17. Novembar. 2015.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 5.  sjednici Odbora, održanoj  17.11.2015.godine, razmatrao je slijedeći: 

D N E V N I  R E D
      

  1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;
  2. Nacrt zakona o hraniteljstvu u FBiH.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

Odbor je zajedno sa predstavnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavio detaljnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, te većinom glasova usvojio slijedeće:

Z A K L J U Č K E

  1. Odbor smatra da  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom predstavlja dobar osnov za izradu prijedloga zakona;
  2. Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da podrži navedeni Nacrt zakona.


Ad-2
Nacrt zakona o hraniteljstvu u FBiH

Odbor je uz prisustvo predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kao i predstavnika USAID-a detaljno razmotrio Nacrt zakona o hraniteljstvu u FBiH, te većinom glasova usvojio slijedeće:


Z A K LJ U Č K E

  1. Odbor pozdravlja i podržava Nacrt zakona o hraniteljstvu u FBiH, te smatra da je dobar osnov za izradu prijedloga zakona;
  2. Odbor predlaže Predstavničkom domu da usvoji navedeni Nacrt zakona.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je gosp. Refik Hankić, predsjednik Odbora.

 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                      Refik Hankić