23. Septembar. 2019.

Dana 23.09.2019. godine održana je 3. sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH ( u daljem tekstu: Komisija). Sjednici je prisustvovalo 7 (sedam) članova Komisije, pa je po tom osnovu Komisija mogla meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Komisija je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrala sljedeće tačke dnevnog reda:

 

1.    Prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije BiH  - skraćeni postupak;

2.    Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša;

3.    Prijedlog Zakona o turizmu Federacije BiH;

4.    Prijedlog Zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH;

5.    Pristigle inicijative, pitanja i odgovori od Vlade Federacije BiH, a  koje se odnose na autentično tumačenje zakona iz djelokruga lokalne samouprave i

6.    Tekuća pitanja.

 

Na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 67. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

  1. Prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije BiH – skraćeni postupak

 

Uvodno izlaganje dao je Mehmed Cero – predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma i veoma detaljno upoznao prisutne članove Komisije sa Prijedlogom Zakona, nakon čega je uslijedila diskusija i na koncu jednoglasno usvojen sljedeći:

 

Zaključak

 

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH daje pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije BiH  .

 

Ad-2 Prijedlog zakona o zaštiti okoliša

 

Prisutnim članovima Komisije se obratio Rasim Tiro – predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma, nakon čega je obavljena diskusija i jednoglasno usvojen sljedeći:

 

Zaključak

 

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH daje pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o zaštiti okoliša.

 

Ad-3 Prijedlog Zakona o turizmu Federacije BiH

 

Sjednici Komisije prisustvovala je predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma Edina Đonko i dala uvodno izlaganje, te istakla i činjenicu da su dobili pozitivno Mišljenje od Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Nakon uvodnog izlaganja, članovi Komisije su jednoglasno usvojili sljedeće zaključke:

 

  1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH daje pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o turizmu Federacije BiH.
  1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH smatra da mogućnost osnivanja Turističkih organizacija općina i gradova ne predstavlja prenos nadležnosti sa Federacije BiH i kantona na jedinice lokalne samouprave, već predstavlja organizaciju poslova u oblasti turizma u skladu sa zakonima i ustavnim nadležnostima.

 

Ad-4 Prijedlog Zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH

 

Nakon što su saslušali prisutnu predstavnicu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali prisutni članovi Komisije i iznijeli svoje prijedloge, primjedbe i sugestije i jednoglasno usvojili sljedeći zaključak:

 

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH daje pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH.

 

Ad-5 Pristigle inicijative, pitanja i odgovori od Vlade Federacije BiH, a  koje se  

         odnose na autentično tumačenje zakona iz djelokruga lokalne samouprave

 

Komisija za lokalnu samoupravu je detaljno razmotrila pristigle inicijative, informacije i mišljenja Vlade Federacije BiH, a koja se odnose na odgovor Vlade Federacije BiH na Inicijativu zastupnika Irfana Čengića, a ujedno i predsjednika Komisije za lokalnu samoupravu, kao i pitanja koja se odnose na davanje autentičnog tumačenja zakona iz djelokruga lokalne samouprave, te na koncu jednoglasno usvojili sljedeće zaključke:

 

  1. Komisija prihvata Informaciju o odgovoru Vlade Federacije BiH na inicijativu zastupnika Irfana Čengića za osnivanje ministarstva lokalne samouprave pri Vladi Federacije BiH.
  1. Komisija je saglasna sa Mišljenjem Vlade FBiH broj 03-02-985/18. u zahtjevima za autentično tumačenje određenih članova Zakona o principima lokalne samouprave vezanim za donošenje odluka i pravilnika za organizaciju organa uprave.
  2. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH smatra da postoji osnovan razlog za donošenje autentičnog tumačenja Zakona u predmetu broj 03-02-571/16., te predlaže predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da nastavi sa procedurom davanja autentičnog tumačenja zakona ili drugog akta u skladu sa članom 210. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

 

Za izvjestioca Komisije na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji će razmatrati ove materijale, određen je Irfan Čengić, predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu.

 

                                                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                 Irfan Čengić