14. Mart. 2017.

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je na 7. sjednici, održanoj 14.03.2017. godine, razmatrala sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice,
  2. Prijedlog Zakona o Gradu Goraždu, Prijedlog Zakona o Gradu Livnu i Prijedlog Zakona o Gradu Cazinu,
  3. Mišljenje članova Komisije za lokalnu samoupravu vezano uz tematske sjednice Predstavničkog doma PFBiH, koje se planiraju održati 21. i 22.03.2017. godine,
  4. Ažuriranje potpisivanja Nacrta Sporazuma o saradnji Saveza općina i gradova FBiH i Parlamenta FBiH,
  5. Tekuća pitanja.

U skladu sa članom 67. a u vezi sa članom 44. stav 2. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Komisija Domu podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad – 1 
Zapisnik 6. sjednice Komisije za lokalnu samoupravu jednoglasno je usvojen.


Ad – 2
Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH podržava predložene prijedloge zakona o Gradu Goraždu, Gradu Livnu i Gradu Cazinu i upućuje inicijativu Ustavnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da razmotri ustavni osnov za ovakav pristup prilikom donošenja zakona o proglašenju gradova.

Ad – 3
Komisija za lokalnu samoupravu podržava raspravu na ovu veoma važnu temu - Problem zagađenosti zraka u FBiH - te smatra, između ostalog, da se jedan od zaključaka sa ove tematske sjednice treba odnositi na smanjenje mogućnosti zloupotrebe namjenskih sredstava za zaštitu od zagađenosti zraka.


Ad – 4
Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH podržava potpisivanje Prijedloga Sporazuma o saradnji Parlamenta FBiH, Vlade FBiH i Saveza općina i gradova FBiH.


Ad – 5
Članovi Komisije za lokalnu samoupravu upoznali su se sa Informacijom o presudi Ustavnog suda o povredi prava o lokalnoj samoupravi Općine Maglaj i pokretanjem inicijative za izmjenu Zakona o inspekcijama FBiH, koju je pokrenulo Gradsko vijeće Grada Tuzla.


Na osnovu člana 53. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za izvjestiteljicu je određena Mira Grgić, predsjednica Komisije.

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Mira Grgić, s. r.