Sjednica je počela u 10.13.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić.

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH, premijera, predstavnike Međunarodne zajednice, kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Goran Opsenica, Mirsad Zaimović i Kenela Zuko, a Nermin Muzur najavio je kašnjenje.

Prema evidenciji stručnih službi, sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prijedlog dnevnog reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

Predsjedavajući je kazao da je potrebno izvršiti verifikaciju mandata zastupniku Miji Krešiću.

U ime Mandatno-imunitetne komisije dodatno obrazloženje dao je Asim Kamber.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 62 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Izvještaj Mandatno-imunitetne komisije, te time verificiran mandat zastupniku Miji Krešiću.

Zastupnik Krešić dao je svečanu izjavu.

Zapisnik 1. vanredne sjednice usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

 

Zastupnik Zlatko Ercegović pokrenuo je inicijativu, o kojoj su se zastupnici izjašnjavali.

Sa 59 glasova za, jednim glasom protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojena je sljedeća:

I N I C I J A T I V A

 

kojom se zadužuje Vlada Federacije BiH da, u roku od 60 dana, dostavi izmjene potrebne zakonske regulative kako bi se „napad ili ozbiljna prijetnja usmjerena ka zdravstvenim radnicima smatrala napadom na službenu osobu pri obavljanju njene dužnosti“.

 

Klub zastupnika DF-GS, pokrenuo je inicijativu vezanu za direktan prijenos sjednica Predstavničkog doma, a koja na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojena (40 glasova za, osam glasova protiv i uz 36 uzdržanih glasova).

 

Zastupnica Mara Đukić pokrenula je inicijativu (da se u Fondu slidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja predvide preventivni programi i programi unapređenja zdravlja odraslih u iznosu od 10 miliona KM), a koja nije usvojena (47 glasova za, 12 glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova).

 

Zastupnička pitanja

Damir Mašić iskazao je nezadovoljstvo uime Kluba zastupnika SDP-a, zbog neprisustva članova Vlade Federacije BiH, osim jednog ministra.

Prvo pitanje odnosi se na brisanje gradilišta takozvane hidroelektrane Vranduk. 

Kazao je da se nema niti jedna relevantna informacija, osim onoga što je objavljeno u javnosti polovinom februara, da se krenulo sa brisanjem tog gradilišta i dovođenjem u prvobitno stanje svega što je bilo izgrađeno. Smatra da Vlada duguje potpunu informaciju, a što bi moglo biti i jedna od tačaka dnevnog reda naredne sjednice. Postavlja pitanje a može se tretirati i kao inicijativa, Vladi Federacije BiH, premijeru i resornom ministarstvu  - šta se desilo s tim projektom?

Drugo pitanje upućeno je ministru pravde, a vezano je za slučaj serijskog ubice Edina Gačića, gdje su institucije RS-a objavile da su navodno proslijedile dopis Federalnom ministarstvu pravde da pokrije troškove psihijatrijskog tretmana specijalizirane psihijatrijske bolnice na  Sokocu i da je navodno takav zahtjev odbijen od strane Ministarstva. Traži odgovor od ministra.

Jasmina Zubić osvrnula se na Inicijativu koju je pokrenula na prethodnoj sjednici. Kazala da je u medijima javljeno da je inicijativa usvojena i da će lijek Nivolumab biti uvršten na listu lijekova Federalnog fonda solidarnosti.

    Uputila je pitanje Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Kazala je da je 12.11.2018. godine uputila mail Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike,  vezano za uplatu  doprinosa za radnike firme “Velepromet” iz Visokog koja je u stečaju. Traži informaciju,  u kojoj fazi je realizacija zahtjeva a odnosi se na uplatu doprinosa za PIO za radnike koji su stekli uvjete za penzionosanje, ali ne mogu  ostvariti pravo na penziju  bez uplate dužnih doprinosa. U vezi s ovim pita - zašto sredstva od prodaje “Veme” (oko 800 hiljada), nisu usmjerena za uvezivanje staža radnika “Veleprometa” odnosno u koju svrhu su utrošena?

