Sjednica je počela u 12.15.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Husein Topčagić, Belma Pojskić, Miralem Galijašević, Josip Martić,  Zlatko Kravić, Osman Ćatić, Ibrahim Zukić i Azmir Husić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnik Tematske sjednice „Razmatranje inicijativa za donošenje zakona koje je pripremilo Udruženje poslodavaca Federacije BiH ” i zapisnik 2. redovne sjednice usvojeni su bez primjedbi.

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 66 glasova za, šest glasova protiv i uz 13 uzdržanih glasova usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nalaže Vladi Federacije BiH da u što kraćem roku u saradnji vladinih i nevladinih tijela i organizacija uradi Analizu stanja, potreba i položaja mladih u Federaciji BiH, te da se na osnovu te analize pristupi kreiranju Strategije za mlade FBiH 2021.-2025. godine koju bi usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH a nakon čega bi se pristupilo realizaciji konkretnih mjera Strategije od strane od strane Vlade i resornog ministarstva. Da Vlada Federacije BiH nađe sredstva iz budžeta za izradu Analize stanja, potreba i položaja mladih u Federaciji BiH i Strategije za mlade FBiH 2021.2025. godine.

 

Također, zastupnik Begić pokrenuo je još jednu inicijativu,  a vezano za preimenovanje Ministarstva  kulture i sporta Federacije BiH u Ministarstvo kulture, sporta i mladih Federacije BiH, a koja nije usvojena (29 glasova za, 18 glasova protiv i 25 uzdržanih glasova).

 

Dževad Adžem pokrenuo je inicijativu. Sa 56 glasova, osam glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH a time i resorno ministarstvo finansija da od općina, kantona, javnih preduzeća i ministarstava zatraži izvještaj o obrazloženjima iz kojih će se sagledati odgovornost za svaki od navedena 22 projekta iz PJI čijom su nerealizacijom budžeti penalizirani sa 9.538.602 KM.

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da objedini izvještaj i sa obrazloženjima dostavi svim zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Irfan Čengić pokrenuo je inicijativu vezanu za izmjene sistema glasanja u Predstavničkom domu, a koja nije usvojena (35 glasova za, 19 glasova protiv i uz 17 uzdržanih glasova).

Lana Prlić pokrenula je inicijativu, vezanu za  proglašenje Dana pobjede nad fašizmom neradnim danom, a koja nije usvojena (27 glasova za, 29 glasova protiv i uz 14 uzdržanih glasova).

Zastupnička pitanja

Jasmina Zubić komentirala je odgovor koji je dobila, vezano za Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Pokreće inicijativu, koju je predala u pisanoj formi, a upućena je prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, za izmjenu kriterija u javnom pozivu za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima.

Postavila je pitanje  - zašto do danas nisu uplaćene tranše  koje su odobrene Budžetom za 2019. godinu na račun Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BH, jer je Zavodu onemogućen normalan rad.

Naredno pitanje – u kojoj fazi je realizacija zaključaka koji su usvojeni na tematskoj sednici  „Stanje i perspekrive drvoprerađivačke industrije u Federaciji BiH“

Posljedne pitanje  - u kojoj fazi je priprema izmjena Zakona o PIO?

Mirsad Čamdžić postavo je pitanje – šta je resorno ministarstvo uradilo na polju podrške zapošljavanju, stipendiranjui pokretanju biznisa te osiguranja ravnopravnog poslovnog statusa žena i muškarca, te da li su osigurane jednake prilike i ravnopravan status ženama u svim projektima?

Drugo pitanje – vezano je za Strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH, te da li nadležno ministarstvo radi na razvoju nove Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH?

Albin Muslić  postavio je prvo pitanje a vezano za odružanu sjednicu Predstavničkog doma vezanu za migrantsku krizu i obećanih 4 miliona KM, te kada se može očekivati realizacija?

Drugo pitanje – šta je sa putnom komunikacijom Bihać-Orljani-Izačić, zaobilaznice Grada Bihaća.

