Sjednica je počela u 10.10.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Elma Đogić, Samer Rešidat, Ivan Musa, Miomirka Melank, Amor Mašović, Samira Begić, a Goran Akšamija najavio je kašnjenje.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnik 5. redovne sjednice usvojen je bez primjedbi.

Sabina Ćudić pokrenula je inicijativu za uvrštavanje u dnevni red i razmatranje Predstavničkog doma,  Izvještaja o radu i poslovanju finansijskih izvještaja svih preduzeća, agencija, uprava, zavoda i fondova u većinskom vlasništvu Federacije BiH u roku od šest mjeseci od njihovog dostavljanja, a što na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojeno (26 glasova za, 28 glasova protiv i uz 22 uzdržana glasa).

Zastupnička pitanja

Damir Mašić postavio je pitanje federalnom ministru zdravstva, a vezano za imenovanja u Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Između ostalog kazao je da je članom 64. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno da predsjednika  i članove  Upravnog odbora zdravstvene ustanove u vlasništvu jednog ili više kantona i Federacije zajedno imenuje i razrješava Vlada FBiH, na prijedlog federalnog ministra zdravstva.Ova rješenja Vlade Kantona Sarajevo proslijeđena su ministru zdravstva prije tri mjeseca radi daljeg postupanja i procedure koju treba pokrenuti na Vladi. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo  urgiralo je  da ministar konačno uputi  navedene prijedloge na dalje postupanje, a što ministar nije učinio. Pita ministra – iz kojeg pravnog osnova crpi obrazloženje nekompetentnosti akta Vlade Kantona Sarajevo, s obziorom da predložena rješenja predstavljaju pojedinačne akte, a da je prema Poslovniku o radu Vlade FBiH obavezno pribavljanje mišljenja Ureda za zakonodavstvo i usklađenosti sa propisima EU. Također, kazao je da  će klubovi zastupnika SDP, Naša stranka, Narod i pravda i Nezavisni blok tražiti tematsku sjednicu vezanu za stanje u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Belma Pojskić pokrenula je inicijativu da se ujednače i usklade prava pacijanata oboljenih od plućne hipertenzije prilikom tretmana u svim dijelovima Federacije na način da se lijekovi  Sildenafil, Revatio, Bosentan i Traklir stave na listu Fonda solidarnosti Federacije BiH.

Albin Muslić postavio je dva pitanja. Prvo pitanje – kada će u parlamentarnu proceduru biti upućen Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu?

Drugo pitanje uputio je JP Ceste Federacije BiH, a tiče se odgovornosti izvođača radova u pogledu modernizacije magistralnih cesta na području Federacije BiH, u smislu poštivanja ugovorom preuzetih obaveza u smislu roka – da li su JP Ceste Federacije BiH potraživale nakandu štete prema izvođačima radova koji nisu ispoštovale ugovorom preuzetu obavezu na vrijeme i ako jesu,  koji su iznosi tih naknada štete?

Hasan Muratović uputio je pitanje koje se odnosi na odluke federalne Vlade o ustupanju lokacije kasarne Ljubače kod Živinica za smještaj migranata, te dao obraloženje. Pita premijera Novalića – ko je uprkos negativnim posljedicama po sigurnost  Aerodroma, neuslovnih objekata i miniranog zemljišta predložio ovu lokaciju?

Mirsad Čamdžić pokrenuo je inicijativu prema Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH da pod hitno imenuje tijelo i definiše model monitoringa utroška sredstava na Projekat Termoelektrana Blok 7.

Amer Obradović  pitanje je uputio Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, kojim traži da mu se dostave informacije o uzrocima smrtnosti vezanih za respiratorne organe, kao i pet vodećih uzroka smrtnosti za svaku godinu od 1996. do 2018. godine sa brojem umrlih po uzrocima smrtnosti, učešću uzroka specifične smrtnosti u strukturi broja umrlih po kantonima u Federaciji BiH.

Adisa Kokić Hinović pitanje je uputila Federalnom ministarstvu zdravstva  a vezano za već postavljeno pitanje o implementaciji člana 70. i 71. Zakona o liječenju biomedicinski potpomognutom oplodnjom, budući da je od Ministarstva dobila informaciju da se intenzivno radi na izradri podzakonskih akata – interesira je koliki je napredak postignut u proteklih šest mjeseci i kada će konačno početi implementacija Zakona?

