26. Oktobar. 2015.

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je na 2. sjednici, održanoj 26.10.2015. godine, razmatrala sljedeći

D N E V N I   R E D

3. Prijedlog Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina,
4. Nacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH,
5. Izjašnjenje Vlade FBiH na Inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama (kantonima), podnosilac: OV Općina Goražde.

U skladu sa članom 67. a u vezi sa članom 44. stav 2. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Komisija Domu podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad – 1
Nakon uvodnog obrazloženja predstavnice Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o navedenom prijedlogu Zakona, putem rasprave, ponuđena su dva prijedloga:
- da Komisija predloži Domu da se Prijedlog Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina povuče sa dnevnog reda 3. redovne sjednice Doma a da se o njemu raspravlja nakon usvajanja Zakona o premjeru i katastru, i
- Komisija daje mišljenje da podržava tekst Prijedloga Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina.
Nijedan prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova članova Komisije.

Ad – 2

Uvodno obrazloženje u vezi sa Nacrtom Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH dala je Alma Kobašija, uime Federalnog ministarstva pravde, kao i predstavnici USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP).
Komisija za lokalnu samoupravu jednoglasno je prihvatila navedeni zakon u formi nacrta, te predlaže Domu da se Nacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH prihvati u predloženom tekstu i uputi u javnu raspravu u kojoj će učestvovati Savez općina i gradova FBiH i jedinice lokalne samouprave.

Ad – 3
Budući da Komisija nije imala mogućnost uvida u Inicijativu OV Općine Goražde, zatraženo je da se dokumentacije u vezi sa ovom tačkom kompletira pa će se Komisija naknadno o tome izjasniti.

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Mira Grgić, s.r.