Naredno pitanje odnosi se na završetak izgradnje magistralnog puta M5 Bihać-Bosanska Krupa preko Srbljanskog platoa.

Pokrenuo je inicijativu kojom traži da se u dnevni red uvrsti inicijativa za izmjene Zakona o stvarnim pravima, član 299., stav 2.

            Mirvet Beganović pitanje  je uputio Vladi Federacije BiH  i nadležnom ministarstvu a odnosi se na Zakon o konsolidaciji – koliko je preduzeća u Federaciji BiH uspješno konsolidovano i koliko je još ostalo preduzeća koja su u fazi konsolidacije, ko je odgovoran i zašto nisu potpisani sporazumi o izmirenju obaveza prema radnicima Agrokomerca koji imaju najveća potraživanja i najveći su povjerioci u Agrokomercu? Da li Vlada zna da 10.07. ističe drugi rok konsolidacije  preuzeća u većinskom vlasnišvu Vlade Federacije BiH i da li će taj rok produžiti i na koji način misli izmiriti obaveze prema radnicima, budući da je veći dio sredstava od rasprodaje imovine Agrokomerca isplaćen trećim licima?

Drugo pitanje vezano je za Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije. Vlada je 2017. godine uputila izmjenu i dopunu Zakona da se rok produži dvije godine (30.06.2019.), te pošto taj rok ističe ostalo je neiskorišteno mnogo certifikata.

Husein Rošić pokrenuo je inicijativu za uvrštavanje PARP inhibitora na listu lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH i listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH.

Alma Kratina pitanje je uputila Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Vladi Unsko-sanskog kantona, kojim traži informaciju, da li su izašli na teren i konstatovali  stanje i koje mjere su preduzeli? Pita – da li su tražili pomoć po ovom pitanju od drugih kantona, kako bi se preduprijedlilo sve ono što se može dalje desiti.

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), te dao obrazloženje.

Ivica Pavković pitanje je uputio premijeru Vlade Federacije BiH,  a vezano za Zakon o  pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH kojega je predložio zastupnik Hamdija Abdić, pita – da li je kod dodjeljivanja različitih pondera određenim kantonima prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza bilo potrebno tražiti saglasnost svih kantona i ako jeste, da li je  se ista i tražila?

Sabina Ćudić osvrnula se na način na koji zastupnici dobijaju materijale za sjednicu.

Pokrenula je inicijativu da se sav materijal za sjednicu objavljue na web stranici  Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kompletiran, objedinjen i linkovan.

Druga inicijativa tiče se činjenice da pojedine materijale zastupnici dobiju samo u pisanoj formi a neke samo elektronski, te smatra da se zastupnici trebaju izjasniti na koji način će primati materijale.

Amer Obradović pokrenuo je inicijativu za donošenje uredbe, kojom bi Vlada Federacije BiH trebala izjednačiti prava za penzionisanje policijskih službenika sa državnog nivoa sa pravima policijskih službenika sa nivoa Federacije i kantona a koji su osigurani kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Petar Galić nije dobio odgovor na pitanje koje je  uputio  Federalnoj poreznoj upravi, te traži urgenciju za odgovor. Budući da je proteklih godina vršen nadzor Porezne uprave na području Herceg-bosanskog kantona u osnovnim i srednjim školama, traži da mu se dostave podaci popisa obavljenih poreznih inspekcijskih nadzora u zadnjih šest godina u osnovnim i srednjim školama na području cijele Federacije BiH, a posebno po kantonima, te pitanje upućuje Poreznoj upravi i Ministarstvu finansija.

Naredno pitanje uputio je Federalnoj upravi policije a vezano je za već postavljeno pitanje – koliko je od 23 unaprijeđena policijska službenika u FUP-u hrvatske nacionalnosti i šta su po nacionalnosti ostali policijski službenici?

Nasiha Pozder uputila je set pitanja vezanih za rekonstrukcije puteva, a posebno rekostrukciju tunela Vranduk kao i tunela Crnaja.