Naredno pitanje uputila je Federalnom ministarstvu pravde – kako je moguće da su radnici koji su se zatekli u stečaju, došli u nepovoljan položaj i ostali bez ikakvih primanja, zbog presude Ustavnog suda, kojom je rečeno da odredbe članova 33. i 34.  Zakona o stečaju nisu ustavne. Pita – šta je potrebno promjeniti u Zakonu o izmjenama Zakona o stečajnom postupku, koji je donesen prošle godine i stupio na snagu 5.7.2018. godine a presuda je donesena  nakon godinu i po. Zbog tog vakuuma radnici su pretrpjeli štetu. Traži da se pripremi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku kako  bi radnici  mogli ostvariti svoja prava.

Kazala je da je 10.07.2018. godine uputila inicijativu za održavanje tematske sjednice,  vezano za problem štediša iz Federacije BiH. Odgovor na ovu Inicijativu nije nikad dobila, te traži odgovor.

Na protokol je predala incijativu u pisanoj formi, a koju je pokrenula i 2017. godine, a upućena je Vijeću ministara i vezana je za uspostavljanje Kancelarije za nadzor i akreditaciju ovjerilaca. Budući da se radi o važnom Zakonu i obavezama, traži da se Dom izjasni o ovoj inicijativi. 

Nihad Čolpa dva pitanja uputio je Vladi Federacije BiH. Ko za potrebe Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH obavlja željeznički transport na teritoriju Republike Hrvatske?

Drugo pitanje vezano je za trasu Autoputa Sarajevo-Beograd. Smatra da nadležni ministar mora upoznati Parlament, kojim kriterijima su se koristili prilikom utvrđivanja trase autoputa. Također, potrebno je zastupnicima dostaviti Studiju izvodljivosti kao i informaciju odakle će se vraćati kredit. Pita – koji su kriteriji uzeti u obzir prilikom odabira trase Autoputa Sarajevo-Beograd i da li je urađena Studija izvodljivosti?

Samer Rešidat postavio je pitanje -  kada će se u parlamentarnoj proceduri naći Zakon o turizmu na nivou Federacije BiH, jer je najavljeno njegovo donošenje.

Belma Pojskić pokrenula je inicijativu za usklađivanje Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunajvati bolnice za dodjelu naziva “univerzitetska bolnica” (“Službene novine FBiH”, broj 85/12) sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH  (“Službene novine Federacije BiH broj 46/10).

Adžem Dževad pokrenuo je inicijativu kojom traži da se kreira youtube kanal prijenosa sjednica.

Drugo pitanje vezano je za Ured za reviziju, te traži od ministra pravde da mu dostavi izvještaj, koliko je ministarstvo pokrenulo procedura, krivičnih prijava i istraga na bazi izvještaja Ureda za reviziju.

Treće pitanje vezano je za Program javnih investicija, te pita kolike su kamate na nepovučena a odobrena i neimplemantirana sredstva u protekle četiri godine, odnosno traži spisak odobrenih projekata i visinu kamata.

Mirvet Beganović pokrenuo je inicijativu prema Vladi i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, (izmjene člana 116. i 12 f) navedenog Zakona.

Prvo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu pravde, a vezano je za Grad Cazin koji je dobio status grada a nije proveo izbore.

Pitanje je postavio Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te ministru finansija i ministru pravde – koliko je Vlada uplatila sredstava iz Budžeta Federacije BiH za uvezivanje staža radnicima Agrokomerca, radi penzionisanja, a koliko je Agrokomerc uplatio iz svojih vlastitih prihoda od momenta kad je na snagu stupio Zakon o konsolidaciji i usvojen Program konsolidacije Agrokomerca? Da li Vlada ima informaciju, koliki prihod ostvaruje Agrokomerc po osnovu korištenja receptura i poznatih brendova i da li ta sredstva učestvuju u ostvarivanju konsolidacije navedenog preduzeća u rješavanju obaveza prema povjeriocima, te traži informaciju. Kako je moguće da ide prodaja Agrokomerca, opreme i građevinskog zemljišta koja je predmet konsolidacije preduzeća, iako je Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji lex specialis u odnosu na sve druge propise. Ako je bilo nedostataka, zašto Vlada nije ponudila izmjene i dopune Zakona kako bi zaštitila ogromnu vrijednost imovine? Zašto je Vlada odustala od konsolidacije iz razloga što ukupne obaveze koje je Vlada prihvatila u Programu konsolidacije iznose preko devedeset miliona KM koje treba da se izmire a Agrokomerc iz svog vlastitog poslovanja nema svoje vlastite proizvode?

