Sjednica je počela u 10.10.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Zeid Mujić, Sanela Prašović-Gadžo, Mirsad Peco, Amor Mašovć, Ivan Musa, Edita Mazić, Goran Opsenica i Belma Pojskić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je kazao da je potrebno izvršiti verifikaciju mandata Mariju Mikuliću i Adisu Arapoviću. U ime Mandatno-imunitetne komisije dodatno obrazloženje dao je Asim Kamber. Sa 65 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je izvještaj Mandatno-imunitetne komisije i time verificirani mandati novoizabranim zastupnicima Mariju Mikuliću i Adisu Arapoviću. Novoizabrani zastupnici dali su svečanu izjavu.

Zapisnici 8. redovne sjednice i Tematske sjednice „Stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić“ usvojeni su bez primjedbi.

 

Samira Begić pokrenula je inicijativu. Sa 68 glasova za, dva glasa protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojena je sljedeća:

I N I C I J A T I V A

 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo da u što kraćem roku osigura sredstva za finansiranje ili sufinansiranje posebne vrste zavojnog materijala za oboljele od Bulozne epidermolize (planiranjem sredstava u Budžetu FBiH za 2020. godinu preko Federalnog fonda solidarnosti ili na neki drugi način).

 

Zastupnička pitanja

Damir Mašić pitanje je uputio federalnom ministru za promet i komunikacije, premijeru i Upravi Autocesta – kada će Federacija i njeni građani dočekati da se barem jedna dionica autoceste otvori i u kojem vremenskom periodu? Koliko se planira izgraditi i otvoriti autoceste; u  čemu je problem pa je pet godina potpuni zastoj u izgradnji autoceste?

Naredno pitanje upućeno je predsjedavajućem i rukovodstvu Doma – budući da je svojim potpisom 21 zastupnik tražio održavanje tematske sjednice, vezano za stanje u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, sa posebnim osvrtom na uslove liječenja pacijenata i odlazak velikog broja ljekara specijalista, traži da se hitno zakaže sjednica. Predsjedavajući Zaimović dao je odgovor na postavljeno pitanje.

Faika Mujanović-Glamočanin izrazila je nezadovoljstvo izjašnjenjem Vlade Federacije BiH na inicijativu koju je pokrenula a koja je usvojena na Domu 10.09.2019. godine, (vezana za uvrštavanje kontinuiranih mjerača glukoze u krvi na listu ortopedskih pomagala na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH). Zahtijeva od Vlade da postupi po Odluci o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava na temelju člana 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju, gdje se ova prava osiguravaju pod jednakim uslovima svim osiguranim osobama na teritoriji Federacije, na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Albin Muslić nije zadovoljan odgovorom kojeg je dobio od direktora JP Ceste FBiH,  vezano za prolongiranje rokova izgradnje pojedinih kritičnih područja magistralnih cesta u Federaciji.

Pitanje ponovo postavlja – kada će se donijeti Zakon o općim i javnim dobrima u Federaciji BiH.

Također, ponovo postavlja pitanje – da li će se i kada u proceduru uputiti izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH?

Amer Obradović uputio je pisanim putem dvije inicijative. Jedna je vezana za Federalno ministarstvo kulutre i sporta, kojom traži uspostavu jedinstvenog programa planiranja i podrške državnim sportskim reprezentacijama između entiteta i kantona i jedinica lokalne samouprave prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Ivan Boban pitanje je uputio Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a vezano za poslovni sistem “Vitezit” d.o.o. Vitez, te na status preostalih radnika u poslovnom sistemu; da li su plaće i druge obaveze prema radnicima izmirene do momenta otvaranja stečajnog postupka i da li postoji plan oporavka ovog preduzeća?

Drugo pitanje upućeno je rukovodstvu i službama Doma a odnosi se na način distribucije materijala, te smatra da bi se materijali trebali distribuirati putem platforme Moj Parlament.

Elvir Karajbić pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu pravde, kojom traži izmjenu člana 23. Zakona o prekršajima.

Pitanje je uputio Kolegiju Doma - kada će se formirati Komisija odgovorna za reviziju?