Adisa Kokić Hinović  postavila je pitanje – u kojoj fazi je primjena zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom „Službene novine FBiH“ broj 59/18“ a u smislu člana 70. i 71. Zakona?

Pitanje je uputila i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - koji je postupak priključenja na elektrodistributivni sistem krajnjeg kupca s vlastitiom proizvodnjom, te na koji način se preuzima i tretira višak proizvedene električne energije navedenog kupca? Da li je poznato kako je ista stavka uređena u susjednim zamljama ili u EU?

Naredno pitanje uputila je Vladi Federacije BiH - shodno presudi Ustavnog suda Federacije BiH broj : U-22/16 od 30.06.2019. gdine, koje aktivnosti su preduzete od strane resornog ministarstva i kada će bit usmjerene i usklađene odredbe Zakona dostavljene Predstavničkom domu Parlamenta  Federacije BiH? Koje su aktivnosti preduzete od strane resornog ministarstva a kako bi se realizovala pomenuta Presuda?

Pitanje je uputila Vladi Federacije BiH – na koji način je izvršena regulacija saobraćaja tokom rekonstrukcije tunela Vranduk, te gdje se odlaže otpad iz tunela? Da li se redovno održavaju sastanci sa privrednicima, predstavnicima mjesnih zajednica, gradom Zenica, te ukoliko se održavaju koji su zaključci sa zadnjeg sastanka?

Pokrenula je inicijativu odnosno urgenciju, kojom traži da se u dnevni red u što kraćem periodu uvrsti Prijedlog Zakona o  zaštiti na radu  Federacije BiH, a koji je usvojen na 138. sjednici Vlade  (08.02.2018.) i dostavljen Parlamentu FBiH.

Druga inicijativa upućena je Vladi Federacije BiH da u saradnji sa resornim ministarstvom pronađe mehanizme kojim će se izvršiti realizacija člana 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom „Službene novine Federacije BiH“ broj 9/10 a u cilju efikasinije primjene Zakona.

Adnan Efendić pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, kojom traži da se poduzmu sve neophodne aktivnosti s ciljem izmjene Pravilnika  o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u Federaciji BiH i to na način da se izmjeni i dopuni klasifikacija vozila i razdvoji kategorija motornog vozila sa karakteristikama motocikla, motornog tricikla i četverocikla od motornih vozila sa dvije osovine i visine jednake ili niže od 1,3 metra, mjereno kod prve osovine ili motornih vozila sa dvije osovine visine do  1,9 metara.

Samet Rešidat pita da li Dom ima kvorum za rad sjednice.

Pokrenuo je inicijativu vezanu  za ostavreni uspjeh Rukometne reprezentacije koja je po prvi put ostvarila plasman na Evropsko prvenstvo. Federalno ministarstvo kulture i sporta  u okviru svoje nadležnosti a u skladu sa mogućnostima osigurava finansijsku podršku za kulturu i sport od posebnog značaja za Federaciju BiH. Plasmanom na Evropsko prvenstvo koje će se održati u tri države Austriji, Norveškoj i Švedskoj, Rukometna reprezentacija ostvarila je vrhunski rezultat. Traži od  Predstavničkog doma da obaveže Vladu Federacije BiH  da iz Budžeta Federalnog ministarstva kulture i sporta  izdvoji 100.000 KM za Rukometni savez, u svrhu nagrade rukometašima i stručnom timu. Ukoliko Ministarstvo nema finansijskih mogućnosti treba obavezati Vladu da sa koda Budžetske rezerve osigura sredstva u navedenom iznosu.

Ahmed Džubur komentirao je odgovore na neka pitanja postavljena Direkciji Autocesta Federacije BiH, a vezano za dionicu koridora Vc Mostar-jug. Drugo pitanje bilo je upućeno ministrici Milićević, a ticalo se poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Komentirao je odgovor i ponovo pita  ministricu  - da li je predloženi i usvojeni iznos finansijskih sredstava u Budžetu Federacije BiH za realizaciju programa podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu u suprotnosti sa važećim zakonskim odredbama i šta namjerava učiniti kako bi se ova nezakonita Odluka poništila ili ispravila?

