Sjednica je počela u 10.10.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Ivan Musa, Edita Mazić, Goran Opsenica i Zeid Mujić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnici 9. redovne sjednice i tematske sjednice „ Ispunjavanje obaveza BiH iz Ugovora o uspostvaljanju Energetske zajednice – status implementacije u Federaciji BiH“ usvojeni su bez primjedbi.

Zastupnička pitanja

Damir Mašić pitanje je uptio Federalnom ministarstvu zdravstva, ministru i menadžmentu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu – u šta je utrošeno 280 hiljada KM  izdvojenih sa prijelaza 2014. godine na 2015. godinu, koji su namjenski bili planirani za izgradnju i opremanje izolatorija u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, da li konkretno u Sarajevu u Kliničkom centru  postoji i jedan smještajni kapacitet koji bi služio u ovu svrhu i ako ne postoji, ko je odgovoran što se pet godina otkako su sredstva doznačena ništa nije poduzelo i šta Ministarstvo i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu namjeravaju poduzeti povodom ovog kompleksnog pitanja.

Mira Grgić pitanje je uputila Skupštini i Vladi Srednjo-bosanskog kantona, kojim traži da joj se dostave inspekcijski nalazi Javne ustanove “Duga”, kao i stav Skupštine i Vlade u vezi sa preuzimanjem osnivačkih prava nad ovom javnom ustanovim.

Ivan Boban kazao je da je početkom 2019. godine Vlada FBiH razmatrala Informaciju o završetku procesa dubinskog snimanja oba telekom operatera, odnosno operatera sa učešćem državnog kapitala Federacije BiH, sa prijedlogom zaključaka. Tada je jedan od zaključaka bio da generalni sekretar Vlade FBiH pohrani izvještaj o dubinskom snimanju i zaključeno je da će Vlada FBiH održati posebnu tematsku sjednicu posvećenu rezultatima dubinske analize. Da li je održana tematska sjednica i koji su zaključci? Hoće li biti predstavljni javnosti, a prvenstveno zastupncima Doma i je li proces dubinskog snimanja priprema za postupak privatizacije oba telekoma?

Elma Đogić kazala je da nije dobila odgovor od Federalnog štaba za pitanja migracija kao ni odgovore od JP Ceste Federacije BiH, te traži od Federalnog ministarstva pravde, obzirom da nije odgovorom zadovoljna, ponovo dostavljanje odgovora.

Za sjednicu je pripremila šest zastupnicčkih pitanja, ali će postaviti samo jedno. Ostala pitanja upućuje pisanim putem. Traži od Federalnog zavoda PIO da joj dostave podatke od koje godine se vodi evidencija o uplatama radnog staža elektronskim putem i šta je sa podacima sa uplatama radnog staža, koji su se vodili ručnim putem prije uspostavljanja elektronskog sistema evidencije. Na koji način su došli do saznanja da ne postoje podaci o uplatama radnog staža zbog arhive koja je uništena u toku rata i da li postoje dokazi o toj činjenici koje su dostavili poslodavci i na koji način su pohranjivani podaci o uplatama radnog staža iz evidencije koju je vodila Služba društevnog knjigovodstva Jugosalvije.

Safer Demirović pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, premijeru i ministru energije, rudarstva i industije - iz kojeg pravnog akta je izveden član 7. stav 3. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i  radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH. Da li ovo znači da u nekoj budućnosti ako se nekom ne sviđa aktivnost sindikata da to može proglasiti nezakonito i da zabrani njegov rad bez osvrtanja na sud koji odobri rad takvog sindikata.

Alma Kratina pokrenula je inicijativu da se formira Vijeće za djecu u Federaciji BiH koje je neophodno formirati kako bi se zaštitila prava djeteta.

Traži od resornog ministra odgovore vezane za rad ustanova u Federaciji koje se trebaju baviti socijalno zaštitom. Na tematskoj sjednici usvojeno je mnogo zaključaka, koji u praksi nisu realizirani. Traži odgovore od nadležnih ministarstava.

Elvir Karajbić pokrenuo je inicijativu kojom bi se vađenje ljekarskih uvjerenja za oružani list i vađenje ljekarskih uvjerenja za vozačku dozvolu vršilo isključivo u zdravstevnim ustanovama gdje se nalazi zdravstveni karton pacijenta.

Mirsad Čamdžić je u ime Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Komisije za ravnopravnost spolova koje su održale zajedničku sjednicu, pročitao usvojene zaključke:  Nakon saslušane prezentacije predstavnika nevladine ogranizacije Zemlja djece u BiH i objašnjenja prisutnih uvodničara, članovi Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Komisije za ravnopravnost spolova podržavaju inicijativu za što skorije izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH sa aspekta zaštite prava djece od seksualnog nasilja; (Harmonizacija sa Konvencijom Vijeća Evrope o zaštiti djece); S obzirom da postoje prijedlozi za izmjene Krivičnog zakona i kada je riječ o drugim pitanjima, predlažu da izmjene budu cjelovite, te da rok pripreme i dostavljanja ovih izmjena u parlamentarnoj proceduri bude 60 dana; Komisija traži da se Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH izjasni o ovim zaključcima.

Husein Rošić pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Federalnom ministarstvu zdravstva – za donošenje odluke o izradi baze podataka osoba sa invaliditetom a koji imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica te definisanje zdravstvenih stanja osoba sa invaliditetom a sa ciljem stvaranja uslova za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite kojim bi se uvelo novo pravo kroz sistem socijalne zaštite  u Federaciji BiH i to pravo na priznavanje statusa roditelja njegovatelja ili statusa njegovatelja za osobe sa invaliditetom a koji ispunjavaju uslove definisane zakonom;  Također, traži da donesu Pravilnik o vrsti specifične njege uz izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata i težinu oštećenja tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih.

Izrazio je nezadovoljstvo odgovorom na pitanje upućeno JP Ceste Federacije BiH.

Jasmina Zubić podsjetila je da je Predstavnički dom usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Dom naroda je usvojio i amandman, te traži da se dostavi amandman na izglasavanje Domu kako bi Zakon bio istovjetan.

Pitanje je uputila Vladi Federacije BiH – kada će u proceduri biti Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, budući da je Nacrt ovog Zakona usvojen. Na istoj sjednici su povučeni Prijedlog Zakona o turizmu i Prijedlog Zakona o boravišnoj taksi te pita kada će se ponovo naći na dnevnom redu?

Ponovo postavlja pitanje, jer nije dobila odgovor – kako je utrošena prikupljena naknada za zagađivače zraka, za koje projekte pojedinačno i po kojim kriterijima. Radi se o iznosu od 8 miliona 84 hiljade 157 KM. Kako su raspoređena po kantonima, sredstva u iznosu od 24 miliona 466 hiljada 605 KM od Fonda za zaštitu okoliša, Kako je raspoređen analitički iznos koji je namjenjen kao transfer za finansiranje lokalnih zajednica u iznosu od 1.557.546,00 KM.

Mustafa Hrvić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH - ukojoj fazi su izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, obzirom da se radi o osjetljivoj populaciji, porodicama šehida i poginulih boraca, koja je izvedena iz prava i kada će izmjene i dopune biti upućene u proceduru.

Miomirka Melank postavila je pitanje  Vladi Federacije BiH, koje se odnosi na Odluku Ustavnog suda – zašto u Programu rada Vlade Federacije BiH za 2020. godinu nije uvršten Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Tahir Nuhić uputio je pitanje - zašto se građanima iz Bosne i Hercegovine ne priznaju vozačke dozvole C,D i E kategorije u Njemačkoj.

