18. Februar. 2020.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 12. sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati u utorak, 18.02.2020. godine, sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o stečaju,

  2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu,

  3. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar-juni 2019. godine,

  4. a) Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2018,

b) Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019,

c) Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2019,

d) Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2019,

  1. Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije trezorskih zapisa (9M) na dan 22.10.2019. godine,

  2. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (7Y) obveznica,

  3. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 03.12.2019. godine,

  4. Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu,

  5. a) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu,

b) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu,

c) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBIH, ul. Hamdije  Kreševljakovića 3,  Ovalna sala 109/I.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Husein Rošić, s.r.