Pokrenuo je inicijativu, kojom traži da Ured za reviziju institucija u Federaciji izvrši reviziju finansijskog izvještavanja i poslovanja Gradske uprave Mostara za 2016.,2017. i 2018. godinu, račun prihoda i rashoda, bilans stanja Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta i Izvještaj o novčanim tokovima.

Nedžad Šećić prvo pitanje uputio je predsjedavajućem Karajbiću – zašto  se od 2015. godine na dnevnom redu nije našao Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, te da li će se naći na dnevnom redu?

Drugo pitanje vezano je za Zakon o novčanoj podršci u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu, Poglavlje V. član 14., te pita – da li je i  koliko je bilo prijava i isplata po ovom modelu po kantonima i usvajanja Zakona 2010. godine.

Posljednje pitanje upućeno je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – u kojem roku je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  bilo obavezno Gradu Gradačcu dostaviti saglasnost na raspisivanje javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo države i kako da Grad Gradačac postupa u ovakoj situaciji, kad više od dvije godine čeka na saglasnost ministarstva, te zbog nepostojanja saglasnosti kantonalnog ministarstva mnogi ne mogu ažurirati podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava. Pita – kako da Grad Gradačac postupi po pitanju neusklađenosti federanog sa kantonalnim ministarstvom po ovom pitanju?

Boris Marjanović pitanje je uputio JP Ceste Federacije BiH  - kada planira pristupiti rekonstrukciji raskrižja M-5 Kalvarija Mali Mošunj na području Općine Vitez i koje dionice  M-5 na području općine su planirane za rekonstrukciju u skladu sa planom rekonstrukcije magistralnih cesta.

Faika Mujanović - Glamočanin pitanje je uputila vezano za liječnje oboljenih u inostranstvu, te traži informaciju da joj se dostavi detaljan izvještaj od dijagnoze, iznosa sredstava, do ustanove gdje je sprovedeno liječenje u inostranstvu, kao i izvještaj o utrošku sredstava u RS-u do posljednje KM.

 

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjedavajući je kazao da je Vlada Federacije BiH dostavila dopis da se u dnevni red uvrsti tačka – Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i Prijedlog Odluke o prihavatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)  za Projekat jačanja bankarskog sektora. Klub zastupnika SBB dostavio je zahtjev za dopunu dnevnog reda – Prijedlog Zakona o konverziji kredita  sa valutnom klauzulom u švicarskim francima u KM – hitni postupak. Ivan Boban dostavio je zahtjev za dopunu dnevnog reda tačkom – Informacija o stanju u Aluminiju dd Mostar. Lana Prlić dostavila je zahtjev za uvrštavanje u dnevni red tačkom – Informacija o stanju deponije Uborak Mostar, sa prijedlogom zaključka, te Zakon o registru lica pravosnožno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnog reda učestvovali su: Lana Prlić, Mladen Bošković i Ivan Boban.

U ime Kluba zastupnika SBB, Azra Hadžić – Bećirspahić zatražila je pauzu od 15 minuta.

Pauza

Nakon pauze, nastavljena je rasprava o dnevnom redu u kojoj su učestvovali: Mladen Bošković i Damir Mašić.

U ime Kluba zastupnika SDP, Damir Mašić zatražio je pauzu od 15 minuta.

Pauza

Nakon pauze, nastavljena je rasprava u kojoj su učestvovali: Damir Mašić, Mladen Bošković, Mirsad Zaimović, Senaid Begić, Sabina Ćudić, Irfan Čengić, Salko Zildžić, Hasan Muratović, Zlatko Ercegović, Albin Muslić, Mirsad Čamdžić, Meliha Bijedić, Lana Prlić, Nasiha Pozder, Ivan Boban, Dževad Adžem, Mira Grgić, Jasmina Zubić, Ahmed Džubur, Alma Kratina, Irfan Durić, Munib Jusufović, Husein Rošić, Eldin Vrače, Sanela Prašović-Gadžo Nedžad Šećić, Samer Rešidat, Nijaz Helez i Asim Kamber.

