25. Januar. 2016.

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je na 3. sjednici, održanoj 25.01.2016. godine, razmatrala sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice,
2. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
3. Izjašnjenje Vlade FBiH na Inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama (kantonima) (podnosilac: OV Općina Goražde),
4. Inicijativa za obrazovanje novog ministarstva za lokalnu samoupravu pri Vladi FBiH (podnosilac: GV Grada Sarajeva),
5. Tekuća pitanja.

U skladu sa članom 67. a u vezi sa članom 44. stav 2. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Komisija Domu podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J