Naredno pitanje uputio je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike - da li  Ministarstvo ima namjeru da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene  i dopune Zakona o PIO, u kome bi se omogućilo osiguranicima da i prije navršenih 62 godine života, ukoliko imaju penzijski staž, a ne staž osiguranja i ukoliko imaju 40  godina penzisjkog staža, da imaju zagarantovanu, a ne minimalnu penziju. Također, potrebno je izmijeniti član 81. i član 144. Pita – da li Ministarstvo radi na izmjeni i dopuni Zakona o PIO i kada će se Zakon naći u parlamentarnoj proceduri?

Nijaz Helez  postavio je pitanje premijeru i resornom ministru, vezano za stanje u preduzeću Binas d.o.o. Bugojno, gdje radnici već nekoliko mjeseci nisu dobili plaću, i pita resornog ministra šta je problem i zašto nisu dobili plaću?

Lana Prlić  kazala je da je uputila inicijativu, kojom je tražila da se donese Uredba kojom bi se dodatno uredilo da roditelji/usvojitelji mogu imati odsustvo sa posla u trajanju od godine dana, od dana kada je donesen akt da su postali roditelji/usvojitelji. Kazala je da joj je Vlada odgovorila da će dostaviti u Parlament  izmjene i dopune zakona, koji će riješti ovaj problem. Pita – kada će  Zakon biti u parlamentarnoj proceduri?

Ivica Pavković pitanje je uputio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma – kada će biti donesen pravilnik o odlaganju auto guma koji bi trebao tretirati procedure vezane za odlaganje auto guma na prostoru Federacije.

Drugo pitanje uputio je Ministarstvu vanjskih poslova BiH a radi se o proceduri imenovanja Martine Mlinarević na mjesto ambasadorice u Češkoj – da li je prilikom predlaganja i imenovanja prekršena Odluka o postupku imenovanja veleposlanika i drugih međunarodnih predstavnika  BiH  koja nalaže da svi veleposlanici moraju imati visoku stručnu spremu, a koju je Predsjedništvo usvojilo 03.04.2013. godine? Da li je ovo imenovanje izvršeno u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova BiH?

Treće pitanje uputio je predsjedniku Centralne izborne komisije - šta je Centralna izborna komisija preduzela protiv zastupnika u Domu naroda Parlamenta FBiH  Edima Fejzića i stranke kojoj pripada, nakon saznanja o kupovini glasova. Da li je podnesena prijava nadležnim organima da provedu istragu o objavljenim informacijama, da li će Centralna izborna komisija tom zastupniku oduzeti mandat i poduzeti zakonom propisane sankcije prema stranci čiji je Fejzić član ako se potvrde informacije o kupovini glasova?

Elma Đogić kazala je da nije dobila odgovor na tri postavljena pitanja koja je uputila Federalnom ministarstvu pravde i  odgovore na dva pitanja upućena JP Ceste Federacije BiH.

Tri pitanja upućuje Vlade Federacije BiH - koliko je sjednica održao Federalni štab za pitanja migracija od svog osnivanja 2015. godine, kolike su naknade propisane za članove  navedenog štaba i koliko je Vlada Federacije BiH  izdvojila sredstava od njegovog osinivanja, za rad i funkcionisanje?

Drugo pitanje – koje odluke i koliko zasjedanja je održao Federalni štab za pitanja migracija u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2019. godine, odnosno u periodu kada je BiH bila zahvaćena migrantskom krizom?

Treće pitanje – da li je spojiva funkcija direktora Federalne uprave civilne zaštite i šefa Federalnog štaba civilne zaštite koju trenutno obnaša ista osoba?

Jasmina Zubić postavila je prvo  pitanje – kada će se na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH naći Prijedlog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju koji je usvojen na sjednici Predstavničkog doma 20.11.2011.?

Naredno pitanje također je upućeno predsjedavajućem Doma naroda – kada će se na dnevnom redu Doma naroda naći Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije koji je usvojen na 8. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 20.11.2019.?

Treće pitanje vezano je za Udruženje štediša i traži da se na današnoj sjednici obrati Amila Omersoftić, kako bi se zastupnici upoznali sa problemima sa kojima se susreću štediše.

Safer Demirović kazao je da na odgovore na neka pitanja čeka i po šest mjeseci, te je izrazio nezadovoljstvo.