Drugo pitanje upućeno je Federalnoj upravi civilne zaštite -  u kojoj fazi postupka se nalazi podneseni zahtjev Općine Tešanj za finansijsku pomoć pri sanaciji poplava koje su pogodile veliki broj domaćinstava, gazdinstava i poslovnih subjekata tokom avgusta ove godine.

Ivica Pavković prvo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - koliki je ukupan broj osoba koje su zaključno sa desetim mjesecom ove godine ostvarile pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu na osnovu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica? Traži podatke po kantonima.

Pitanje je uptuo i premijeru Vlade FBiH – u medijima je bila vijest da je ambasada Velike Britanije jedno vrijeme osiguravala sredstva za plaće tri savjetnika u Vladi. Da li je to istina i ako jeste da li je te savjetnike izabrala ambasada ili premijer osobno? Da li su ti savjetnici još uvijek na tim pozicijama i ako jesu iz kojih izvora se sada vrši plaćanje njihovih usluga? Za koje resore su imenovani ti savjetnici?

Adnan Efendić prvo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja – da li je imenovana Komisija nadležna da odobravenje liječenja u inostranstvu i ako jeste zašto već dva mjeseca ne radi?

Drugo pitanje upućeno je Federalnom miinstarstvu prostornog uređenja – kada će u parlamentarnu proceduru biti upućena Odluka o pristupanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Sarajevske čaršije?

Alma Kratina kazala je da nije dobila odgovor na pitanje Ministarstvu poljoprivrede a vezano je za veterinarske licence te traži od Ministarstva da joj dostavi odgovor.

 Safer Demirović dva pitanja uputio je Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije, a vezano je za Blok 7 – da li je došlo do promjene cijene izgradnje Bloka 7 i koja je zvanična cijena, da li je ona ista za koju smo dali garanciju. Također pita – prema nekim informacijama razmišlja se da umjesto lignita sagorijeva kompost, te ako je to tačno, koji bi to bio odnos i koji bi se ugalj osim lignita spaljivao u Bloku 7?

Jasmina Zubić komenitrala je odgovore koje je dobila na postavljena pitanja. Odgovorom kojeg je dobila iz ZZO ZDK nije zadovoljna a vezano je za komisiju pri Domu zdravlja koja je upućivala pacijente na liječenje van kantona, a koja je ukinuta.  Kazala je da će na narednoj sjednici pokrenuti inicijativu vezanu za ovo pitanje.

Dobila je odgovor na pitanje koje je uputila kantonalnim ministarstvima, vezano za  tretman porodilja, te ponovo postavlja pitanje  - kada će na dnevnom redu biti Zakon o podršci porodicama s djecom.

Treće pitanje uputila je u pisanoj formi,  a uputila ga je Federalnom ministarstvu pravde i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove – da li je u sukobu interesa pozicija glavnog federalnog inspektora za šumarstvo i lovstvo sa funkcijom predsjednika Saveza lovačke organizacije u BiH  koju obavlja?

Marijan Klaić pitanje je uputio Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  i Agenciji za vodno područje rijeke Save – da li je izgrađen projekt rekonstrukcije odbrambenog nasipa na dionici Grebenički zid i ako jeste, kada se planira realizacija navedenog projekta?

Sabina Ćudić osvrnula se na stanje štićenika u zavodu Pazarić, te upućuje inicijativu i traži da se na današnjoj sjednici o njoj glasa-da Predstavnički dom neodložno zahtijeva  zaustavljanje zlostavljanja djece i svih štićenika Zavoda, izradu kodeksa postupanja sa štićenicima, redovne nenajavljene inspekcije, izdvajanje hitnih interventnih sredstava od strane Vlade FBiH za privremeno upošljavanje njegovatelja do izrade novih zakonskih rješenja, da  Ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Ministarstvom zdravstva imenuje ljekarski tim koji će izvršiti reviziju dijagnoza i praksu redovnih doktorskih pregleda, da resorno ministarstvo nakon 90 dana od usvojenih zaključaka  podnese detaljan izvještaj o sprovedenim mjerama,  da Tužiteljstvo ubrza istražne radnje , te da se po hitnom postupku razrješe članovi i članice Upravnog i Nadzornog odbora koji su nasljeđeni  iz prethodnog Upravnog i Nadzornog odbora za kojeg su Federalna poreska uprava i Federalni inspektorat ustanovili stravične zloupotrebe sredstava u vrijednosti od preko pola miliona KM koje su u konačnici rezultirale nedostatkom njege i ovim tretmanom štićenika.

Sanela Klarić pokrenula je inicijativu  prema Federalnom ministarstvu okoliša i  turizma koji je u saradnji sa švedskom međunarodnom agencijom za razvoj i saradnju SERDA  i sa Institutom za okoliš iz Švedske radili na izradi Federalne strategije zaštite okoliša za period 2020.-2030. godina, te smatra da se u izradi ovog značajnog dokumenta na strateški način uključe tržišni mehanizmi zaštite okoliša u BiH, zelene javne nabavke i zeleni porezi.

Pitanje je uputila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma a odnosi se na način pripreme Uredbe o recikliranju otpada koje je trenutno u javnoj raspravi - na koji način je definisana raspodjela i ulaganje prikupljene naknade za posebne kategorije otpada, da li su u kreiranju prijedloga Uredbe o recikliranju otpada uključeni privredni subjekti koji se tiču operativnog sprovođenja procesa  i koji se ovim Zakonom i Odlukom tretiraju i zašto nacrtom Odluke nije predviđena mogućnost djelovanja kroz zasnivanje integralnog principa što je sistem djelovanja u EU ali i u Bosni i Hercegovini. Zašto se Uredbom ne tretira izmjena načina obračuna okolišnih taksi po principu „manje zagađujem manje plaćam taksu“, te zašto princip zelenih javnih nabavki nije unijet u ovu Uredbu?

Elzina Pirić prvo pitanje vezano je za Zaključak koji je usvojio ovaj Dom i zadužio Vladu FBiH i Ministarstvo finansija da izrade novi, cjeloviti Zakon o raspodjeli javnih prihoda. Pita- šta je s tim zaključkom i šta je sa Zakonom, da li se ima namjeru raditi taj Zakon?

Drugo pitanje upućeno je Parlamentu Federacije BiH odnosno Vladi Federacije BiH - kada će se formirati Upravni odbor Federalne TV koji ne postoji od 2012. godine.

Naredno pitanje upućeno je Elektroprivredi BiH i Federalnom ministarstvu energetike i rudarstva – šta se dešava sa arbitražom oko Hidroelektrane Vranduk. Kada će se informacija dostaviti javnosti  i kakve posljedice za Elektroprivredu ima ta arbitraža?

Mara Đukić pokrenula je inicijativu da se od strane Federalnog ministarstva finansija za naredu godinu uradi sveobuhvatni program preventivnih pregleda malignih oboljenja, te da shodno tome Vlada planira i izdvoji sredstva u budžetu za provođenje ovog programa.

Senaid Begić pitanje je uputio Vladi FBiH, resornom ministarstvu i preduzeću Autoceste  Federacije BiH, a vezano je za zaštitu višedecenijskih kontinuiranih problema plavljenja velikog broja privrednih subjekata i velikog broja stambenih jedinica, dijelova općina Doboj-Jug, Usora i Tešanj a koji se nalaze u donjem dijelu sliva rijeke Usore (na ušću rijeka Usora i Bosna). Kako je planirana zaštita od plavljenja kroz realizaciju projekta izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc, Putnikovo brdo-Medakovo i priključna cesta sa magistralne ceste M17 svojom izgradnjom se naslanja na područje dijelova općina Doboj – Jug, Usora i Tešanj.

Husein Rošić pitanje je uputio Upravi za indirektno oporezivanje – koliko je prikupljeno finansijskih sredstva primjenom izmjena Zakona o akcizama sa posebnim osvrtom na putarine, kolika sredstva se uplaćuju na jedinstevni račun a koliko direktno na račune kantonalnih direkcija cesta, da li su ta sredstva upućena prema krajnjim korisnicima?

Ismet Osmanović pitanja je uputio Vladi Federacije BiH –traži informaciju koliko je Vlada FBiH iz budžeta platila na ime sudskih presuda pravnim i fizičkim licima u 2017.,2018. i 2019. godini, kome i u kojim iznosima: po presudama domaćih sudova i po presudama međunarodnih sudova?

Traži informaciju – šta je Vlada poduzela po tužbi INA MOL-a za arbitražu pred Međunarodnom trgovačkom komorom u Parizu? Da li je istina da se ugovorom o dokapitalizaciji Energopetrola od strane INA MOL Vlada FBIH svojevermeno obavezala da namiri potraživanja radnika u iznosu od 65 miliona na temelju čega su oni pokrenuli tužbe i na šta se sada obračunavaju i pripadajuće kamate? Traži jasnu informaciju šta se dešava sa ovim procesom u Parizu?

Hamdija Abdić kazao je da je 26.04.2019. godine uputio dva zaključka i tražio da se nađu na dnevnom redu i 10.09.2019. godine pokrenuo je inicijativu za rješavanje osnovnih uvjeta rada na graničnom prijelazu Ripač-Užljebić. Nije dobio odgovore i traži informaciju, šta je s tim i zašto ovi zaključci nisu bili na dnevnom redu.

O inicijativi vezano za Zavod za zaštitu mentalno invalidne djece i omladine Pazarić koju predlaže zastupnica Ćudić raspravljai su: Mirsad Zaimović, Sabina Ćudić, Alma Kratina, Mira Grgić, Irfan Čengić. Inicijativa koju je predložila zastupnica Sabina Ćudić nije usvojena  (23 glasa za, 37 glasova protiv i uz 12 uzdržanih glasova)

Predsjedavajući Zaimović predložio je zaključke, o kojima su se zastupnici izjašnjavali. Sa 57 glasova za, bez glasova protiv i uz 17 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje nadležna radna tijela – Komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Odbor za rad i socijalnu zaštitu da u roku od sedam dana provjere sve navode, prikupe sve izvještaje, odnosno inspekcijske nalaze od trenutka kada se na sjednici Doma obratio direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić i da prelože mjere i zaključke vezano za rješavanje stanja u Zavodu Pazarić.

 

Prešlo se na izmjene i dopune dnevnog reda.

            U raspravi su učestvovali: Elzina Pirić, Sabina Ćudić, Senaid Begić i Munib Jusufović.

Prijedlog Kluba zastupnika SDP da se u dnevni red uvrsti tačka Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona FBiH, predlagača Senaida Begića nije usvojen (19 glasova za, 24 glasa protiv i uz 32 uzdržana glasa).

            Prijedlog zastupnice Elzine Pirić da se u dnevni red uvrsti tačka Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Živinice-Regionalna deponija kruti otpad nije usvojen (38 glasova za, četiri glasa protiv i uz 31 uzdržani glas).

            Prijedlog  zastupnice Sabine Ćudić da se u dnevni red uvrsti tačka – Stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (22 glasa za, šest glasova protiv i uz 48 uzdržanih glasova).

 

Sa 61 glasom za, šest glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, predlagač: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju,
 5. Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH,
 6. Nacrt Zakona o veterinarstvu,
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo,
 8. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo Brdo – Medakovo,
 9. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta FBiH za 2019. godinu za period 01.01. – 30.06.2019. godine,
 10. a)  Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2016. godinu,

b) Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2017. godinu,

c) Izvjetaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2018. godinu,

 1. a) Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,

b)Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,,

c) Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

     12. Godišnji izvještaj o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

     13. Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2018. godinu,

     14. Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na

           analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u FBiH u kojima je   

           predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

           u FBiH u periodu 01.01.-31.12.2018. godine,

     15. Izbori i imenovanja

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je Jelka Milićević.

Ispred Zakonodavno-pravne komisije obrazloženje je dao Albin Muslić.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 65 glasova za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa usvojeno.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa  63 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Salko Bukvarević.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 59 glasova za, jednim glasom protiv i uz sedam uzdržanih glasova usvojeno.

U raspravi je učestvovala Jasmina Zubić.

Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih, glasova usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Odbor za boračka i invalidska pitanja predložio je zaključke.

Sa 56 glasova za, bez glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojeni su sljedeći:

 

 

 

Z A K LJ U Č C I

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da pripremi izmjene Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, u članu 16a., u smislu da se korisnicima prava iz člana 3. i člana 4. tačka 5. ovog zakona penzije usklađuju svake godine na način kako je to predviđeno Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH.

Predstavnički dom zadužuje Vladu FBiH da pripremi izmjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite, u  dijelu koji se odnosi na nabrajanje zakona koje obuhvata kontrola, na način da se doda i Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, predlagač: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,

           Prijedlog Zakona utvrdio je zastupnik Osmanović.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ismet Osmanović dao je dodatno obrazloženje.

Ispred Odbora  za ekonomsku i finansijsku politiku  obrazlagao je Husein Rošić.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 56 glasova za, dva glasa protiv i uz šest uzdržanih glasova usvojeno.

Amandman na Prijedlog Zakona o podnio je Klub zastupnika Naša stranka.Sabina Ćudić dala je dodatno obrazloženje.Predlagač Ismet Osmanović prihvatio je predloženi amandman:

Član 2. mijenja se i glasi:

U Zakonu o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka („Službene novine FBiH“ br. 55/12) u članu 14. stav (3) riječi „najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona“ mijenjaju se riječima: „najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka“.

Sa  54 glasa za, jednim glasom protiv i uz 14 uzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, čiji je predlagač Ismet Osmanović.

 

 1. Prijedlog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je Jelka Milićević.

U raspravi su učestvovali: Elvir Karajbić, Ismet Osmanović, Mujo Hasić i Jelka Milićević.

Sa 56 glasova za, 11 glasova protiv i uz sedam uzdržanih galsova usvojen je Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u saobraćaju.

 

 1. Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvali: Nijaz Helez, Nasiha Pozder i Adnan Efendić.

Sa 60 glasova za, dva glasa protiv i uz jedan uzdržani glas usvojen je sljedeći:

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Pauza do 14.00

 

 1. Nacrt Zakona o veterinarstvu

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

       Ispred nadležnog odbora obrazlagao je Ahmed Džubur.

       U raspravi je učestvovala Alma Kratina.

Sa 52 glasa za, tri glasa protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o veterinarstvu, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi je učestvovao Tahir Nuhić.

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa usvojen je  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realiziranje Projekta Javni prijevoz Sarajevo.

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo Brdo – Medakovo,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo Brdo – Medakovo.

Odbor za pormet i komunikacije predložio je zaključke.

Sa 64 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

 

Z A K LJ U Č C I

 

 1. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da se u okviru finansiranja u prioritet uvrsti i dionica Medakovo- Ozimica- Poprikuše kako bi se izgradila funkcionalna cjelina Putnikovo Brdo - Poprikuše i nakon izgradnje mogla pustiti u promet.
 2. Zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 24. Zakona o cestama Federacije BiH, najkasnije do 31.12.2019. godine usvoji Srednjoročni program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta koje su u nadleženosti Federacije BiH i iste dostavi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i davanje saglasnosti.
 3. Zadužuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da, u skladu sa članom 24. Zakona o cestama Federacije BiH, najkasnije do 31.03.2020. godine Parlamentu Federacije BiH dostavi Izvještaj o ostvarivanju dugoročnih ciljeva razvoja cestovne infrastrukture za autoceste, brze i magistralne ceste utvrđenih Transportnom strategijom Federacije BiH.
 4. Zadužuje se JP Autoceste FBIH da najkasnije do 31.12.2019. godine usvoji Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta i brzih cesta za 2020. godinu.
 5. Zadužuje se JP Ceste FBIH da najkasnije do 31.12.2019. godine usvoji Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove magistralnih cesta za 2020. godinu.
 6. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da najkasnije do 31.03.2020. godine Parlamentu Federacije BiH dostavi Izvještaj o provedbi Zakona o cestama Federacije BiH, sa  fokusom na odredbe koje se odnose na planiranje, gradnju, rekonstrukciju i održavanje javnih cesta.

 

 1. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta FBiH za 2019. godinu za period 01.01. – 30.06.2019. godine,

 

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Sa 52 glasa za, 14 glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, prihvaćen je Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta FBiH za 2019. godinu za period 01.01. – 30.06.2019. godine.

 

 1. a) Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2016. godinu,

b) Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2017. godinu,

c) Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2018. godinu,

 

Izvještaje je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaje su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Odbora za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo obrazlagao je Ahmed Džubur.

U raspravi su učestvovali: Irfan Čengić, Dževad Adžem, Sanela Klarić, Ahmed Džubur, Husein Rošić, Sanela Prašović-Gadžo, Jelka Milićević, Azra Hdžić-Bećirspahić, Mujo Hasić, predstavnik ministarstva Bešćo Alibegović i ministar Šemsudin Dedić.

Predstavnički dom nije prihvatio a) Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2016. godinu (40 glasova za, 14 glasova protiv i uz 10 uzdržanih glasova)

Predstavnički dom nije prihvatio a) Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2017. godinu (42 glasa za, 15 glasova protiv i uz 12 uzdržanih glasova)

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja  Predstavnički dom nije prihvatio a) Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2018. godinu (47 glasova za, 17 glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova).

 

 1. a) Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,

b) ) Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,,

            c) Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2018. Godinu

 

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaje su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

            U raspravi su učestvovali: Nasiha Pozder, Munib Jusufović, Bahrudin Šarić, Sanela Klarić i Suad Kaknjo.

            Sa 52 glasa za, 10 glasova protiv  i  uz dva uzdržana glasa, Predstavnički dom prihvatio je  Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,

Sa 52 glasa za, sedam glasova protiv  i uz četiri uzdržana glasa Predstavnički dom prihvatio je  Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,

Sa 57 glasova za, devet glasova protiv  i uz dva uzdržana glasa Predstavnički dom prihvatio je  Izvještaj o poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

 

 1. Godišnji izvještaj o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Sa 52 glasa za, devet glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, Predstavnički dom prihvatio je  Godišnji izvještaj o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.

 

 1. Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2018. godinu

       Izvještaj je dostavilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

            Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predstavnik VSTV-a dao  je dodatno obrazloženje.

U raspravi su učestvovali: Azra Hadžić-Bećirsaphić, Irfan Čengić, Munib Jusufović, Lana Prlić, Eldar Čomor, Damir Mašić, Ismet Osmanović, Delfa Dejanović, Osman Ćatić, te predstavnik VSTV-a.

Predstavnički dom primio je k znanju Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2018. godinu.

Klub zastupnika SDP predložio je zaključke.

Sa 50 glasova za, dva glasa protiv i uz 14 uzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

 1. Predstavnički dom Parlamenta FBiH poziva Parlamentarnu skupštinu BiH da donese izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.
 2. Predstavnički dom Parlamenta FBiH smatra da izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH trebaju ići u slijedećem pravcu:
 • Da glavne tužioce na svim nivoima vlasti imenuju nadležna zakonodavna tijela na prijedlog VSTV-a uz postojanje mehanizma deblokada u postupku izbora tj. ukoliko  nadležna tijela ne izvrše imenovanje u propisanom roku da se imenovanim smatraju prvoplasirani sa liste uspješnih kandidata
 • Zamjenike tužioca na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou uključujući i Brčko Distrikt BiH imenuje glavni tužilac odnosno sa nivoa liste uspješnih kandidata koju utvrđuje VSTV
 • Tužioce na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou uključujući i Brčko Distrikt BiH na prijedlog VSTV-a imenuje glavni tužilac odnosnog nivoa
 • Sistem VSTV-a članove koje imenuju nadležne advokatske komore zamijeniti članovima iz reda univerzitetskih profesora pravne nauke, koje temeljem javnog konkursa imenuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

 

14 . Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi

       na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u FBiH u kojima je   

       predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim

      djelom u FBiH u periodu 01.01.-31.12.2018. godine,

 

Informaciju je dostavila Vlada Federacije BiH.

Informaciju su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

 

Predstavnički dom primio je k znanju  Informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u FBiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom  u FBiH u periodu 01.01.-31.12.2018. godine.

 

 

15.Izbori i imenovanja

 

 Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo materijala za razmatranje.

 

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 8. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u 17.13.

 

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                                  PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                               PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                                    PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                                Mirsad Zaimović

 


 

Zapisnici sa sjednica