15. Decembar. 2020.

Sarajevo,15.12.2020. godine

U skladu sa poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

S A Z I V A M

17. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 29.12.2020. godine u 10 sati.

Za 17. redovnu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2021. godinu – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o budžetima u FBiH  - hitni postupak,
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i procjenu plana za 2022. i 2023. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu,

             5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2021. godinu,

 1. Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2021. godinu,
 2. Prijedlog Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), predlagač Hasan Muratović – hitni postupak,
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program održavanja, zaštite rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za period 2020. – 2023. godine
 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za  realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo Dio 3,
 2. Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2018. godina“,
 3. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta FBiH za 2019. godinu,
 4. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2019. godinu,
 5. Izbori i imenovanja.

 

O mjestu održavanja sjednice bićete blagovremeno obaviješteni.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                              PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                 Mirsad Zaimović