Ispred Odbora tražio je informaciju od Vlade, odnosno od Elektroprivrede, a već dva mjeseca nije odgovoreno na informaciju.

Uputio je inicijativu prema Vladi, vezano za proširenje nadležnosti Federalne inspekcije a izjašnjenje nije dobio.

Postavio je pitanje JP Ceste Federacije i Autoceste Federacije, traži informaciju za narednih pet godina, koje su dionice planirane za izgradnju odnosno rekonstrukciju?

Husein Rošić u ime Kluba zastupnika SDA pokrenuo je inicijativu za donošenje Zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu Federacije BiH.

Azra Hadžić Bećirspahić prvo pitanje uputila je predsjedavajućem Predstavničkog doma – kazala je da je uputila tri inicijative, pa pita – kada će, obzirom na važnost inicijativa, doći na red za izjašnjavanje?

Drugo pitanje uputila je federalnom ministru za boračka pitanja – dokle se došlo sa izmjenama i dopunama Zakona o pravima RVI i porodica šehida i poginulih boraca koji su također usklađeni na koordinaciji boračkih udruženja  Federacije BiH? Kada će izmjene i dopune Zakona biti na Vladi i upućene u parlamentarnu proceduru?

Uputila je urgenciju prema Vladi i ministru Drljači - kada će se u parlamentarnoj proceduri naći izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju? Kazala je da je uputila izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se tiče vraćanja boda sa 0,5 na 1. Traži da se Zakon nađe u parlamentarnoj proceduri i na dnevnom redu.

Senaid Begić uputio je inicijativu prema Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija a odnosi se na drastično smanjenje aerodromskih i drugih taksi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a koje su uključene u cijenu avio karata. Kazao je da je potrebno revidirati visinu svih taksi za putnike koji slijeću na Međunarodni aerodrom Sarajevo, te ih drastično smanjiti što bi dovelo do  pozitivnih makroekonomskih utjecaja na ekonomiju  i na bruto društveni proizvod u Federaciji BiH.

Goran Akšamija izrazio je nezadovoljstvo odgovorom Federalnog ministarstva zdravstva.

Pitanje upućuje Federalnom ministarstvu zdravstva – da li ministarstvo ima plan za novu epidemiju korona virusa, te ako se pojavi, koja će zdravstvena ustanova biti središnje mjesto zbrinjavanja oboljelih, gdje će se smještati lakše oboljeli,  koje su mogućnosti dijagnostike ovog oboljenja u našim uvjetima i osiguranja potrebnog dijagnostičkog materijala? Koje su mogućnosti  Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli i Sveučilišne klinike u  Mostaru, te traži podatke o broju sadašnjih raspoloživih kapaciteta klinika za infektivne bolesti za smještaj ove vrste pacijenata, da li postoje zasebne jedinice intenzivne terapije koje su u mogućnosti da vode brigu o pacijentima oboljelim o težih oblika infektivnih oboljenja, koje su mogućnosti formiranja izolatorija odnosno karantena i da li postoji

predviđeni prostor za iste, odnosno gdje se mogu izolirati ovi pacijenti u slučaju masovnog priliva oboljelih; kolikim brojem respiratora raspolažu ove ustanove a koji su neophodni za liječenje svih težih slučajeva ovog oboljenja.

            Samira Begić pokrenula je inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom zavodu za javno zdravstvo, da poduzmu sve potrebne aktivnosti i mjere koje su neophodne da se steknu uslovi za osnivanje registra malignih oboljenja Federacije BiH.

Sanela Klarić pitanje je uputila Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Javnom preduzeću  Elektroprivreda BiH – šta rade na implementaciji obaveza iz  NERP-a, Nacionalnog plana smanjenja emisija BiH, kada će početi odsumporovanje na planiranim blokovima Termoelektrana u Tuzli i Kaknju i koliko su sati radili blokovi  u JP Elektroprivreda BiH koji su u OPT-OUT opciji i koliko još sati mogu raditi do 2023. godine određene po tom planu. Da li je JP  Elektroprivreda BiH donijela finansijske odluke potrebne za ove investicije i kada će realizirati navedene aktivnosti u skladu sa NERP BiH. Traži da se dostavi usvojeni i odobreni desetogodišnji plan iz kojeg se vidi da će raditi na projektima odsumporovanja.