Hajrudin Žilić pitanje je postavio premijeru Vlade – šta je spriječilo Vladu Federacije BiH da izvrši imenovanje zamjenika direktora policije FUP-a u roku koji je predviđen zakonom, ako su prethodno bili ispunjeni uslovi iz člana 53. stav 1. i člana 55. stav 1. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije? Kazao je da je Neovisni odbor sačinio i dostavio listu u oktobru 2018. godine, a Vlada imenovanje izvršila tek 07.02.2019. godine.

Ivica Pavković pokrenuo je inicijativu prema Vladi Federcije BiH da se ublaži procedura dobivanja statusa grada, te predlaže izmjenu Zakona kojim bi se omogućilo općinama pokretanje procedure za dobijanje statusa grada  na način da smanje  kriterij za broj stanovnika sa 30 na 20 hiljada, a da u urbanom centru grada smanji kriterij sa 10 na pet hiljada.

S obzirom da se svake godine iz Budžeta izdvajaju značajna finansijska sredstva za uvezivanje penzijskog staža, kako prema preduzećima koja su u vlasništvu Federacije BiH tako i prema privatnim preduzećima. Traži da mu se dostavi podatak, koliko se ukupno u zadnjih osam godina izdvojilo ovih sredstava kao i popis svih preduzeća sa jasno naznačenim sredstvima koja su izdvojena za svako pojedino preduzeće u zadnjih osam godina.

Naredno pitanje vezano je za Izvještaj o radu Federalnog pravobraniteljstva za 2017. godinu, gdje nedostaje sedam zamjenika pravobranitelja, te traži od Vlade da krene u proceduru popunjavanja kadrova.

Sanela Klarić pokrenula je inicijativu vezanu za  energetski sektor. Inicira da se održi jedna tematska sjednica na temu energetike i energije, te da se ovaj sektor predstavi kroz sve institucije, nevladine organizacije i energetsku zajednicu.
Kazala je da u Strategiji za ruralni razvoj BiH 2018.-2021. godina nije definisano ruralno i urbano. Budući da su EU fondovi najveći za ruralni razvoj, inicira da se održi tematska sjednica gdje bi bilo pojašnjena mnoga pitanja vezana za ovu temu.

Pitanje je uputila prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – budući da je odobrena Strategija ruralnog razvoja BiH  2018.-2021. g., šta Ministarstvo planira uraditi sa Operativnim programom za ruralni razvoj  koji je urađen i u proceduri, ali nikada nije odobren.

Eldar Čomor  pokrenuo je inicijativu, kojom se Vlada Federacije BiH zadužuje da sačini i Parlamentu dostavi informaciju o aktuelnim dešavanjima prouzrokovanim migrantskom krizom u BiH kao i dosadašnjim poduzetim mjerama po tom pitanju. Također, uz ovu informaciju Vlada bi trebala predložiti mjere i radnje koje će preduzeti u narednom periodu. Ova informacija bi se razmatrala kao tačka dnevnog reda na sjednici.

Sabina Ćudić pitanje je uptila Federalnom ministarstvu finansija i vladinom Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH i nadležnom sektoru - traži da joj se dostavi precizan podatak, zaključno sa februarom 2019. godine, o troškovima koji će opteretiti Federaciju zbog neimplementacije presuda ustavnih sudova u BiH.

Senaid Begić  pitanje je uputio Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i MUP-u Zeničko-dobojskog kantona – traži da mu se dostave informacije o poduzetim aktivnostima po pitanju krivičnih prijava, odnosno napada na novinara RTV i portala Visoko.ba, Adnana Jašarspahića. Također, pita - šta ove nadležne institucije namjeravaju poduzeti  kako bi zaštitili novinare u obavljanju njihovog posla kao i lične zaštite novinara zbog obavljenih djelatnosti. U prilogu dostavlja i prijave koje su upućene prema MUP-u Zeničko-dobojskog kantona i reakcije predstavnika misije OSC-a u BiH. 

