28. Oktobar. 2019.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 8. sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati u ponedjeljak 28.10.2019. godine, sa početkom u 12.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

1.   Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH – hitni postupak,

2.   a) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda dd Sarajevo za 2015. godinu

b) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda HZHB dd Mostar za 2015. godinu

c) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda dd Sarajevo za 2017. godinu,

3.   a) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2016. godine

b) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2017. godine

c) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2017. godine

d) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2018. godine i

e) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2018. godine,

4.    a) Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu           

b) Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu,

5.    a)Izvještaj o radu FERK-a za 2018. godinu                                                       

b) Prijedlog finansijskog plana FERK-a za 2019. godinu i

6.    Ostala pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBIH, ul. Hamdije  Kreševljakovića 3, u sali 320/III.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Husein Rošić, s.r.