Alma Kratina pitanje je uputila Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku a odnosi se na rad komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata u FBiH,  a radi se o žrtvama seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu.

Adis Arapović prvo pitanje postavio je Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – kada će se u parlamentarnoj proceduri naći Zakon o informacionoj sigurnosti  s obzirom na rastuću globalnu prijetnju od cyber kriminala i cyber agresije  i općenito miješanja u unutrašnje pravne, političke, demokratske i sve druge procese u cyber prostoru, krajnje je vrijeme da Federacija BiH ima odgovor na ovaj izazov.

Drugo pitanje upućeno je Federalnom ministarstvu finansija – da li će se u skorije vrijeme u  parlamentarnoj proceduri naći Zakon o multilateralnim kompenzacijama i cesijama.

Treće pitanje za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - da li će se u proceduri naći i Zakon o digitalnom potpisu Federacije BiH?

Sabina Ćudić pitanja je uputila Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, odnosno ministru Drljači, a vezano je za zaključke koji su doneseni na Tematskoj sjednici o situaciji u Zavodu Pazarić i sličnim institucijama u Federaciji BiH. Interesira je Izvještaj o dinamici sprovođenja zaključaka koje je ovaj Dom donio, status imenovane osobe na poziciju v.d. direktorice Zavoda, protiv koje se vodi disciplinski postupak za nehumano postupanje sa štićenicima, te da se Ministarstvo zvanično očituje o statusu direktorice i mogućnosti obnašanja te dužnosti, također planirani datum za objavljivanje javnog poziva konkursa za imenovanje  upravljačke  strukture ove ustanove, uključujući poziciju direktora ili direktorice te šta je  ovo ministarstvo u saradnji sa ministarstvom zdravlja poduzelo kada je u pitanju kvaliteta života štićenika u ovoj ustanovi?

Petar  Galić  pitanje je uputio Vladi Federacije BiH – Komisija za koncesije imenovana je 2004. godine, a mandat joj je istekao prije deset godina. Ima sedam članova i dva promjenjiva člana  iz lokalnih zajednica koji se imenuju za lokalne projekte. Komisija ima trenutno tri stalna člana od kojih je samo jedan funkcionalan, dok ostala dvojica ne sudjeluju u radu zbog zdravstvenih problema. Pita Vladu – kada će pokrenuti proceduru imenovanja Komisije i dostaviti na potvrđivanje u Parlament?

Prešlo se na izmjene i dopune dnevnog reda.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se u dnevni red uvrsti Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit nije usvojen (42 glasa za, dva glasa protiv i 14 uzdržnaih glasova).

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o visni stope zatezne kamate razmatra po hitnom postupku, usvojen je  sa 57 glasova za, dva glasa protiv i dva uzdržana glasa. Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BIH razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 63 glasa za, jednim glasom protiv i jednim uzdržanim glasom.

 

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu. Nakon glasanja Mira Grgić, ispred Kluba zastupnika SDP, zatražila je pojedinačno izjašnjavanje. Predsjedavajući je dao desetominutnu pauzu, nakon koje je izvršeno pojedinačno izjašnjavanje.

Na osnovu pojedinačng izjašnjavanja, sa 81 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova,  usvojen je  sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje  u FBiH – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prijevozu u FBiH, predlagač: Irfan Čengić,
 5. Nacrt Zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti,  predlagač:Meliha Bijedić,
 6. Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH – predlagač: Lana Prlić,
 7. Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu,
 8. Nacrt Zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,
 9. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,
 10. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora,
 11. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Prijekta Javni prijevoz Sarajevo-Dio 2,
 12. a) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBIH za 2014. godinu,

b) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBIH za 2015. godinu,

            c) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBIH za 2016. godinu,

            d) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBIH za 2017. godinu,

      13.  Izbori i imenovanja.

 

 1. Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – hitni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predstavnica Vlade Federacije BiH dala je dodatno obrazloženje.

Ispred Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Albin Muslić.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Na Prijedlog ovog Zakona Elvir Karajbić podnio je jedan amanamdman (na član 4.), i Miomirka Melank jedan amandman (na član 3.stav 2.).