            U ime Kluba zastupnika Naše stranke, Sabina Ćudić zatražila je pauzu od pola sata.

Pauza do 18.30.

Zastupnik Mladen Bošković, ispred Kluba zastupnika HDZBiH predložio je zaključak.
Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 59 glasova za, 24 glasa protiv i bez uzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

U ime parlamentarne većine traži se prekid današnje sjednice Predstavničkog doma do izbora rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u skladu s rezultatima parlamentarnih izbora održanih u oktobru 2018. godine.

 

 

Predsjedavajući je prekinuo rad 3. redovne sjednice u 19.10.

 

 

* * *

 

NASTAVAK 3. REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 10.09.2019. godine

 

 

Sjednica je počela u 10.25.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nasiha Pozder, Zlatko Ercegović, Amor Mašović, Bahrudin Šarić, Ivan Boban, Sanela Klarić, Elzina Pirić, Husein Topčagić, Azmir Husić, Safer Demirović i Goran Opsenica, Faika Mujanović – Glamočanin.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prešlo se na izjašnjavanje o podnesenim inicijativama.

Zastupnik Senaid Begić pokrenuo je inicijativu vezanu za izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju a koja nije usvojena (21 glas za, 11 glasova protiv i uz 26 uzdržanih glasova).

Faika Mujanović – Glamočanin pokrenula je inicijativu.

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojena je sljedeća:

 

 

I N I C I J A T I V A

 

Da Vlada Federacije BiH, odnosno Federalno ministarstvo zdravstva uvrsti kontinuirane mjerače glukoze u krvi na pozitivnu A listu ili da se uvrste u pozitivna ortopedska pomagala sa indikacijom na dijabetes mellitus tip 1, odnosno da svi oboljeli od dijabetesa tip 1 i rijetkih vrsta dijabetesa, dobijaju kontinuirane mjerače na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja (besplatno).

Također, ova inicijativa se odnosi i na to da se formira službeni registar oboljenih od dijabetesa.

 

Zastupnička pitanja

Damir Mašić osvrnuo se na stanje po pitanju rudnika i traži od predstavnika Vlade FBiH da informišu javnost šta se dešava. Klub zastupnika SDPBiH traži da premijer ili resorni ministar danas informišu Parlament Federacije BiH i cjelokupnu javnost šta se dešava, da izađu sa punom informacijom, kao i sa planiranim koracima kako bi se ovaj problem riješio.

Alma Kratina također se osvrnula na problematiku rudnika, te smatra da javnost treba biti informisana o cjelokupnoj sitaciji.

Na prošloj sjednici uputila je pitanje vezano za otvaranje organizacije hospicija, ustanova koje su specijalizirane za palijativnu njegu posebno osjetljivih kategorija djece a i svih ostalih. Odgovor nije dobila od Zavoda zdravstvenog osiguranja, pa pitanje ponovo upućuje Federalnom ministarstvu zdravstva.

Albin Muslić postavio je pitanje u vezi primjene Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH, konkretno člana 30., te dao obrazloženje.

Mirsad Čamdžić pitanje je uputio  JP Elektroprivredi BiH, odnosno direktoru Bajazitu Jašareviću – zašto JP Elektroprivreda BiH odugovlači sa povezivanjem davno postavljenog napojnog voda za industrijsku zonu u Gračanici?

Elvir Karajbić – pitanje je uputio Vladi Federacije BiH - u kojoj fazi su zakoni koji su došli od Udruženja poslodavaca FBiH i kada će ih Vlada Federacije BiH uputiti, obzirom da je većina zakona usaglašena i sa Sindikatom, te šta je Vlada do sada uradila po tom pitanju?

Jasmina Zubić komentirala je odgovor koji je dobila od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike a vezan je za fazu pripreme izmjene Zakona o PIO i kada će konačno stupiti na snagu nova lista invaliditeta koju primjenjuje Institut za medicinsko vještačenje? Dala je komentar po pitanju ove problematike.