Pokreće inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH u kojm bi se dodao novi član Zakona, koji bi napad na novinara tretirao kao napad na službenu osobu, tako da bi taj član glasio: “spriječavanje novinara u vršenju službene radnje” a kaznene odredbe bi tretirale počinjenje ovog krivičnog djela bile bi, onaj koji silom ili prijetnjom da će izravno upotrijebiti silu spriječi novinara u vršenju službene radnje koju je poduzeo u okviru svoje ovlasti ili ga na isti način prisili na obavljanje službene radnje da će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine.

Ivan Boban pitanje je uputio vezano za  stanje Aluminija Mostar. Pojavila se informacija, odnosno izjava premijera kako se prognozira stečaj Aluminija. Pita da li se radi o paušalnoj izjavi, novinarskoj nespretnosti ili je u pitanju detaljna analiza Vlade prema kojoj se prognozira stečaj Aluminija?

Nasiha Pozder  pitanje je uputila ministrici okoliša i turizma – tragom posljednih inforamcija u vezi “Gikila” odnosno “Global Ispat” Koksna industrija Lukavac dobila je vodenu dozvolu koja  predstavlja značajan dokument koji predhodi izdavanju okolišne dozvole, bez koje je ova kompanija radila – traži da ovo Ministarstvo podnese detaljan izvještaj  o tome, šta je do sada poduzeto kako bi se navedena kompanija uozbiljila u svom radu, odnosno kako bismo se na ispravan način informisali o tome šta se tamo zaista dešava.

Ama Kratina postavila je pitanja vezana za Federalnu upravu za inspekcijske poslove, jedno se tiče upita vezanog za monitoring  i kontrolu zagađenja u Zenici, znači tokom vikenda kada je pojačana emisija štetnih čestica a nema inspekcijskog nadzora. Odgovor na ovo pitanje tražila je i u ranijem periodu, te odgovorima nije bila zadovoljna. Pita – da li će Federalna uprava za inspekcijski nadzor učiniti dodatni napor da se tokom dana vikenda ima bolja kontrola emisije štetnih čestica.

Drugo pitanje odnosi se na Zavod zdravstvenog osiguranja, a upućeno je Federalnom ministarstvu zdravstva – da li Ministarstvo raspolaže podatkom koliko  u svih deset kantona ima djece od 6 do 15 godina, a koja nemaju osnovni paket zdravstvenog osiguranja.

Salmir Kaplan pitanje je uputio federalnom ministru energetike, rudarstva i industrije i direktoru operatera za obnovljive izvor energije – direktor ne dosatavlja nikakve izvještaje, poticaji stoje i sjednica Vlade je zbog toga prekinuta. Prema informacijama kojima raspolaže direktor, sredstva koja bi trebao koristiti za poticaje koristi za primanje pripravnika i savjetnika kojih ima mnogo – da li je istina da sadašnji direktor nije prema Vladi uputio ni jedan izvještaj, te šta je po tom pitanju poduzeto?

Hasan Muratović pitanje je uputio Federalnom ministarstvu turizma i okoliša – zašto ne preduzima ništa u slučaju enormnog kršenja rudarskog projekta Rudnika Kreka, odnosno nelegalnog podizanja nivoa zapadnog odlagališta, stvaranja jedne ogromne planine i vještačke prepreke čime se direktno ugrožava zdravlje ljudi u dijelovima općine Živinice i  grada Tuzla.

Zlatko Ercegović kazao je da ima informaciju da je Općina Lukavac pokrenula inicijativu prema Vladi Federacije BiH za razmatranje uvjeta o Prijedlogu Zakona o Gradu Lukavac odnosno o dodjeljivanju statusa grada. Pita-ako je inicijativa bila na Vladi zašto danas nije na dnevnom redu i kada će biti razmatrana?

Albin Muslić pitanja je uputio prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Prvo se odnosi na najave izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje, koja je u nekoliko navrata u medijima najavljivana kao velika kapitalna investicija u domenu prometne infrastrukture. Kada će započeti izgradnja predmetne putne komunikacije, a ako nema konkretnog odgovora, da se odgovori iz kojih razloga se ne započinje izgradnja ove putne komunikacije.

