31. Oktobar. 2017.

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je na 10.sjednici,održanoj 30.10.2017.godine razmatrala sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice,
  2. Prezentacija projekata: “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”
  3. Tekuća pitanja.

U skladu sa članom 67., a u vezi sa članom 44.stav 2.Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,Komisija Domu podnosi sljedeći:

ZAPISNIK

Sjednica Komisije počela je u 12:30h.
Sjednicom je predsjedavala Mira Grgić,predsjednica Komisije.
Sjednici su prisustvovali članovi Komisije:Rasim Omerović,Muhamed Ibrahimović,Ivan Musa,Jasmina Zubić, te gosti Majda Ganibegović i Mersiha Ćurčić ispred UNDP-a, i  Zlata Turkić ispred SOGFBiH.
Izostanak su opravdali Sanel Razić i Faruk Ćupina dok su neopravdano izostali:Jasmin Kadić, Boro Krišto,Mirela Halilović i Mirsad Topčagić.

Ad-1

Zapisnik 9.sjednice Komisije za lokalnu samoupravu jednoglasno je usvojen.


Ad-2

Prezentaciju projekta predstavila je gđa.Majda Ganibegović koja je upoznala članove Komisije sa Razvojnim programom (UNDP-a)u partnerstvu sa domaćim institucijama: Ministarstvom za ljudska prava i Izbjeglice BiH,Ministarstvom pravde Federacije BiH,Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko Distrikta i oba entiteska saveza općina/opština i gradova,kao i 24 Jedinice lokalne samouprave (JLS) i 136 mjesnih zajednica (MZ) širom Bosne i Hercegovine.Prva faza projekta je počela u julu 2015.godine i ona će da traje do jula 2019.godine.Gđa.Majda Ganibegović se zahvalila predsjednici Komisje na saradnji i podršci.

Ad-3

Komisija za lokalnu samoupravu podržava  Prijedloge donošenja odluka:
•  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Visoko,
•  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Sarajevo,
•  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) i BiH za realizaciju Projekta Regionalni vodovod Plava voda,
•  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između  BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Gradačac.


Komisija je dobila inicijative za uspostavu Gradova:
Ljubuškog,Čapljine,Gradačca,Visokog,Gračanice,Živinica i Srebrenika na osnovu člana 160.stav1.i 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.
Komisija za lokalnu samoupravu je razmatrala inicijative svih gradova. Generalni stav svih članova  Komisije je da prihvataju inicijative svih gradova ako ispunjavaju uslove.
Ovu inicijativu treba da razmatra Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma.O sjednici Zakonodavno-pravne komisije obavještavaju se i podnosioci inicijative.

Na osnovu člana 53.Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za izvjestiteljicu je određena Mira Grgić,predsjednica Komisije.

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Mira Grgić,s.r.