Pita – kada će se na dnevnom redu naći Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijane podrške za osobe sa invaliditetom?

Dževad Adžem pitanje je uputio Federalnom ministarstvu privrede – koliko je Aluminij  Mostar, obzirom na posljedice gašenja Aluminija učestvovao u robnoj razmjeni Federacije BiH sa inostranstvom, koliko je to u procentima robne razmjene i koliko je finansijski bila teška razmjena u periodu 2014.-2018. godina?

Adisa Kokić Hinović pokrenula je inicijativu prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za izradu Strategije zaštite okoliša Federacije BiH 2019.-2029. godina, a koja će imati jasno definisane ciljeve i smjernice za dugoročno rješavanje pitanja zaštite okoliša u Federaciji BiH.

Postavila je pitanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kao i Agenciji za vodno područje rijeke Save – koje aktivnosti su poduzete u oblasti zaštite rijeka i izvora u vodnom području rijeke Save u posljednje tri godine, koliko je registrovano prijava kršenja zakonske regulative u navedenom vodnom području, na koji način su se vršile prijave i čime su rezultirale? Koji su najveći izazovi inspektora i Agencije?

Azra Hadžić Bećirspahić u ime Kluba zastupnika SBB pokrenula je inicijativu, kojom se obavezuje Vlada Federacije BiH da u narednih 30 dana pokrene smjenu menadžmenta svih profitabilnih preduzeća koja su u njihovoj nadležnosti, a posluju negativno, da se smjene svi direktori ustanova koje posluju negativno i automatizmom donese moratorij na zapošljavanje. Traži da Vlada Federacije BH dostavi spisak svih preduzeća koja negativno posluju kao i plate direktora istih, te da se to dostavi svim zastupnicima. 

Šemsudin Kavazović pitanje je uputio ministru Dediću – šta je sa Zakonom o šumama FBiH i kada će biti u Parlamentu?

Suad Kaknjo postavio je pitanje Vladi Federacije BiH, vezano za Arcelor Mittal – da li su upoznati sa situcijom i šta će učiniti u smislu podrške Arcelor Mittalu?

Samer Rešidat pokrenu o je inicijativu prema predsjedavajućem, a vezano za prisustvo članova Vlade Federacije BiH na sjednicama.

Pitanje je uputio Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja  - kada će imati reviziju liste lijekova i da li će tom prilikom uvrstiti sve generičke oblike lijeka ferkolimus koji je  neophodan u posttransplanacijskom liječenju?

Sabina Ćudić pokrenula je inicijativu za izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Zamolila je da se inicijativa proslijedi zastupnicima, te da se o njoj izjašnjava na narednoj sjednici. Također dala je obrazloženje po ovoj inicjativi.

Goran Akšamija pitanje je postavio Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva, a vezano za održanu Tematsku sjednicu vezanu za zdravstvo – koliki je stepen realizacije usvojenih zaključaka i inicijativa sa ove sjednice, koja je održana 30.06.2016. godine? Traži odgovore pisanim putem po svim usvojenim zaključcima i inicijativama.          

Mujo Hasić  prvo pitanje – hoće li i kada će Federalni zavod za zapošljavanje uvesti reda u evidenciji osoba koje se vode na ovom Zavodu?

Sljedeće pitanje uputio je Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom minstarstvu  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – koliki iznos novčane podrške su ostvarile firme u Federaciji BiH koje se bave proizvodnjom voćnog sadnog materijala u toku zadnjih deset godina?

Posljednje pitanje uputio je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija  i  JP Ceste Federacije BiH -  da li će i kada JP Ceste Federacije BiH učiniti nešto da se putna komunikacija Doboj-Gračanica-Tuzla, odnosno magistarlni put M4 učini prohodnijim?

Nermin Muzur pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, kojim traži da Vlada inicira sastanak sa Vladom Kantona Sarajevo i  federalnom i kantonalnom Agencijom za privatizaciju kako bi iznašli rješenje za vraćanje u funkciju Hotela Maršal.