Pokrenuo je inicijativu  prema Federalnom ministarstvu energetike i rudarstva, a vezana je za izmjene i dopune Zakona o rudarstvu, kojom bi se mogla otvoriti manja iskopavanja minerala, odnosno kamena za proizvodnju.

Suad Kaknjo pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, odnosno resornom ministarstvu kada će se u parlamentarnoj proceduri naći Zakon o djelatnosti socijalnog rada u FBiH.

Pokrenuo je inicijativu kojim traži izmjenu Krivičnog zakona FBiH u dijelu koji se odnosi na status službene osobe u ustanovama socijalne zaštite.

            Adnan Efendić pitanja je postavio Privrednoj komori Federacije – ko vrši nadzor nad radom Privredne komore Federacije BiH i ko vrši nadzor nad detašmanima, odnosno dodjelom detašmana? Kakav je odnos Privredne komore Federacije BiH prema Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH i koje su nadležnosti i čime se bavi inžinjerska komora Federacije BiH?

Marijan Klaić uputio je pitanje Vladi Federacije BiH, ispred Kluba zastupnika HDZ HNS – zašto se Vlada FBiH do danas nije očitovala u vezi dostavljene liste kandidata sa javnog konkursa za direktora FUP-a (u vezi dostavljene liste kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog konkursa), broj 04/2-02-1731/18, a koju je Neovisni odbor dostavio Vladi Federacije BiH 16.04.2019. godine.

Nedžad Šećić prvo pitanje uputio je Zavodu zdravstevnog osiguranja i Ministarstvu zdravstva a vezano za naplaćivanje participacije pacijentima od strane domova zdravlja licima koja dolaze iz drugih kantona. Drugo pitanje također je vezano za dijalizne centre a odnosi se na mogućnost otvaranja dijaliznih centara u određenim gradovima.Treće pitanje  upućeno je prema resornom ministarstvu  - koji su uslovi da se otvori poliklinika pri domovima zdravlja  u pojedinim gradovima i smatra da tamo gdje je moguće potrebno otvoriti poliklinike koje bi pružale što bolju zaštitu.

Irfan Čengić pita Vladu Federacije odnosno resornog ministra Zukića a vezano za  uvođenje od strane Vlade “one stop shop” sistema za osnivanje firmi, te pita u kojoj fazi je taj projekat, koji je podržan i od Britanske ambasade, koja je finansirala svu opremu i softvere.

Ahmed Džubur pokrenuo je inicijativu vezanu za potrebu hitne sanacije i rekonstrukcije Mostarske banje.

Albin Muslić  pita da li će se pristupiti  realizaciji projekta kojeg je najavila Uprava JP Elektroprivrede BiH a odnosi se na izgradnju mosta i rekonstrukciju postojećeg mosta na rijeci Uni u blizini hidrocentrale Kostela.

Amer Obradović pitanje je uputio Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  - koje mjere je Ministarstvo poduzelo nakon informacija da se urušava tvrđava Vranduk.

Dženana Hodžić tri pitanja uputila je Službi za poslove sa strancima BiH a vezana su   za izdavanje radnih  dozvola stranim državljanima  na tržištu naše zemlje, odnosno sa teritorije Federacije – koliko u posljednje tri godine imamo izdatih radnih dozvola stranim državljanima u Federaciji, koji strukovni profili su u pitanju i koje firme, odnosno sa kojom registrovanom osnovnom djelatnošću kompanije uvoze radnu snagu?

Adis Arapović pita Federalno ministarstvo pravde – planira li Ministarstvo u skorije vrijeme donošenje novog  ili izmjenu i dopunu postojećeg Zakona o državnim službenicima u FBiH u kontekstu realizacije mjera iz Reformske agende za BiH 15/18 koja je kalendarski istekla, ali ovaj prioritet nije realiziran, te naročito u kontekstu brojnih preporuka iz Izvještaja o napretku Evropske komisije koji tretiraju reformu javne uprave i preporuka specijalizirane agencije Sigma. Da li Ministarstvo planira jednim zakonom integrirati pod istim kriterijima i uslovima cjelokupnu javnu upravu.