U raspravi su učestvovali: Damir Mašić, Miomirka Melank, Hasan Muratović, Nihad Čolpa.

Predsjedavajući je predložio da se o ovom Zakonu izjasne nakon pauze, budući da se Vlada treba izjasniti  amandmanima.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje  u FBiH – hitni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić

            Ispred Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda obrazlagao je Mirsad Čamdžić, te traži da se Dom izjasni o zaključku kojeg Komisija predlaže.

            U  raspravi niko nije učestvovao.

            Sa 65 glasova za, četiri glasa protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH.

 

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda predložila je zaključak. Sa 61 glasom za, jednim glasom protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH će pitanja i  primjedbe Udruženja za zaštitu  deviznih štediša u BiH  dostaviti nadležnim tijelima u Vladi Federacije BiH da se izjasne o njima i daju odgovore na postavljena pitanja.

 

 1. Prijedlog Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

      Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 67 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas usvojeno.

U raspravi je učestvovala Sanela Klarić.

Sa 66 glasova za, pet glasova protiv i uz dva uzdržana glasa usvojen je Prijedlog Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prijevozu u FBiH- skraćeni postupak,  predlagač: Irfan Čengić,

 

Prijedlog Zakona utvrdio zastupnik Irfan Čengić.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predlagač Irfan Čengić dao je dodatno obrazloženje.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 51 glasom za, četiri glasa protiv i uz 12 uzdržanih glasova usvojeno.

U raspravi je učestvovao: Mirsad Čamdžić.

Sa 55 glasova za, dva glasa protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prijevozu u FBiH.

 

 1. Nacrt Zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko- audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, predlagač: Meliha Bijedić,

 

Nacrt Zakona utvrdila je  zastupnica Meliha Bijedić.

            Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

            Predlagateljica  Meliha BIjedić dala je dodatno obrazloženje.

            Ispred nadležnog odbora obrazlagala je Mira Grgić.

            U raspravi su učestvovali: Petar Galić, Elzina Pirić, Eldar Čomor, Jasmina Zubić, Mara Đukić i Mladen Bošković.

Mira Grgić podnijela je amandman na ovaj Nacrt zakona (na član 6. stav 2.), koji će biti tretiran kao primjedba ili sugestija.

Sa 60 glasova za, jednim glasom protiv i uz dva uzdržana glasa usvojen je sljedeći:

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da u  saradnji sa nadležnim radnim tijelom  obavi javnu raspravu o nacrtu ovog Zakona u roku od 60 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Pauza do 14.15.

 

 1. Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH – predlagač Lana Prlić,

 

Nacrt Zakona utvrdila je  zastupnica Lana Prlić.

            Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Zastupnica Prlić dala je dodatno obrazloženje.

Ispred Odbora za rad i socijalnu zaštitu obrazlagala je Mira Grgić.

Ispred Komisije za pitanja mladih obrazlagao je Nermin Muzur.

 

Sa 67 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o  posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da u  saradnji sa nadležnim radnim tijelom  obavi javnu raspravu o nacrtu ovog Zakona u roku od 60 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir  sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu,

 

Nacrt Zakona utvrdila je  Vlada Federacije BiH.

            Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

            Ispred Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je Željko Obradović.

            Ispred Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku turizam i ekologiju, obrazlagala je Nasiha Pozder.

            Ispred Komisije za lokalnu samoupravu obrazlagao je Irfan Čengić.

U raspravi su učestvovali: Albin Muslić, Adisa Kokić-Hinović, Nijaz Helez i Adnan Efendić.

Sa 72 glasa za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH  prihvata Nacrt  Zakona o   građevinskom zemljištu, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da u  saradnji sa nadležnim radnim tijelom obavi javnu raspravu o nacrtu ovog Zakona u roku od 60 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,

 

Nacrt Zakona utvrdila je  Vlada Federacije BiH.

            Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Sa 68 glasova za, jednim glasom protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 

 1. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,

 

Nacrt Programa rada utvrdio je Kolegij Predstavničkog doma.

Ispred Etičke komisije obrazlagala je Samira Begić.

U raspravi su učestvovali: Sabina Ćudić,Sanela Klarić, Adisa Kokić-Hinović, Safer Demirović, Elma Đogić, Irfan Čengić, Senaid Begić i Azra Hadžić Bećirspahić.