Drugo pitanje vezano je za stepen izgradnje putne komunikacije od Lašve preko Nević Polja do Bihaća i Velike Kladuše u profile brze ceste koja je također najavljivana kao veliki  projekat za sve građane  i Federacije BiH i  Bosne i Hercegovine. Traži da zastupnici budu upuznati sa stanjem izgradnje ove putne komunikacije.

Ministar Drljača dao je neke od odgovora na postavljena pitanja.

 

Data je kratka pauza od pet minuta.

Nakon pauze prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Vlada Federacije BiH dostavila je 22.02.2019. godine urgenciju da se u dnevni red uvrste dvije tačke: Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7-450 MW u Termoelektrani  „Tuzla“ investitora JP „Elektroprivreda BiH“ dd Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka o davanju prethodne saglasnosti  u postupku izdavanja  Energetske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, i Završna Informacija o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7-450 MW u TE „Tuzla“ broj 01-07-293332/2017 od 28.09.2017. godine, (pripremljenu od strane JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo), sa Prijedlogom zaključka.

Predlagač Prijedloga Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica – rezidenata koja su ostvarila prihode iz inostranstva, zastupnik Irfan Čengić, odustaje od hitne procedure i traži da se ovaj Zakon razmatra u redovnoj proceduri.

U raspravi o dnevnom redu niko nije učestvovao.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojeno je da se u dnevni red uvrsti tačka - Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7-450 MW u Termoelektrani  Tuzla investitora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja  Energetske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

Sa 55 glasova za, bez glasova protiv i uz 18 uzdržanih glasova, usvojeno je da se u dnevni red uvrsti tačka - Završna Informacija o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, (pripremljenu od strane JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo) sa Prijedlogom zaključka.

 

Sa 64 glasa za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – skraćeni postupak, predlagač Klub zastupnika DF-GS,

 2. Prijedlog Zakona o Gradu Čapljina – skraćeni postupak,

 3. Prijedlog Zakona o Gradu Ljubuški – skraćeni postupak,

 4. Prijedlog Zakona o Gradu Gradačac – skraćeni postupak,

 5. Prijedlog Zakona o Gradu Visoko – skraćeni postupak,

 6. Prijedlog Zakona o Gradu Živinice – skraćeni postupak,

 7. Prijedlog Zakona o Gradu Gračanica – skraćeni postupak,

 8. Prijedlog Zakona o Gradu Srebrenik – skraćeni postupak,

 9. Nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH,

 10. Nacrt Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica – rezidenata Federacije BiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva, predlagač Irfan Čengić,

 11. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovana socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, predlagač Irfan Čengić,

 12. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7-450 MW u Termoelektrani  Tuzla investitora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja  Energetske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ,

 13. Završna Informacija o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, (pripremljenu od strane JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo) sa Prijedlogom zaključka.

 14. Prijedlog Odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije BiH u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za Projekat izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla.

 

 1. Prijedlog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, predlagač: Klub zastupnika DF-GS, skraćeni postupak 

 

Prijedlog Zakona utvrdio je Klub zastupnika DF-GS.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime predlagača dodatno obrazloženje dala je Alma Kratina.

U ime Odbora za boračka i invalidska pitanja obrazlagao je Salko Bukvarević.

U ime Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Albin Muslić.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Prije otvaranja pretresa predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika, kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojeno (37 glasova za, osam glasova protiv i uz 42 uzdržana glasa), te će se ovaj Zakon razmatrati u formi nacrta.

U raspravi su učestvovali: Eldin Vrače, Mirsad Čamdžić, Ahmed Džubur, Elzina Pirić, Alma Kratina, Hasan Muratović, Dževad Adžem, Asim Kamber, Hamdija Abdić, Salko Bukvarević, Munib Jusufović, Mladen Bošković, Hajrudin Žilić, Irfan Durić, Irfan Čengić, Azmir Husić, Predstavnik Kampa boraca i predstavnik Koordinacije udruženja boraca Armije RBiH.

Predložen je zaključak o kojem su se zastupnici izjašnjavali.

