30. Maj. 2016.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 9.  sjednici Odbora, održanoj  30.05.2016.godine, razmatrao je slijedeći: 

D N E V N I  R E D
      

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.


Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Odbor je zajedno sa gosp. Dobricom Jonjićem, predstavnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavio detaljnu raspravu o Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, te jednoglasno usvojio slijedeći:

Z A K L J U Č A K

  1. Odbor je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, te ga upućuje Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH na razmatranje.


Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je gosp. Refik Hankić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Refik Hankić