Ivica Pavković pitanje je uputio Federalnoj upravi za inspekcijke poslove, odnosno inspektoratu za rad – da li im je poznat odnos pojedinih banaka u Federaciji prema svojim uposlenicima, prvenstveno prema onima kojima je ostalo par godina do ostvarivanja prava na penziju. Naime, pojedine banke svojim uposlenicima koji imaju preko 60 godina života i par godina do penzije nude izmjenjeni ugovor o radu na način  da im se nudi promjena mjesta rada u drugom gradu. Ukoliko ne potpišu takav ugovor, automtski nastupa otkaz ugovora o radu i bez prava na otpremninu. Da li Fedrelani inspektorat ima saznanja o ovome i šta je moguće poduzeti kako bi se zaštitila radnička prava?

Miomirka Melank pitanje je uputila Ministarstvu kulture i sporta i Ministarstvu obrazovanja i nauke – ko su i na koji način se biraju članovi žirija i komisija koji učestvuju u dodjeli sredstava koja ova dva ministarstva po konkursima raspisuju? Da li postoje pravilnici o  radu? Ako je moguće da se pravilnici o radu tih komisija i žirija dostave e-mailom ili u nekom drugom digitalnom formatu kao i kriterijumu po kojima se sredstva dodjeljuju.

Senaid Begić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom ministarstvu zdravstva, a odnosi se na dostavljanje informacije o prihodima i rashodima, odnosno o izvršenju Budžeta za svih 10 kantonalnih fondova zdravstvenog osiguranja i Federalnog fonda, sa informacijom o prihodima i rashodima.

Hamdija Adbić pokrenuo je inicijativu za rješavanje osnovnih uslova rada na graničnom prijelazu Ripač Izačić, te dao obrazloženje.

 

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Zastupnica Lana Prlić predložila je dopunu dnevnog reda sa - Prijedlogom Zakona o registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BIH i Informacija o stanju deponije Uborak Mostar, sa prijedlogom zaključaka. Budući da će na narednoj sjednici biti posebna tačka dnevnoga reda vezana za Inforamciju o stanju deponije Uborak, zastupnica Prlić odustala je od današnjeg zahtjeva.

Zastupnik Ivan Boban također tražio je da se u dnevni red uvrsti tačka - Informacija o stanju u Aluminiju d.d. Mostar.

Prijedlog Lane Prlić da se u dnevni red uvrsti tačka - Prijedlog Zakona o registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BiH nije usvojen (24 glasa za, 17 glasova protiv i uz 26 uzdržanih glasova).

Prijedlog Ivana Bobana da se u dnevni red uvrsti Informacija o stanju u Aluminiju d.d. Mostar nije usvojen (19 glasova za, 13 glasova protiv i uz 38 uzdržanih glasova).

 

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o dnevnom redu 3. redovne sjednice, koji glasi:

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, predlagač: Zlatko Ercegović – skraćeni postupak,

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH, predlagač: Lana Prlić – skraćeni postupak,

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH, predlagač: Lana Prlić, -  skraćeni postupak

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prijevozu, predlagač: Irfan Čengić – skraćeni postupak,

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, predlagač: Hamdija Adbić – skraćeni psotupak,

Nacrt Zakona o sportskim klubovima, predlagač: Irfan Čengić,

Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2018. godinu,

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda  za transfuzijsku medicinu FBiH za 2019. godinu,

Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2019. godinu,

Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu,

Strategija upravljanja dugom 2019.-2021. godina,

Kvartalni izvještaj o dugu Q1/19,

Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zpošljavanje za 2018. godinu,

Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2018. godinu,

Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu,

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period 01.01.-31.12.2018.godina,

Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2018. godinu,

Informacija o Odluci o poskupljnju plina,

Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka FBiH za period juli-decembar 2018. godina,

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2018. godine.

 

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 21 glasom za, 20 glasova protiv i uz 36 uzdržanih nije usvojen dnevni red.

Predsjedavajući je zaključio rad 3. redovne sjednice u 11.31.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                     PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                           PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                  Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica