Komisija za jednakopravnost spolova

PREDSJEDNIK

Munib Jusufović

ZAMJENICA

Adisa Kokić-Hinović

ČLANOVI

Alma Kratina
Mara Đukić
Miomirka Melank
Meliha Bijedić
Edita Mazić
Mirsad Peco
Eldar Čomor
Stanko Musa
Delfa Dejanović

KONTAKT

Sekretar Komisije za jednakopravnost spolova
Almedina Durak-Bulić
Tel: +387 33 442-543- lokal 119

 

Nadležnost

Komisija za jednakopravnost spolova: razmatra nacrte i prijedloge zakonskih propisa i opštih akata iz nadležnosti Predstavničkog doma i daje mišljenja, prijedloge i inicijative vezane za usklađenost sa međunarodnim konvencijama o jednakopravnosti spolova i zabrani svakog oblika diskriminacije na osnovu razlike u spolu; razmatra stanje prava žena i predlaže mjere za eliminaciju mogućih posljedica diskriminacije; pribavlja informacije od značaja za integrisanje polne analize u politiku i programe Predstavničkog doma, programske ciljeve jednakosti polova i doprinosi unapređenju javne svijesti o potrebi učešća žena u politici; sarađuje sa odgovarajućim radnim tijelima Predstavničkog doma, organima i organizacijama Federacije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te sindikatima i nevladinim organizacijama; razmatra prijedloge dokumenata i izvještaje institucija o provođenju Platforme za akciju i Pekinške deklaracije, te pripreme za učešće državnih delegacija na međunarodnim skupovima u vezi sa sprovođenjem tih dokumenata. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija