Sjednica je počela u 11.41.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Lana Prlić, Adisa Kokić-Hinović i Sabina Ćudić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prešlo se na raspravu o dnevnom redu.

U rasprvi su učestvovali: Irfan Čengić i Alma Kratina.

Irfan Čengić  tražio je da se u dnevni red uvrsti Odluka vezana za kreditna zaduženja Kantonu Sarajevo za projekat Javnog saobraćaja. Dogovoreno je da ova tačka dnevnog reda bude na narednoj sjednici.

Alma Kratina sugerirala je da se na današnjem zasjednaju kao prva tačka dnevnog reda razmatra Prijedlog Zakona o notarima, a što je uvaženo.

Sa 79 glasova za, tri glasa protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – hitni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH – hitni postupak               
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH – hitni postupak  
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima – hitni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Porodičnog zakona FBiH – hitni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH – hitni postupak                                 
 7. Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,   
 8. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2017. godinu,                            

             9. a) Izvještaj  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za 2015.godinu, 

                 b) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za  2015.godinu,

                 c) Izvještaj  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za 2016.godinu

                 d) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2016.godinu,

                 e) Izvještaj  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za 2017.godinu

                 f) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2017.godinu   

          10.  a) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih

                     društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2016.g.,

                 b) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih

                     društava i banaka u Federaciji BiH za period januar- juni 2017.g.,

                 c) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih

                     društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2017.,

                 d) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih

                     društava i banaka u Federaciji BiH za period januar- juli 2018.g.,

             e) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih

                 društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2018. g.

      11. a) Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa

                invaliditetom za 2017. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana  za 2017.

                godinu,

            b) Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2017. godinu i Izvještaj o radu

                Nadzornog odbora Fonda za  2017. godinu,                                                                                                                                                                                                     

           c) Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa

               invaliditetom za 2018. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2018.

               godinu,                   

           d) Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2018. godinu i Izvještaj o radu

               Nadzornog odbora Fonda za 2018. godinu

       12. a) Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu   

             b) Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu

       13. a) Izvještaj o radu FERK-a za 2018. godinu,                                                     

             b) Prijedlog Finanasijskog plana  FERK-a za 2019. godinu

      14.) a) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu,      

             b) Informacija o stanju sigurnosti na području  FBiH za 2015. godinu,                        

             c) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu,     

             d) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2016. godinu,                       

             e) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu,     

             f) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2017. godinu,                         

             g) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za  period 01.01.-

                 30.06.2018 godine

             h) Informacija o stanju sigurnosti  na području FBiH za 2018. godinu,                     

              i) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za  period 01.01.-

                 30.06.2019. godine,

             j) Informacija o stanju sigurnosti  na području FBiH za period januar-juni 2019.

                godine,

      15. Izbori i imenovanja.

 

Sa 62 glasa za, 10 glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima razmatra po hitnom postupku.

Sa 56 glasova za, devet glasova protiv i uz sedam uzdržanih  glasova,  usvojeno je da se Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH razmatra po hitnom postupku.

      Sa 66 glasova za, devet glasova protiv i uz osam uzdržanih  glasova,  usvojeno je da se   Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH razmatra po hitnom postupku.

Sa 56 glasova za, 10 glasova protiv i uz osam uzdržanih  glasova, usvojeno je da se   Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima razmatra po hitnom postupku.

Sa 59 glasova za, devet glasova protiv i uz sedam uzdržanih  glasova, usvojeno je da se  Prijedlog Zakona o izmjeni Porodičnog zakona FBiH  razmatra po hitnom postupku.

Sa 59 glasova za, 10 glasova protiv i uz sedam uzdržanih  glasova,  usvojeno je da se   Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH  razmatra po hitnom postupku.

Zaključkom je usvojeno (71 glas za, četiri glasa protiv i pet uzdržanih glasova), da se o prvih šest tačaka dnevnog reda  rasprava obavi u paketu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – hitni    postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH – hitni postupak               
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH – hitni postupak  
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima – hitni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni Porodičnog zakona FBiH – hitni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH – hitni postupak                                 

                                                                                                                                                                                                                                           

Prijedloge zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Predstavnica Federalnog ministarstva pravde dala je dodatno obrazloženje.

U ime Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Albin Muslić.

Na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Klub zastupnika DF-GS podnio je tri amandmana. Dženana Hodžić podnijela je tri amandmadna. Klub zastupnika Naša stranka podnio je tri amandmana. Klub zastupnika SDA podnio je jedan amandman.

Na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH, Klub zastupnika DF-GS podnio je osam amandmana. Klub zastupnika Naša stranka podnio je osam amandmana. Klub zastupnika SDP podnio je osam amandmana

Na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, Klub zastupnika DF- GS podnio je 15 amandmana. Klub zastupnika Naša stranka podnio je 15 amandmana. Klub zastupnika SDP podnio je 14 amandmana.

Na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima, Klub zastupnika DF- GS podnio je šest amandmana. Klub zastupnika Naša stranka podnio je šest amandmana. Klub zastupnika SDP podnio je sedam amandmana.

Na Prijedlog Zakona o izmjeni Porodičnog zakona FBiH, Klub zasatupnika DF- GS podnio je jedan amandman. Klub zastupnika Naša stranka podnio je  jedan amandman.  Klub zastupnika SDP podnio je  jedan amandman.

 Na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, Klub zastupnika DF- GS podnio je jedan amandman. Klub zastupnika Naša stranka podnio je jedan amandman. Klub zastupnika SDP podnio je jedan amandman.

U raspravi su učestvovali: Alma Kratina, Albin Muslić, Mirsad Čamdžić, Irfan Čengić, Dženana Hodžić, Munib Jusufović, Miomirka Melank, Ismet Osmanović i potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović.

Pauza do 14.00

Nakon pauze, predsjedavajući je kazao da Vlada još nije završila zasjedanje u vezi amanamdna, pa će se preći na naredne tačke dnevnog reda.

 

 1. Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca   

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radana tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Vesko Drljača.

U ime Odbora za rad i socijalnu politiku obrazagala je Mira Grgić.

U ime Odbora za zdravstvo obrazlagao je Mirsad Kacila.

U raspravi su učestvovali: Marijan Klaić, Zlatko Ercegović, Elzina Pirić, Belma Pojskić, Azra Hadžić Bećirspahić i Alma Kratina.

Sa 71 glasom za, jednim glasom protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2017. godinu                            

 

Izvještaj je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Jasmina Zubić, Nasiha Pozder, Munib Jusufović, Osman Ćatić i Mira Grgić.

Predstavnički dom nije prihvatio Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2017. godinu (10 glasova za, 61 glas protiv i devet uzdržanih glasova).

 

             9. a) Izvještaj  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za

                     2015.godinu 

                 b) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za

                      2015.godinu,

                 c) Izvještaj  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za

                     2016.godinu

                 d) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda d.d.HZHB Mostar za

                     2016.godinu,

                 e) Izvještaj  o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za

                     2017.godinu

                 f) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2017.godinu   

 

Dodatno obrazloženje dao je Emir Mulić, rukovodilac Sektora za plan, analizu i izvještavanje pri Direkciji Elektroprivrede BiH.

Obrazlagao je i Ante Tutiš direktor za ekonomske poslove JP Elektroprivreda HZHB.

U ime Odbora za energiju, rudarstvo i industriju obrazlagao je Safer Demirović.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi su učestvovali: Bahrudin Šarić, Safer Demirović, Irfan Čengić, Husein Rošić, Elzina Pirić, direktor Bajazit Jašarević, i direktor Ante Tutiš.

Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2015.godinu nije usvojen (39 glasova za, 31 glas protiv i tri uzdržana glasa).

Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2015.godinu nije usvojen (36 glasova za, 39 glasova protiv i šest uzdržanih glasova).

Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH  d.d. Sarajevo za 2016. godinu, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (34 glasa za, 31 glas protiv i  šest uzdržanih glasova).

Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2016.godinu, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (41 glas za, 27 glas protiv i sedam uzdržanih glasova).

Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2017. godinu, nije usvojen, (41 glas za, 27 glas protiv i sedam uzdržanih glasova).

Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda d.d. HZHB Mostar za 2017.godinu, nije usvojen 42 glasa za, 27 glasova protivi i uz šest uzdržanih glasova.

 

 1. a) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala

          privrednih   društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar

           2016.g.,

                        b) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala

                             privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar- juni

                             2017.g.,

                        c) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala

                            privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar

                            2017.,

                       d) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala

                            privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar- juli

                            2018.g.,

                      e) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala

                          privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar

                          2018. g.

 

Izvještaje je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvještaje su razmatrala nadležna radna tijela i dostvila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Miomiraka Melank, Dževad Adžem i Nijaz Helez. Predstavnički dom primio je k znanju a) Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih  društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2016.g., b) Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar- juni 2017.g. c) Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2017., d) Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar- juli 2018.g.

e) Informaciju  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar  2018. g.

 

11.      a) Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa

                invaliditetom za 2017. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana  za

                2017. godinu,

            b) Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2017. godinu i Izvještaj o

                radu  Nadzornog odbora Fonda za  2017. godinu,                                                                                                                                                                                                      

           c) Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa

               invaliditetom za 2018. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za

               2018. godinu,                   

           d) Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2018. godinu i Izvještaj o

               radu Nadzornog odbora Fonda za 2018. godinu

 

Izvještaj je dostavio direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Izvještaje su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predstavnik Fonda dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi su učestvovali: Mira Grgić, Ibrahim Zukić, Salmir Kaplan, Delfa Dejanović, Ahmed Džubur, Dževad Adžem, Mujo Hasić, Tahir Nuhić i direktor Baljić.

Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2017. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2017. godinu, usvojen je sa  51 glasom za, 24 glasa protiv i uz pet uzdržanih glasova.

Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2017. godinu i Izvještaj o radu  Nadzornog odbora Fonda za  2017. godinu nije usvojen (41 glas za, 20 glasova protiv i  osam uzdržanih glasova).

Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2018. godinu na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (40 glasova za, 18 glasova protiv i 19 uzdržanih glasova).

Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za 2018. godinu i Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za 2018. godinu nije usvojen (40 glasova za, 29 glasova protiv i  šest uzdržanih glasova).

 

12. a) Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu   

      b) Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu

 

Izvještaj je dostvila Vlada Federacije BiH.

Izvještaje su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Sanela Prašović-Gadžo, Nijaz Helez, Mirsad Čamdžić, Osman Ćatić, Azra Hadžić-Bećirspahić, Asim Kamber, Mujo Hasić, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, nije usvojen Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu (27 glasova za, 15 glasova protiv i 22 uzdržana glasa).

Nije usvojen  Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu (25 glasova za, 20 glasova protiv i 19 uzdržanih glasova).

 

13.   a) Izvještaj o radu FERK-a za 2018. godinu,                                                     

        b) Prijedlog Finanasijskog plana  FERK-a za 2019. godinu

 

Izvještaj je dostavila Regulatorna komisija  za električnu energiju FBiH.

U ime Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju obrazloženje je dao Mujo Hasić.

U ime Odbora za ekonosmku i finansijsku politiku obrazloženje je dao Husein Rošić.

U raspravi je učestvovao Mujo Hasić.

Izvještaj o radu FERK-a, na osnovu pojedinačnog izjašnjavnja nije usvojen (48 glasova za, 19 glasova protiv i pet uzdržanih glasova).

Sa 51 glasom za, 17 glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova usvojen je Prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2019. godinu.

                                                                                                                                                                                                                                                

 1.  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – hitni postupak

 

Vlada Federacije prihvatila je  predložene amandmane:

Amandman I

U članu 5. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima kojim se mijenja član 69. stav 1. Zakona, mijenja se i glasi:

„(1) Notar je nadležan da ovjerava potpise, rukoznake i prijepise, poduzima notarsku obradu isprava po zahtjevu stranaka, potvrđuje (solemnizuje) isprave po zahtjevu stranke, kao i da izdaje potvrde.“

Amandman II

Član 6. mijenja se i glasi:

„Član 73.

(Pravni poslovi za koje je obavezna notarski obrađena isprava)

 1. Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju  notarsku obradu isprava odnose se na raspolaganje imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica.
 2. Pravni poslovi iz stava (1) ovog člana koji nisu sačinjeni u formi notarski obrađene isprave ništavi su.
 3. Stranke imaju pravo zahtijevati notarsku obradu isprava i za druge pravne poslove koji nisu navedeni u stavu (1) ovog člana.“

Amandman III

Član 7. mijenja se i glasi: Iza člana 73. dodaju se članovi 73a. i 73b. koji glase:

„Član 73a.

(Pravni poslovi za koje je obavezna notarska ovjera potpisa na ispravama)

 1. Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku ovjeru potpisa na ispravama odnose se na :
 1. Pravne poslove o regulisanju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između osoba koje žive u vanbračnoj životnoj zajednici.
 2. Pravne poslove o regulisanju odnosa iz nasljedstva i doživotnog izdržavanja.
 3. Pravne poslove kojima se obećava neka činidba kao poklon s tim što se nedostatak notarske ovjere potpisa, u ovom slučaju, nadomješta izvršenjem obećane činidbe.
 4. Pravne poslove, čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama.
 5. Osnivačka akta privrednih društava i statuta, kao i svaka njihova promjena.
 1. Pravni poslovi, za koje, protivno stavu (1) ovog člana, nisu notarski ovjereni potpisi, ništavi su.
 2. Nezavisno od odredbe stava (1) ovog člana, obaveze notarske ovjere potpisa mogu biti predviđene i u drugim zakonima.
 3. Stranke imaju pravo zatijevati notarsku ovjeru potpisa i za druge pravne poslove, koji nisu navedeni u stavu (1) ili (3) ovog člana.

Član 73b.

(Potvrđivanje isprava za koje nije obavezna notarska obrada – solemnizacija)

 1. Notar može na zahtjev subjekta prava odnosno stranaka potvrditi (solemnizirati) ispravu izuzev isprave navedene u članu 73. stav (1) ovog Zakona.
 2. Isprava iz stava (1) ovog člana ima istu pravnu snagu kao i isprava iz člana 73. ovog Zakona.“

Amandman IV

Član 10. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, mijenja se i glasi:

„U članu 127. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Tarifu o visini nagrade i naknade notara donosi Federalno ministarstvo pravde.“

Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

„(3) Tarifa o visini nagrade i naknade notara iz stava (2) ovog člana donijet će se roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Sa 70 glasova za, dva glasa protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH – hitni postupak       

 

Vlada Federacije BiH prihvatila je amandmane DF-GS i Naše stranke.

U ime Kluba zastupnika SDP, Albin Muslić nije tražio izjašnjavanje o predloženim amandmanima. Amandmani koje je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman I

Član 128. mijenja se i glasi:

„Ovjera potpisa na ugovor o nasljeđivanju

Član 128.

 1. Potpisi ugovora o nasljeđivanju moraju biti ovjereni od strane notara.
 2. Ugovorne strane mogu ugovor o nasljeđivanju potvrditi (solemnizirati) kod notara. U tom slučaju obaveza je notara da stranke pouči o svim nasljednopravnim posljedicama ugovora o nasljeđivanju, kao i mogućnostima njegovog raskida ili opoziva.“

Amandman II

U članu 130. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Ugovor o nasljeđivanju na kome su potpisi ovjereni kod notara ili Ugovor o nasljeđivanju koji je potvrđen (solemniziran) od strane notara stranke mogu raskinuti sporazumom čiji potpisi moraju biti ovjereni od strane notara.“

Amandman III

U članu 131. stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Potpis na ispravi kojom je izvršen jednostrani opoziv mora biti ovjeren od strane notara. Jednostrani opoziv mora biti saopćen drugoj strani, inače ne proizvodi djelovanje.“

Amandman IV

U članu 136. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase:

„(2) Potpisi na ugovoru o ustupanju i raspodjeli imovine za života moraju biti ovjereni od strane notara.

(3) Potomak koji nije dao saglasnost može je dati naknadno i potpis na istoj mora biti ovjeren od strane notara.“

Amandman V

U članu 147. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Potpisi na ugovoru o doživotnom izdržavanju moraju biti ovjereni od strane notara.“

Amandman VI

U članu 167. stav (3) mijenja se i glasi

„(3) Za punovažnost ugovora iz stava (2) ovog ugovora, potrebno je da potpisi na istom budu ovjereni od strane notara.“

Amandman VII

U članu 176. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Potpisi na Ugovoru o prijenosu nasljednog dijela moraju biti ovjereni od strane notara.“

Amandman VIII

U članu 237. u stavu (6), rečenica prva, mijenja se i glasi:

„Potpis na izjavi o primanju nasljeđa ili o odricanju od nasljeđa koja je podnesena sudu mora biti ovjerena od strane notara, kao i punomoć za davanje nasljedničke izjave.“

Sa 68 glasova za, šest glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH.

 

 1.  Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH – hitni postupak

 

Vlada Federacije BiH prihvatila je amandmane Kluba zastupniak DF–GS i Naše stranke,  a amandmane Kluba zastupnika SDP nije prihvatila. Klub zastupnika SDP nije tražio izjašnjenje zastupnika o predloženim amandmana. Amandmani koje je Vlada FBiH prihvaltila:

Amandman I

U Predloženom tekstu izmjena i dopuna Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine „ br. 27/05, 68/05,43/09 i 63/14) u članu 13. tačka 8.  mijenja se i glasi:

„8) akt o osnivanju pravnog subjekta sadrži naziv, broj i datum akta, a potpis na istom ovjerava se od strane notara.

Amandman II

Član 2 mijenja se i glasi:

U članu 22. stav (1) tačka 2) i 3) mijenjaju se i glase:

„2) akt o osnivanju ovjeren od strane notara ili akt o izmjenama i dopunama osnivačkog akta registriranog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje odnosno izmjena bitnih podataka.

3) statut poslovnog subjekta, ovjeren od strane notara“

  Amandman III

Član 3. mijenja se i glasi:

„ U članu 23. stav (1) tač. 2) i 3) mijenjaju se i glase:

2) akt o osnivanju ovjeren od strane notara
3) statut, ovjeren od strane notara“

Amandman IV

Član 24. stav (1) tač. 2) i 3) mijenja se i glasi:

„2) akt o osnivanju banke, ovjeren od strane notara;

3) statut banke, ovjeren od strane notara“

Amandman V

U članu 25. stav (1) tač. 2) i 3) mijenjaju se i glase:

„2) akt o osnivanju, ovjeren od strane notara;

3) statut društva, ovjeren od strane notara“

Amandman VI

U članu 26. stav (1) tač. 2) mijenja se i glasi:

„2) akt o osnivanju, ovjeren od strane notara“

Amandman VII

U članu 27. tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) akt o osnivanju, ovjeren od strane notara“

Amandman VIII

U članu 29. stav (1) tač. 2) mijenja se i glasi:

„2) akt o osnivanju, ovjeren od strane notara

3) statut ovjeren od strane notara“

Amandman IX

U članu 30. riječi: „notarski obrađen ugovor o osnivanju“ , zamjenjuju se riječima: ugovor o osnivanju ovjeren od strane notara“.

Amandman X

U članu 33. riječi: „notarski obrađen akt o izmjenama i/ili dopunama tih podataka“, zamjenjuju se riječima: „akt o izmjenama i/ili dopunama tih podataka ovjeren od strane notara“.

Amandman XI

U članu 36. riječi: „notarski obrađene izmjene osnivačkog akta“, zamjenjuju se riječima: „izmjene osnivačkog akta ovjerene od strane notara“.

Amandman XII

U članu 38. u stv. (1) i (2) riječi: „notarski obrađene izmjene akta o osnivanju“ zamjenjuju se riječima: „izmjene akta o osnivanju ovjerene od strane notara“.

U st. (3) i (4), riječi: „notarski obrađene izmjene i dopune osnivačkog akta odnosno statuta“, zamjenjuju se riječima: „izmjene i dopune osnivačkog akta odnosno statuta, ovjerene od strane notara.

Amandman XIII

U članu 39. u stavu (7) riječi: „notarski obrađena izmjena i/ili dopuna osnivačkog akta“, zamjenjuje se riječima: „izmjena i/ili dopuna osnivačkog akta ovjerena od strane notara“.

Amandman XIV

U članu 42. riječi: „notarski obrađeni osnivački akti društava nastalih podjelom“ zamjenjuju se riječima: “osnivački akti društva nastalih podjelom ovjereni od strane notara“.

Amandman XV

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Sa 61 glasom za, osam glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima – hitni postupak,

 

Klub zastupnika DF-GS podnio je  šest amandmana. Klub zastupnika Naša stranka podnio je šest amandmana. Amandmani su prihvaćeni od strane Vlade Federacije BiH. Klub zastupnika SDP podnio je sedam amandmana koje Vlada nije prihvatila, te ispred Kluba nisu tražili izjašnjenje zastupnika. Amandmani koje je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman I

U Predloženom tekstu izmjena Zakona o stvarnim pravima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine „ br. 66/13, 100/13) u članu 53. stav 2. mijenja se i glasi:

„(2) isprava kojom se sklapa pravni posao iz stava (1) ovog člana mora biti ovjerena od strane notara“.

 U stavu (3), u drugoj rečenici, riječi: „notarski obrađena“, zamjenjuju se riječima: „ovjerena od strane notara“.

Amandman II

U članu 82. stav (2) mijenja se i glasi:

U članu 22. stav (1) tačka 2) i 3) mijenjaju se i glase:

„2) Za valjanost izjave o diobi i ugovora o diobi potrebno je da budu ovjereni od strane notara“. 

Amandman III

U članu 147. stav (5) mijenja se i glasi:

„(5) Ugovor o davanju u zalog nekretnine (ugovor o hipoteci) mora biti ovjeren od strane notara.“.

Amandman IV

U članu 190. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Zemljišni dug se osniva na osnovu izjave volje vlasnika nekretnine koja se opterećuje, a nastaje upisom u zemljišnu knjigu. Izjava volje vlasnika nekretnine daje se u pismenoj formi i mora biti ovjerena od strane notara.“

Amandman V

U članu 278. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Isprava kojom se sklapa pravni posao o osnivanju stvarnog tereta mora biti ovjerena od strane notara i mora sadržavati odredbe o osnivanju tereta na određenoj nekretnini, njegovom sadržaju i korisniku tereta.“

Amandman VI

U članu 305. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Isprava kojom se zaključuje pravni posao iz stava (1) ovog člana mora biti ovjerena od strane notara.“.

Sa 65 glasova za, osam glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Porodičnog zakona FBiH – hitni postupak,

 

Klub zastupnika DF-GS podnio je jedan amandman. Klub zastupnika Naše stranke podnio je jedan amandman. Vlada je prihvatila amanadmane ovih klubova.