Sa 67 glasova za, pet glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, prihvata Nacrt Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, te smatara da može poslužiti kao osnova za izradu projedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona ima u vidu sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Pauza do 15.40.

Nakon pauze, predsjedavajući je kazao da su u vezi s prvom tačkom dnevnog reda  predložena dva zaključka. Jedan zaključak predložili su klubovi zastupnika SBB, SDA, HDZ, PDA i A-SDA a drugi zaključak predložili su klubovi zastupnika DF-GS, SDPBiH i Naše stranke.Predsjedavajući je predložio da se ova dva zaključka objedine i da se zastupnici o njima izjašnjavaju.

 

Sa 76 glasova za, jednim glasom protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada FBiH da, u roku od 30 dana, zajedno sa predstavnicima Koordinacije boraca i Kampa boraca, zajedno sa Odborom za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, usaglasi Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, koji će biti provodiv, te isti uputi u parlamentarnu proceduru.

Političke opcije koje nemaju svoje predstavnike u Odboru za boračka i invalidska pitanja, ukoliko žele, mogu se pridružiti i raditi na usaglašavanju Prijedloga ovog Zakona.

Predsjedavajući je podsjetio da je sedam tačaka dnevnog reda vezano za status gradova, te predložio da se glasa o skraćenom postupku, da se rasprava objedini a da se glasa za svaku tačku posebno. 

 

Sa 73 glasa za, osam glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o Gradu Čapljina razmatra po skraćenoj proceduri.

Sa 70 glasova za, sedam glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o Gradu Ljubuški razmatra po skraćenoj proceduri.

Sa 72 glasa za, šest glasova protiv i uz sva uzdržana glasa, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o Gradu Gradačac razmatra po skraćenoj proceduri.

Sa 71 glasom za, sedam glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o Gradu Visoko razmatra po skraćenoj proceduri.

Sa 71 glasom za, osam glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o Gradu Živinice razmatra po skraćenoj proceduri.

Sa 70 glasova za, šest glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o Gradu Gračanica razmatra po skraćenoj proceduri.

Sa 75 glasova za, sedam glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o Gradu Srebrenik razmatra po skraćenoj proceduri.

 

 1. Prijedlog Zakona o Gradu Čapljina – skraćeni postupak,

 2. Prijedlog Zakona o Gradu Ljubuški – skraćeni postupak,

 3. Prijedlog Zakona o Gradu Gradačac – skraćeni postupak,

 4. Prijedlog Zakona o Gradu Visoko – skraćeni postupak,

 5. Prijedlog Zakona o Gradu Živinice – skraćeni postupak,

 6. Prijedlog Zakona o Gradu Gračanica – skraćeni postupak,

 7. Prijedlog Zakona o Gradu Srebrenik – skraćeni postupak

 

Prijedloge  zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH. 

U ime Komsije za lokalnu samoupravu obrazlagao je Irfan Čengić.

U raspravi su učetvovali: Mirsad Čamdžić, Sanela Klarić, Hasan Muratović, Dževad Adžem, Munib Jusufović, Sabina Ćudić, Irfan Čengić, Jasmina Zubić, Nasiha Pozder, Rahim Gadžić, Mujo Hasić, Salmir Kaplan, Denijal Tulumović, Mirvet Beganović i Ahmed Džubur.

 

Sa 60 glasova za, osam glasova protiv i uz 15 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o Gradu Čapljina.

Sa 61 glasom za, 11 glasova protiv i uz 12 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o Gradu Ljubuški.

Sa 62 glasa za, devet glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o Gradu Gradačac.

Sa 65 glasova za, 10 glasova protiv i uz devet uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o Gradu Visoko.

Sa 62 glasa za, 10 glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o Gradu Živinice.

Sa 66 glasova za, osam glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je Prijeldog Zakona o Gradu Gračanica.

Sa 60 glasova za, sedam glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o Gradu Srebrenik.

 

9.Nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Vesko Drljača.

U ime nadležnog odbora obrazlagala je Mira Grgić.

U ime Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Albin Muslić.