 

Sa 68 glasova za, jednim glasom protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Programa rada  Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Programa rada.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Programa  rada uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku. Rok za dostavljanje pisanih primjedbi je 15 dana.

 

 1. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora,

 

Program prestrukturiranja dostavila je Vlada FBiH.

Program  prestrukturiranja razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Odbora za energeriku rudarstvo i industriju obrazlagao je Sefer Demirović.

U raspravi su učestvovali: Marijan Klaić, Safer Demirović, Bahrudin Šarić, Nasiha Pozder, Elvir Karajbić, Ivica Pavković, Elzina Pirić, Mujo Hasić, Senaid Begić, te predstavnik Vlade Federacije BiH.

Sa 59 glasova za, sedam glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, Predstavnički dom prihvatio je Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH sa zaključcima Kluba zastupnika HDZ HNS, koji glase:

 

 

 

 

Z A K LJ U Č C I

 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izvrši izmjene vremenskih rokova za realizaciju Faze I i Faze II Programa o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH na način da:

Ia) Vremenski okvir  za utvrđivanje aktivnosti Faze I u pogledu  realizacije (računovodstveno razdvajanje svih elektroprivrednih djelatnosti, a samo  kada je u pitanju djelatnost distribucije i upravljačkog i pravnog razdvajanja) (formiranje preduzeća za Distribuciju: ODS) utvrdi kao 36 mjeseci od dana dobivanja saglasnosti Parlamenta Federacije BiH na Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH.

Ib) Vremenski okvir za utvrđivanje aktivnosti Faze II u pogledu realizacije (potpuna implemantacija računovodstvenog i upravljačkog razdavajnja uz primjenu transfernih cijena između djelatnsoti unutar elektroprivrednih preuzeća i Dodatne Analize) utvrdi kao 60 mjeseci od dana dobivanja saglasnosti Parlamenta FBiH na Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH I Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Prijekta Javni prijevoz Sarajevo-Dio 2,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Fedracije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

 

Sa 62 glasa za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, Predstavnički dom prihvatio je  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Prijekta Javni prijevoz Sarajevo-Dio 2.

 

 1. a) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2014. godinu,

b) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2015. godinu,

            c) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2016. godinu,

            d) Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2017. godinu,

 

Izvještaj o radu dostavio je Poslovodni odbor RTV FBiH .

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostvila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Elma Đogić, Miomirka Melank, Damir Mašić, Eldon Vrače, Petar Galić, Ivica Pavković, Asim Kamber, Senaid Begić, Irfan Čengić, i direktor Džemal Šabić.

Sa 28 glasova za, 25 glasova protiv i uz 10 uzdržanih glasova, nije usvojen Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2014. godinu.

Sa 27 glasova za, 19 glasova protiv i uz 20 uzdržanih glasova, nije usvojen Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2015. godinu.

Sa 30 glasova za, 19 glasova protiv i uz 17 uzdržanih glasova, nije usvojen  Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2016. godinu.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja sa 39 glasova za, 15 glasova protiv i uz 20 uzdržanih glasova, nije usvojen  Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2017. godinu.

 

Irfan Čengić predložio je zaključak.

Sa 62 glasa za, četiri glasa protiv i uz sedam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJU Č A K

 

Zadužuje se rukovodstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da održi sastanak sa rukovodstvom Doma naroda na temu imenovanja članova Upravnoga odbora i da Predstavničkom domu dostavi informaicju o daljim aktivnostima na imenovanju istog.

 

Rad se nastavio po tački 1. dnevnoga reda - Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – hitni postupak

 

Amandman Elvira Karajbića  i amandman  Miomirke Melank Vlada FBiH nije prihvatila. Budući da zastupnik Karajbić nije bio prisutan u sali, o amandmanu se nije izjašnjavalo. Miomirka Melank nije tražila izjašnjavanje zastupnika o amandmanu.

Sa 66 glasova za, bez glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa usvojen je  Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate.

 

 1. Izbori i imenovanja- nije bilo materijala za razmatranje.

 

 

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 10. redovne sjednice u 17.27.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                   PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                          PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                    Mirsad Zaimović

Zapisnici sa sjednica