra po hitnom postupku.

Sa 70 glasova za, osam glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je prijedlog da se Prijedlog Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriju Federacije BiH razmatra po hitnom postupku.

 

Sa  80 glasova za, tri glasa protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu – hitni postupak,
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu,

Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. goidnu (Anex I),

Odluka o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu,

 1. Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federcije BiH  - hitni postupak,
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za hitni Projekat za COVID-19 za BiH,
 4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiHu okviru instrumenta za brzo finansiranje MMF-a.

 

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu – hitni postupak

 

Prijedloge je dostavila Vlada Federacije BiH.

Prijedloge su razmatrala  nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je premijer Novalić.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Ispred Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Albin Muslić.

Ispred klubova zastupnika diskutovali su: Damir Mašić, Elzina Pirić, Alma Kratina, Sabina Ćudić, Osman Ćatić, Azra Hadžić Bećirspahić, Marijan Klaić i Nermin Muzur.

Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali: Irfan Čengić, Amer Obradović, Nihad Čolpa, Samer Rešidat, Dževad Adžem, Eldar Čomor, Senaid Begić, Miralem Galijašević, Adnan Efedić, Nedžad Šećić, Suad Kaknjo, Petar Galić, Elzina Pirić, Husein Rošić, Salmir Kaplan, Miomirka Melank, Hamdija Abdić, Tahir Nuhić, Salko Zildžić i Albin Muslić.

Budući da se Vlada Federacije BiH treba izjasniti o predloženim amandmanima, predsjedavajući je dao pauzu od 45  minuta.

Nakon pauze, predsjedavajući je predložio da se rad nastavi po tački 3. dnevnog reda, jer se Vlada još nije izjasnila o amandmanima.

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu,

  Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za

  2020. godinu (Anex I),

  Odluka o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana

  zdravstevog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Prilikom online glasanja, Predstavnički dom donio je Odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I) Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana zdravstevog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu.

 

 1. Prijedlog Zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica – hitni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Ispred Vlade Federacije BiH obrazlagala je Aida Soko.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Ispred Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Albin Muslić.

Ispred Komisije za lokalnu samoupravu obrazlagao je Irfan Čengić.

Na Prijedlog Zakona amandmane su podnijeli: Elma Đogić (1), Klub zastupnika DF (7), Klub zastupnika Naša stranka (16), Klub nezavisnih zastupnika (3), Amer Obradović (9), Suad Kaknjo (3), Klubovi zastupnika PDA i A-SDA (3), Klub zastupnika HDZBiH (8), Klub zastupnika SDP (25), Klub zastupnika Narod i pravda (9), Klub zastupnika SBB (4), Adisa Kokić-Hinović (3) i Vlada Federacije BiH (10).

U raspravi su učestvovali: Hajrudin Žilić, Meliha Bijedić, Damir Mašić, Alma Kratina, Ivica Pavković, Adisa Kokić-Hinović, Irfan Čengić, Tahir Nuhić, Sabina Ćudić, Amer Obradović, Nermin Muzur, Samer Rešidat, Albin Muslić, Elma Đogić, Senaid Begić, Elzina Pirić, Mirsad Čamdžić, Mara Đukić, Sanela Prašović-Gadžo, Osman Ćatić, Husein Rošić, Nihad Čolpa, Ahmed Džubur, Adin Huremović, Adis Arapović, Safer Demirović i Eldin Vrače.

 

Predsjedavajući je prešao na rad po tački 5. dnevnog reda, kako bi se Vlada Federacije BiH izjasnila o predloženim amandmanima.

 

 1. Prijedlog Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federcije BiH  - hitni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Predstavnik resornog ministarstva dao je dodatno obrazloženje.

Na Prijedlog Zakona, Klub zatupnika DF podnio je tri amandmana, koja je Vlada FBiH prihvatila: Amandman I: U članu 2. stav 3. tačka a) brišu se riječi „lišenja roditeljskog prava“ a iza riječi „odnosno“ dodaju se riječi „oduzimanja roditeljskog staranja.“

Amandman II: U članu 2. stav 3. tačka b) briše se  riječ „zlostavljanja na radu“ iza slova „i“ dodaju se riječi „uznemiravanja i nasilja na radu.“

Amandman III: U članu 10. Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije BiH brišu se riječi „isteka tridesetog dana od dana“, tako da navedena odredba glasi: „Ovaj Zakon stupa na snagu naredog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“ i primjenjivat će se do prestanka stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine.“

U raspravi su učestvovali: Alma Kratina i Adisa Kokić-Hinović.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o rokovima i postupanju za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federcije BiH. 