U raspravi su učestvovali: Alma Kratina, Sabina Ćudić, Lana Prlić, Meliha BIjedić, Samira Begić, Jasmina Zubić, Delfa Dejanović, Azra Hadžić-Bećirspahić, Mara Đukić, Elzina Pirić, Senaid Begić, Sanela Prašović-Gadžo i Munib Jusufović.

Predložen je zaključak o kojem su se zastupnici izjašnjavali.

Sa 71 glasom za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona ima u vidu sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanoj formi.

 

Damir Mašić predložio je zaključak vezan za ovu tačku dnevnog reda, a koji nije usvojen.

 

 1. Nacrt Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica – rezidenata Federacije BiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva, predlagač Irfan Čengić,

 

Nacrt Zakona  utvrdio je zastupnik Irfan Čengić.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predlagač Irfan Čengić dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi su učestvovali: Sabina Ćudić, Eldin Vrače, Irfan Čengić, Damir Mašić, Dževad Adžem, Husein Rošić, Salko Zildžić i Sanela Prašović-Gadžo.

 

Sa 54 glasa za, 12 glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata  Nacrt Zakona otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica – rezidenata Federacije BiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva, te smatra da može poslužiti kao  osnova za izradu Prijedloga zakona.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona ima u vidu sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanoj formi.   

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovana socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, predlagač Irfan Čengić,

 

Nacrt Zakona o utvrdio je zastupnik Irfan Čengić.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predlagač Irfan Čengić dao je dodatno obrazloženje.

U ime nadležnog odbora obrazlagala je Mira Grgić.

U raspravi su učestvovali: Azra Hadžić-Bećirspahić, Mara Đukić i Belma Pojskić.

Sa 67 glasova za, dva glasa protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovana socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,  te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da provede javnu raspravu u roku od 30 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona ima u vidu sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku. 

 

Dogovoreno je da se objedine tačke 12.,13. i 14. dnevnog reda.

 

 1. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7-450 MW u termoelektrani  Tuzla investitora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti  u postupku izdavanja  Energetske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo; 

 2. Završna Informacija o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7-450 MW u TE Tuzla broj 01-07-293332/2017 od 28.09.2017. godine, (pripremljenu od strane JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo) sa prijedlogom zaključka;

 3. Prijedlog Odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije BiH u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnsoti  za kreditno zaduženje Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za Projekat izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla.

 

U ime Elektroprivrede,  Projekat je kratko  predstavio  Senad Salkić.

U ime Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju obrazlagao je Safer Demirović.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.
U raspravi su učestvovali: Damir Mašić, Elzina Pirić, Suad Kaknjo, Samer Rešidat, Eldin Vrače, Meliha BIjedić, Sanela Klarić, Hamdija Abdić, direktor Elektroprivrede Bajazit Jašarević, Sabina Ćudić, Dževad Adžem, Ahmed Džubur, Munib Jusufović, Salko Zildžić, Bahrudin Šarić, Azra Hadžić – Bećirspahić, Nihad Čolpa, Salko Bukvarević, Mujo Hasić i Eldar Čomor.

 

Data je pauza 15 minuta

Nakon pauze i konsultacija sa šefovima klubova, a nakon zaključne rasprave po ovim tačkama dnevnog reda, usaglašeno je da se sjednica prekine a da se glasanje obavi na nastavaku sjednice u četvrtak 07.03.2019.

 

Predsjedavajući je čestitao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, te prekinuo sjednicu u  21.52.

 

* * *

NASTAVAK 1. REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 07.03.2019. godine

 

Sjednica je počela u 13.19.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić.

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, predstavnike Međunarodne zajednice, kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Senad Mašetić, Boro Krišto, Mijo Krešić, Dario Knezović i Amela Kuskunović

Prema evidenciji stručnih službi, sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

 1. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7-450 MW u termoelektrani  Tuzla investitora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti  u postupku izdavanja  Energetske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo; 

 2. Završna Informacija o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7-450 MW u TE Tuzla broj 01-07-293332/2017 od 28.09.2017. godine, (pripremljenu od strane JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo) sa prijedlogom zaključka;

 3. Prijedlog Odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije BiH u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnsoti  za kreditno zaduženje Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za Projekat izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla.