Naredna pitanja upućena su Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, kojim traži informacije o broju počinjenih krivičnih djela krađe motornog vozila shodno poglavlju 25 Krivičnog zakona FBiH na području Federacije BiH u periodu 2017.-2019. godina, dakle tri kalendarske godine, razvrstano po kantonima, o broju i procentu rasvijetljenih krivičnih djela krađe motornog vozila od strane službenih organa broju privedenih i procesuiranih počinitelja navedenog krivičnog djela u periodu 2017.-2019. godina, razvrstano po kantonima; broj počinjenih krivičnih djela uništavanja paljevine tuđeg motornog vozila shodno Poglavlju 25. Kivičnog zakona FBiH na području Federacije BiH u periodu 2017.-2019. godina, razvrstano po kantonima; broj i procenat rasvijetljenih krivičnih djela uništavanja, odnosno paljevine tuđeg motornog vozila od strane službenih organa, broju privedenih i procesuiraih počinitelja navedenog krivičnog djela u periodu od 2017.-2019. godine, tri godine zaredom razvstane po kantonima.

Zlatko Ercegović pokrenuo je inicijativu vezanu za otvaranje regionalnih ureda JP Ceste Federacije BiH u Tuzli i Bihaću.

Meliha Bijedić postavila je pitanje rukovodstvu Doma - kada će popuniti rukovodstvo, odnosno izvršiti izbor zamjenika predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda.

Sabina Ćudić postavila je pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova – u kojoj fazi je i koji je status istrage o potencijalnim nezakonitim tenderskim procedurama odnosno, konkretno o tenderskoj proceduri BH Telecoma za uvođenje 4G mreže koju je Tužilaštvo uputilo Ministarstvu unutrašnjih poslova da sprovede u 2018. godini.

Ismet Osmanović ponavlja pitanje koje je postavio na 8. redovnoj sjednici, a koje se odnosi na međunarodnu arbitražu u vezi sa Energopetrolom koja se vodi u Parizu i po kojoj je Federacija tužena, a vezano za problem oko privatizacije Energopetrola.

Naredno pitanje postavio je Agenciji za nadzor osiguranja a vezano za neprovođenje postupka zoniranja općina. Kazao je da svi građani Federacije BiH plaćaju minimalno 20% skuplju registraciju vozila a negdje i 50% jer Agencija nije provela ovaj postupak.

            Treće pitanje postavio je Federalnom ministarstvu za zaštitu okoliša – ko uvozi plastični otpad iz Zagreba i Varaždina i spaljuje ga u Fabrici cementa u Lukavcu? Postoje li propisane dozvole za to i ko ih je izdao? Koliko je dodatno zagađenje okoliša u Lukavcu u vezi sa ovim radnjama?

Nermin Muzur kazao je da je prije godinu dana pokrenuo Inicijativu za izradu registra uposlenih u javnom sektoru na nivou Federacije i nikad nije dobio od Vlade odgovor, te traži odgovor.

Naredna pitanja i inicijativa upućeni su Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, te traži odgovor o setu zakona koja regulišu pitanja turizma.

Pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu, kojom traži da se formira radna grupa, koju bi činili predstavnici Ministarstva okoliša i turizma, kantonalnih ministarstva, menadžmenta turističkih zajednica kantona gdje postoje i predstavnici realnog sektora iz oblasti  turizma i ugostiteljstva kako bi se usaglasili stavovi vezani za zakone koji regulišu turizam.

Još jedno pitanje uputio je Ministarstvu okoliša i turizma – da li postoji Turistička zajednica Federacije BiH ako postoji, koji je pravni osnov za postojanje te zajednice? Ako ima pravni osnov, traži izvještaj šta radi Turistička zajednica Federacije BiH?