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za hitni Projekat za COVID-19 za BiH

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 75 glasova za, četiri glasa protiv i bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hitni Projekat za COVID-19 za BiH.

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH u okviru instrumenta za brzo finansiranje MMF-a

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Ispred Komisije za lokalnu samoupravu obrazlagao je Irfan Čengić.

Sa 75 glasova za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH u okviru instrumenta za brzo finansiranje MMF-a.

Komisija za lokalnu samoupravu predložila je zaključak. Sa 52 glasa za, dva glasa protiv i uz 13 uzdržanih glasova usvojen je:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Vlada Federacije BiH će 50 % kreditnih sredstava iz zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine u okviru instrumenta za brzo finansiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koji su namjenjeni kantonima raspodijeliti na osnovu kriterija broja stanovnika i zaposlenih u realnom sektoru.

Izuzetak iz tačke 1. ovog zaključka su kantoni, koji zbog malog broja stanovnika ne mogu dobiti dovoljnu pomoć iz kreditnih sredstava za saniranje ekonomskih posljedica o čemu će odluku donijeti Vlada Federacije BiH.

 

Pauza 15 minuta.

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu – hitni postupak,

 

Nakon pauze usljedilo je izjašnjavanje Vlade Federacije BiH o amandmanima na Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu. Vlada nije prihvatila dva amandmana Kluba zastupnika Naša stranka. Ispred Kluba zastupnica Ćudić prihvatila je obrazloženje  Vlade FBiH.

Vlada FBIH nije prihvatila jedan amandman Samera Rešidata, a koji nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg nije usvojen (38 glasova za, 15 glasova protiv i uz 33 uzdržana glasa).

Vlada FBiH nije prihvatila amandmdan Kluba zastupnika PDA, koji nije usvojen (28 glasova za, 11 glasova protiv i 32 uzdržana glasa).

Vlada FBiH nije prihvatila amandman zastupnika Irfana Čengića, koji je glasanjem i nakon dodatne prozivke od strane predsjedavajućeg, sa 51 glasom za, 10 glasova protiv i uz 16 uzdržanih glasova usvojen. Amandman glasi: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2020. godinu, na poziciji  1601 Federalno ministarstvo finansija dodati stavku pod ekonomskim kodom 6141- Transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-Fond za stabilizaciju privrede povećati iznos za 207.999,00 KM. Ova sredstva obezbijediti na sljedeći način: Na poziciji 1102 Ured potpredsjednika FBiH sa ekonomskih kodova:

- 61 – plaće i naknade troškova zaposlenih smanjiti za 80.000,00 KM,

-6141- Tekući transferi drugim niovioma vlasti smanjiti za 34.999,00  KM

-6142- Tekući transferi pojedincima smanjiti za 36.000,00  K,

-6143- Tekući transferi neprofitnim organizacijama smanjiti  za 57.000,00 KM.

Vlada FBiH nije prihvatila amandman Kluba zastupnika HDZBiH. Ispred Kluba  su prihvatili obrazloženje Vlade.

Vlada FBiH nije prihvatila amandman Kluba zstupnika DF a koji, nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg nije usvojen (38 glasova za, 12 glasova protiv i 37 suzdržanih glasova).

Vlada FBiH nije prihvatila amandman Kluba zastpnika SBB. Ispred Kluba zastupnika Azra Hadžić-Bećirspahić prihvatila je obrazloženje Vlade.

Dva amandmana Hamdije Abdića i Azre Hadžić- Bećirspahić Vlada FBiH nije prihvatila, te zastupnici Abdić i Hadžić-Bećirspahić nisu tražili izjašnjenje.