 

Predsjedavajući je podsjetio da je rasprava o tačkama 12.,13. i 14. dnevnog  reda objedinjena i na prošloj sjednici zaključena.

Kazao je da su predstavnici JP “Elektroprivreda BiH” prisutni, radi prezentacije, kao  i predstavnici Vijeća za državnu pomoć, radi pojašnjenja.

    Ispred JP “Elektroprivreda BiH”, Senad Salkić imao je prezenatciju u vezi ovih tačaka dnevnog reda.

    Ispred Vijeća za državnu pomoć BiH, Domu se obratio  Aleksandar Ristić.

 

Sa 81 glasom za, bez glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Parlament FBiH daje prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja Energetske dozvole, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, instalirane nominalne snage 450 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 2.739,81 GWh i 390,9 GWh toplotne energije koja se planira graditi na postojećoj lokaciji termoelektrane Tuzla u Tuzli.

 2. Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima iz člana 23. st. (4), (5), (6) i (7) i člana 24. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja (“Službene novine FBiH” broj 27/14), na izdavanju Energetske dozvole iz tačke 1. ovog zaključka.

 3. Ovaj zaključak stupa na snagu slijedećeg dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”.

 

Sa 82 glasa za, bez glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Završnu informaciju o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, broj 01-07-29332/2017 od 28.09.2017. godine, pripremljenu od strane Javnog preduzeća “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo.

 2. Predstavnički dom Parlamenta FBiH daje prethodnu saglasnost JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo na odabir Konzorcija China Gezhouba Group Company Ltd – CGGC (lider konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd – GEDI (član konzorcija) za Projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla.

 3. Predstavnički dom Parlamenta FBiH daje saglasnost na predloženi tekst:

 1. Sporazuma o projektnom partnerstvu između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Konzorcija China Gezhouba Group Company Ltd – CGGC (lider konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd – GEDI (član konzorcija),

 2. Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla (EPC ugovor) između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Konzorcija China Gezhouba Group Company Ltd – CGGC (lider konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd – GEDI (član konzorcija) broj 01-07-27673/2014 od 27.08.2014. godine, sa pripadajućim aneksima (od 1 do 8).

 1. Predstavnički dom Parlamenta FBiH je saglasan da Uprava i Nadzorni odbor JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo nastavi aktivnosti na okončanju izbora projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla sa kojom će JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo:

 1. Zaključiti Sporazum o projektnom partnerstvu,

 2. Nastave aktivnosti na usaglašavanju i eventualnom potpisivanju Ugovora o projektnom partnerstvu – PPA (Project Partnership Agreement) uključujući i usaglašavanje i eventualno potpisivanje i drugih neophodnih ugovora kao što su:

- Ugovor o kreditu/finansiranju (The Project Finance Agreement),

- Ostali ugovori ako se to zahtijeva,

 1. Nastave aktivnosti za izdavanje garancije Federacije BiH.

 1. Ugovori iz tačke 4. alineja b), ukoliko budu potpisani, ne mogu početi sa primjenom prije pribavljanja saglasnosti Vlade Federacije, Parlamenta Federacije BiH i donošenja odluke Skupštine društva JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo kojom se daje saglasnost na končni prijedlog izbora projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla.

 2. Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Vladu FBiH da redovno informiše Parlament Federacije BiH o provođenju aktivnosti iz tačke 2., 3. i 4. ovog Zaključka, te da blagovremeno dostavi Parlamentu FBiH na razmatranje odgovarajuća dokumenta i akta uključujući i potrebne ugovore radi davanja saglasnosti ili donošenje odgovarajućih odluka u skladu sa važećim zakonima.

 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Sa 80 glasova za, bez glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije BiH u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo.

Sa 81 glasom za, bez glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o davanju prethodne saglasnsoti za kreditno zaduženje JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne bvanke Kine za Projekat izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla.

 

Predsjedavajući je zaključio rad 1. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta  Federacije BiH  u  14.06.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.


 

                     v. d. SEKRETARA                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                      PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

             

                       Stela Ibrović                                                mr.sci.  Elvir Karajbić


 

Zapisnici sa sjednica