Klub zastupnika SDP podnio je jedan amandandman, koji Vlada nije prihvatila a Klub nije tražio izjašnjenje zastupnika o ovom amandmanu. Amandman kojeg je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman :

U Predloženom tekstu Prijedloga Zakona o izmjeni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u članu 258. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Ugovor iz stava (1) ovog člana punovažan je ako su potpisi na istom ovjereni kod notara, izuzev ugovora iz člana 259. ovog zakona za čiju punovažnost je nužno da isprava bude potvrđena (solemnizirana) od strane notara.

 

Sa 60 glasova za, pet glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Porodičnog zakona FBiH.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH – hitni postupak                                                                                    

 

Klub zastupnika DF-GS podnio je jedan amandman. Klub zastupnika Naša stranka također jedan amandman. Vlada je prihvatila amandman.

Klub zastupnika SDP podnio je jedan amandman koji Vlada nije prihvatila,  a Klub nije tražio izjašnjenje zastupnika o ovom amandmanu. Amandman kojega je Vlada FBiH prihvatila:

U Predloženom tekstu izmjena Zakona o zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine iz člana 1. stav 1 ovog zakona, stav 2 mijenja se i glasi:

 „(2) odobrenje iz stava 1. ovog člana mora biti notarski ovjereno.“

 

Sa 61 glasom za, sedam glasova protiv i uz dva uzdržana glasa usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH.

                                                                                                                                                                    

                   14.) a) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za

                               2015. godinu,     

                           b) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2015. godinu,                        

                          c) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za

                              2016. godinu,     

                           d) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2016. godinu,                       

                             e) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za

                              2017. godinu,     

                              f) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2017. godinu,                        

                            g) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za

                              period 01.01.-  30.06.2018 godine

                            h) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2018. godinu,                     

                             i) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za

                               period 01.01.- 30.06.2019. godine,

                              j) Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za period januar-

                                 juni 2019. godine,

 

Izvještaje je  dostavila Vlada Federacije BiH.

Materijale su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Dodatno obrazloženje dao je ministar Aljoša Čampara.

U ime Komisije za sigurnost obrazlagao je Damir Mašić.

U raspravi su učestvovalI; Nermin Muzur, Husein Rošić, Tahir Nuhić, Azra Hadžić-Bećirspahić, Sanela Prašović-Gadžo, Irfan Čengić, Salko Zildžić, Munib Jusufović, te ministar Čampara.

Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu nije usvojen (41 glas za, 29 glasova protiv i četiri uzdržana glasa).

Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2015. godinu nije usvojena (40 glasova za, 28 glasova protiv i četiri uzdržana glasa).                         

            Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu nije usvojen (42 glasa za, 29 glasova protiv i pet uzdržanih glasova).

      Informacija o stanju sigurnosti na području  FBiH za 2016. godinu nije usvojena (40 glasova za, 27 glasova protiv i šest uzdržanih glasova).

            Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za  2017. godinu, nije usvojen (42 glasa za, 30 glasova protiv i četiri uzdržana glasa).

          Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2017. godinu nije usvojena (39 glasova za, 28 glasova protiv i šest uzdržanih glasova).

            Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01.-  30.06.2018 godine nije usvojen (41 glas za, 29 glasova protiv i  četiri uzdržana glasa).

Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za 2018. godinu,  nije usvojena (41 glas za, 30 glasova protiv i sedam uzdržanih glasova).

            Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01.- 30.06.2019. godine, nije usvojen na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja (36 glasova za, 23 glasa protiv i 10 uzdržanih glasova).

            Informacija o stanju sigurnosti  na području  FBiH za period januar-  juni 2019. godine, nije usvojena (38 glasova za, 27 glasova protiv i 10 uzdržanih glasova).

 

15. Izbori i imenovanja – nije bilo materijala za razmatranje.

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 7. redovne sjednice u 20.10.

 

 

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                        Mirsad Zaimović

 


 

Zapisnici sa sjednica