Amandmani Vlade FBiH koje je obrazložio premijer postaju sastavni dio Prijedloga Odluke: Umanjuju se sredstva na razdjelu 2001 Federalnog ministarstva zdravstva na ekonomskom kodu 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer nižim nivoima vlasti za nabavku opreme (COVID-19) u iznosu od 18.000.000,00 KM. Umanjuju se sredstva na razdjelu 1601 Federalnog ministarstva finansija na ekonomskom kodu  6141 Tekući transferi drugim nivoima vasti i fondovima – Fond za stabilizaciju privrede u iznosu od 12.000.000,00 KM. Povećavaju se sredstva na razdjelu 1601 Fedreralnog ministarstva finansija na ekonomskom kodu 6141 tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI i OPĆINE u iznosu od 30.000.000,00 KM.

Sa 58 glasova za, 13 glasova protiv i uz devet uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

Adnan Efendić predložio je zaključak koji nije usvojen (32 glasa za, 16 glasova protiv i uz 25 uzdržanih glasova).

Irfan Čengić predložio je zaključak, koji na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (49 glasova za, bez glasova protiv i uz 32 uzdržana glasa).

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu – hitni postupak

 

Vlada FBiH nije prihvatila amandmane Kluba zastupnika PDA. Amandman I. nije usvojen (25 glasova za, 14 glasova protiv i uz 38 uzdržanih glasova). Amandman II. nije usvojen ( 24 glasa za, 12 glasova protiv i u 42 uzdržana glasa).

 

Sa 55 glasova za, 15 glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

Eldar Čomor predložio je zaključak koji nije usvojen (31 glas za, 17 glasova protiv i uz  22 uzdržana glasa).

Adnan Efendić predložio je zaključak. Na osnovu dodatne prozivke predsjedavajućeg sa liste glasanja konstatovano je da je usvojen sljedeći:

 

Z A K LJ UČ AK

 

Zadužuje se Vlada FBiH da prilikom pripreme i usvajanja Odluke o kriterijima i raspodjeli sredstava iz stava 4. člana 5. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu, predvidi ponder od 2 koji će se uz kriterije: broj stanovnika u kantonima na osnovu Popisa stanovnika iz 2013. godine, primjenjivati za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

 

4. Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica – hitni postupak,

 

Predsjedavajući je kazao da je Vlada FBiH podnijela amandmane koji su postali sastavni dio Prijedloga zakona.

Amandmani Vlade FBiH:

Amandman I

U članu 1. riječi: „obustavljanje svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće“ brišu se, a iza riječi: „propisa“ dodaju se riječi: „za vrijeme trajanja stanja nesreće u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Federacija)“.

U članu 2. tačka g) iza riječi: „Federaciji“ ostatak teksta se briše.

Amandman II

U članu 4. stav 2. brišu se riječi: „prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine“ i zamjenjuju se riječima: „ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine“.

U članu 4. stav 5. iza riječi: „fiskalizacije“ stavlja se tačka i briše ostatak rečenice.

Amandman III

U članu 6. stav 2 . i 4. broj: „90“ zamjenjuje se brojem „60“.

Amandman IV

U članu 7. riječi: „iz člana 2. tačka a)“ zamjenjuju se riječima: „koji koriste subvencije iz člana 4“.

Amandman V

U članu 8. iza riječi: „godinu“ dodaju se riječi: „koji koriste subvencije iz člana 4. ovog zakona“.

Amandman VI

U članu 10. stav 1. briše se.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju stavovi 1. i 2.

Amandman VII

U članu 11. stav 2. iz riječi: „penzija“ dodaju se riječi: „i vrijednost općeg boda“.

Amandman VIII

U članu 12. stav 1. broj „180“ zamjenjuje se brojem „60“.

U stavu (3) ovog člana, iza riječi „zdravstvenih dodaje se zarez i riječ „socijalnih“.

Amandman IX

U članu 13. stav 3. mijenja se i glasi:

„(3) Razvojna banka dužna je kvartalno izvještavati Vladu Federacije o upravljanju Fondom, a Vlada Federacije u roku 15 dana po završetku kvartala dostavlja isti izvještaj Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine“.

Amandman X

U članu 15. podnaslov se mijenja i glasi „(Stupanje na snagu i prestanak važenja)“.

Na kraju rečenice iza riječi: „BiH“ dodaju se riječi: „i prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće“.

Amandman XI

U članu 3. iza riječi „zakoni“ dodaju se riječi: „u mjerodavnosti Federacije“.

Amandman XII

Iza člana 14. dodaje se novi član 15. koji glasi:

„Član 15.

(Obavezno zdravstveno osiguranje)

Propisuje se obavezno zdravstveno osiguranje svim građanima Federacije za vrijeme trajanja stanja nesreće, odnosno istekom 30-og dana poslije proglašenja prestanka stanja nesreće“.

Dosadašnji član 15. postaje član 16.

Klub zastupnika SDP predložio je 25 amandmana koje Vlada FBiH nije prihvatila. Amandman I. nije usvojen (28 glasova za, 20  glasova protiv i 31 uzdržani glas).  Amandman II. nije usvojen (27glasova za, 28 glasova protiv i 27 uzdržanih glasova). Amandman III. nije usvojen (25 glasova za, 22  glasa protiv i 26 uzdržanih glasova). Amandman IV. nije usvojen (21 glas za, 26 glasova protiv i 34 uzdržana glasa). Amandman V. Vlada FBiH je djelimično prihvatila, a zastupnici glasanjem nisu usvojili (24 glasa za, 23 protiv i 27 uzdržanih glasova). Amandman VI. nije usvojen (20 glasova za, 22 glasa protiv i 25 uzdržanih glasova).  Amandman VII. nije usvojen (20 glasova za, 20 glasova protiv i 22 uzdržana glasa). Amandman VIII. nije usvojen (19 glasova za, 18 glasova protiv i 25 uzdržanih glasova). Amandman IX. nije usvojen (27 glasova za, 21 glas protiv i 29 uzdržanih glasova). Amandman X. nije usvojen (19 glasova za, 20 glasova protiv i 27 uzdržanih glasova). Amandman XI. nije usvojen (19 glasova za, 22  glasa protiv i 24 uzdržana glasa). Amandman XII. Vlada FBiH djelimično prihvatila a zastupnici  glasanjem nisu usvojili (19 glasova za, 20 glasova protiv i 26 uzdržanih glasova). Amandman XIII. nije usvojen (20 glasova za, 21 glasa protiv i 35 uzdržanih glasova). Amandman XIV. nije usvojen (22 glasa za, 19 glasova protiv i 25 uzdržanih glasova). Amandman XV. Vlada FBiH djelimično je prihvatila a zastupnici glasanjem nisu usvojili (19 glasova za, 22 glasa protiv i 24 uzdržana glasa). Amandman XVI. nije usvojen (21 glas za, 24 protiv i 22 uzdržana glasa). Amandman XVII. nije usvojen (21 glas za, 25 glasova protiv i 21 uzdržani glas). Amandman XVIII. nije usvojen (21 glas za, 22 glasa protiv i 23 uzdržana glasa). Amandman XIX. nije usvojen (23 glasa za, 23 glasa protiv i 23 uzdržana glasa).  Amandman XX. nije usvojen (24 glasa za, 21 glas protiv i 22 uzdržana glasa).  Amandman XXI. nije usvojen (24 glasa za, 23 glasa protiv i 25 uzdržanih glasova).  Amandman XXII. nije usvojen (22 glasa za, 22 glasa protiv i 22 uzdržana glasa). Amandman XXIII. nije usvojen (23 glasa za, 21 glasa protiv i 21 uzdržani glas).  Amandman XXIV. nije usvojen (22 glasa za, 24 glasa protiv i 22 uzdržana glasa). Amandman XXV. nije usvojen (23 glasa za, 24 glasa protiv i 20 uzdržanih glasova).

Klub zastupnika Narod i pravda predložio je devet amandmana. O amandmanu I. Nermin Muzur u ime Kluba nije tražio izjašnjenje. Amandman II. nije usvojen (23 glasa za, 17 glasova protiv i 33 uzdržana glasa). Amandman III. nije usvojen (25 glasova za, 17 glasova protiv i 30 uzdržanih glasova). O amandmanima IV. i V. Nermin Muzur u ime Kluba nije tražio izjašnjenje. Amandman VI. nije usvojen (22 glasa za, 19 glasova protiv i 33 uzdržana glasa). O amandmanima VII. VIII. Nermin Muzur u ime Kluba nije tražio izjašnjenje. Amandman IX. nije usvojen (22 glasa za, 18  glasova protiv i 29 uzdržanih glasova).

Kub zastupnika SBB predložio je četiri amandmana, koje Vlada FBiH nije prihvatila, osim amandmana II. i IV. koje je djelimično prihvatila. U ime Kluba Azra Hadžić-Bećirspahić prihvatila je obrazloženje Vlade FBiH, te se o njima nije izjašnjavalo.

Klub zastupnika HDZ HNS predložio je osam amandmana. Vlada FBiH djelimično je prihvatila drugi, četvrti, peti i sedmi amandman.

Klub zastupnika DF predložio je sedam amandmana. Amandman I. nije usvojen (23 glasa za, 18 glasova protiv i 31 uzdržani glas). Amandman II. nije usvojen (25 glasova za, 19 glasova protiv i 24 uzdržana glasa). Amandman III. nije usvojen, na osnovu dodatne prozivke predsjedavajućeg (33 glasa za, 20 protiv i 33 uzdržana glasa). Amandman IV. nije usvojen (26 glasova za, 16 glasova protiv i 32 uzdržana glasa). Amandman V. nije usvojen (28 glasova za, 17 glasova protiv i 30 uzdržanih glasova). Amandman VI.  nakon dodatne prozivke nije usvojen (40 glasova za, 15 glasova protiv i 33 uzdržana glasa). Amandman VII. nije usvojen (17 glasova za, 17 glasova protiv i 36 uzdržanih glasova).

Adisa Kokić-Hinović predložila je tri amandmana. Amandman I. Vlada je djelimično prihvatila. O sva tri amandmana zastupnica nije tražila izjašnjenje zastupnika.

Suad Kaknjo predložio je jedan amandman, kojeg je Vlada FBiH djelimično prihavtila, a zastupnik Kaknjo prihvatio je obrazloženje Vlade FBiH.

Amer Obradović predložio je devet amandmana koje Vlada FBiH nije prihvatila. Zastupnik Obradović prihvatio je izjašnjenje Vlade, s tim što je tražio da se glasa o amanamanu IX. koji nakon dodatne prozivke nije usvojen (41 glas za, sedam glasova protiv i 39 uzdržanih glasova).

Klub nezavisnih zastupnika predložio je tri amandmana, koje Vlada BiH nije prihvatila. Ispred Kluba prihvatili su izjašnjenje Vlade.

Klub zastupnika Naša stranka  predložio je 16 amandmana. Ispred Kluba Sabina Ćudić tražila je izjašnjenje zastupnika o amandmanima II.,III. i VIII. Amandman II., nije usvojen (25 glasova za, 15 glasova protiv i 27 uzdržanih glasova). Amandman III. nije usvojen (30 glasova za, 17 glasova protiv i 26 uzdržanih glasova). Amandman VIII. nije usvojen (30 glasova za, 16 glasova protiv i 29 uzdržanih glasova).

Amandman I. Kluba zastupnika PDA i A-SDA nije usvojen (25 glasova za, 16 glasova protiv i 32 uzdržna glasa). O ostalim amandmanima, Tahir Nuhić u ime Kluba nije tražio izjašnjenje.

O amandmanu Elme Đogić zastupnici se nisu izjašnjavali jer zastupnica nije bila prisutna.

 

Nakon glasanja i dodatne prozivke predsjedavajućeg putem listinga, sa 50 glasova za, 25 glasova protiv i uz deset uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

 

Klub zastupnika SDP predložio je zaključak u vezi ove tačke dnevnog reda (Zadužuje se Vlada FBiH da hitno u parlamentarnu proceduru uputi u paketu Prijedlog Zakona o minimalnoj plaći, Prijedlog zakona o porezima i doprinosima i Prijedlog Zakona o porezu na dohodak) a što nije usvojeno (27 glasova za, 15  glasova protiv i 27 uzdržanih glasova).

 

Klub zastupnika SDA predložio je zaključak. Nakon glasanja i dodatne prozivke sa online liste, sa 56 glasova za 15 protiv i 11 uzdržanh glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Porezna uprava Federacije BiH i Razvojna banka FBiH da redovno  na svojim službenim stranicama, a najmanje jednom mjesečno objave spisak privrednih subjekata kojima je subvencija dodjeljena u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

 

Predsjedavajući je zaključio rad 9. vanredne sjednice u 23.07. 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                              PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                          PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                              PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                          Mirsad Zaimović