15. Decembar. 2017.

Svečana ceremonija obilježavanja završetka Twinning light projekta “Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u Evropsku uniju (EU) parlamenata u Bosni i Hercegovini“ koji finansira EU, a provodi Narodna skupština Mađarske, održana je danas u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH).

Učesnicima ovog skupa obratili su se predsjedavajuća Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Safet Softić, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović i predsjednik Skupštine Brčko Distrikta Esed Kadrić.

O projektu i njegovoj implementaciji govorili su također i zamjenik predsjednika Narodne skupštine Mađarske István Jakab, zatim, u ime Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja Jan Snaidauf, dok je o postignutim rezultatima Twinning light projekta govorio rukovodilac Projekta Zoltán Horváth.

Tokom današnjih izlaganja članovi rukovodstava domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta BiH potvrdili su svoju opredijeljenost za integracije u EU i obavezali se na implementaciju akcionih planova za jačanje uloge parlamenata u tom kontekstu.

U okviru projekta predstavljen je i prvi broj Biltena o evropskim integracijama, kojeg zajednički rade četiri parlamenta u BiH. Ovo glasilo temelji se na Protokolu o izdavanju zajedničkog Bitlena o evropskim integracijama parlamenata u BiH, koji su potpisala rukovodstva sekretarijata parlamenata u BiH u oktobru 2017. godine.

Cilj ovog projekta, kojeg je finansirala EU i čija je implementacija započela u maju ove godine, bio je da unaprijedi aktivnosti administrativnih struktura nadležnih za poslove evropskih integracija u parlamentima.

O projektu

Twinning light projekat "Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u BiH” u vrijednosti od 250.000 eura, kojeg finansira EU, implementira Narodna skupština Mađarske. Nakon njega će uslijediti novi dvogodišnji Twinning projekat, sa IT opremom u ukupnoj vrijednosti od 4 miliona eura, čiji je cilj dalja podrška i implementacija akcionih planova parlamenata za integracije u EU, te produbljivanje saradnje između parlamenata u BiH na ovom planu.

Ovaj Twinning light projekat naslanja se na rezultate prethodnog Twinning projekta, koji je implementiran u periodu 2014.- 2016. godina. Riječ je o projektu koji je ponudio brojne preporuke u praktično svim oblastima parlamentarnog rada u vezi sa pripremom parlamenata u BiH za evropske integracije, a koje su pretočene u akcione planove, odnosno hodograme koji su prilagođeni za svaki od parlamenata u BiH. U okviru prethodnog Twinning projekta, parlamenti u BiH usaglasili su Zajedničku izjavu u vezi sa EU integracijama, te uspostavili mehanizam saradnje parlamenata na evropskom putu naše zemlje.

Pored toga, u cilju jačanja uloge kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) u procesu evropskih integracija, Twinning light projekat izvršio je jasnu procjenu potreba u kojoj su utvrđeni i identificirani budući koraci za uspostavljanje ključnih struktura, postupaka i vremenskog slijeda koji će omogućiti kantonalnim skupštinama da izvršavaju svoje zadatke koji su neophodni u procesu evropskih integracija. Procjenu potreba potvrdila su rukovodstva kantonalnih skupština i rukovodstvo Doma naroda FBiH na zajedničkoj konferenciji, a ona će poslužiti kao osnova za buduću finansijsku podršku kantonalnim skupštinama.