22. Februar. 2016.

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je na 4. sjednici, održanoj 22.02.2016. godine, razmatrala sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice,
  2. Prijedlog Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina,
  3. Rezolucija Skupštine Saveza općina i gradova FBiH,
  4. ekuća pitanja.

U skladu sa članom 67. a u vezi sa članom 44. stav 2. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Komisija Domu podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad – 1 
Zapisnik 3. sjednice Komsije za lokalnu samoupravu jednoglasno je usvojen.


Ad – 2
Uime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Prijedlog Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina obrazlagala je Antonija Sikimić.
Ovaj zakon Komisija je već razmatrala na dnevnom redu 2. sjednice (26.10.2015.), a Federalna uprava je Vladi FBiH uputila amandman (26.10.2015.) u vezi sa ovim zakonom. Predstavnica Federalne uprave nema informaciju zašto Vlada nije prihvatila njihov amandman i zašto je povukla Zakon sa dnevnog reda 3. sjednice Predstavničkog doma (27. i 28.10.2015.). 
Sa pet glasova za, uz dva glasa protiv i uz jedan uzdržani glas, Komisija za lokalnu samoupravu podržala je Prijedlog Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina sa predloženim amandmanom Federalne uprave. Savez općina i gradova FBiH ne podržava donošenje ovog zakona.

Ad – 3
Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma PFBiH podržava Rezoluciju Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, kao i Strategiju razvoja Saveza općina i gradova FBiH za period 2015. – 2022. godina.
Komisija će na narednoj sjednici razmatrati Nacrt Sporazuma o saradnji Saveza općina i gradova FBiH i Parlamenta FBiH.

Na osnovu člana 53. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za izvjestiteljicu je određena Mira Grgić, predsjednica Komisije.

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Mira Grgić, s. r.