17. Decembar. 2019.

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi s članom 78. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 3. sjednicu Odbora za zdravstvo, koja će biti održana u utorak,  17.12.2019. godine sa početkom u  09,00 sati.    

Za sjednicu predlažem slijedeći:       

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Odbora za zdravstvo;
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja  i reosiguranja FBiH za 2020. godinu;
  3. Razno.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (sala 320/III), u ulici Hamdije Kreševljakovića, br. 3. Sarajevo.

                                                                                           

                                                                                                                                     PREDSJEDNIK ODBORA 

Prof.dr. Mirsad Kacila, s.r