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu za sistemsko rješavanje problema kvaliteta vode za piće.

Goran Akšamija  kazao je da nije dobio odgovor na pitanje koje je postavio vezano za pojavu korona virusa, te traži odgovor, budući da globalni index zdravstvene sigurnosti našu zemlju svrstava među vodeće zemlje koje su spremne za sve ove prijetnje.

Pauza do 12,15.

Nakon pauze, ispred Etičke komisije Samira Begić obratila se zastupnicima i obrazložila Izvještaj Komisije, vezan za tekst kojega je na svom facebook profilu podijelio zastupnik Adis Arapović u čijem kontekstu se spominju žrtve silovanja. Pročitala je usvojene zaključke Komisije. Nakon toga Domu se obratio i Adis Arapović.

 

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o inicijativi Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Komisije za jedankopravnost spolova.

Sa 77 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata zajedničku inicijativu Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Komisije za ravnopravnost spolova prema Vladi Federacije BiH, odnosno nadležnom ministarstvu za izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH sa aspekta zaštite prava djece od seksualnog nasilja (haromnizacija sa Konvencijom VE o zaštiti djece).

 

Prijedlog dnevnog  reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

Vlada FBiH dopisom je radi dorade povukla Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji BiH. Također, Vlada je dostavila dopis kojim traži da se Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o advokaturi Federacije BiH odgodi za narednu sjednicu. Predsjedavajući je predložio a u skladu sa zaključkom Kolegija da se kao prva tačka  dnevnog reda uvrsti - Prijedlog zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH povodom pokušaja podrivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Ovaj Prijedlog usvojen je sa 70 glasova za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa.

Prijedlog Damira Mašića da se u dnevni red uvrsti tačka – Prijedlog Zakona o izbornim jedinicama i raspodjeli mandata u Federaciji BiH, pojedinačnim izjašnjavanjem nije usvojen (38 glasova za, 16 glasova protiv i uz 27 uzdržanih glasova). Također, Damir Mašić predložio je da se po inicijativi zastupnice Jasmine Zubić, na dnevni red stavi i izjašnjavanje o  amandmanu kojeg je već usvojio Dom naroda na Zakon o porezu na dobit,  kako bi Zakon bio usvojen u istovjetnom tekstu, a što je sa 73 glasa za, bez glasova protiv  i uz jedan uzdržani glas usvojeno.

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o hitnosti postupka Prijedloga Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku a što nije usvojeno (37 glasova za, 17 protiv i 18 uzdržanih glasova), te se ovaj Prijedlog Zakona neće tretirati na ovoj sjednici.

 

Sa 72 glasa za, dva glasa protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH povodom pokušaja podrivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH,
 2. Prijedlog Zakona o stečaju,
 3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu,
 4. Program rada Vlade Federacije BiH za 2020. godinu,
 5. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2018 i planovima gospodarenja šumama u 2019. godini,
 6. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar-juni 2019. godine,

    7. Specijalni izvještaj o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini

8. a) Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2018

b) Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019

            c) Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2019

            d) Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2019,

 1. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.10.2019. godine

     10.  Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica,

     11.  Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 03.12.2019.

            godine,

     12.   a) Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2016. godinu,

             b) Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu,

             c) Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018. godinu,

     13.   a)  Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu,

             b)  Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu,

             c)  Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu,

     14.  Usaglašavanje teksta Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na

             dobit,

      15. Izbori i imenovanja

 

 

Predsjedavajući je kazao da će se početi sa radom po tački 2. dnevnog reda, iz razloga što će se napraviti pauza vezana za prijedlog zaključaka po tački 1. dnevnog reda.

 

            2. Prijedlog Zakona o stečaju

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Zakonodavno-pravne komisije obrazloženje je dao Albin Muslić.

U raspravi su učestvovali: Elvir Karajbić, Suad Kaknjo, Samira Begić, Eldin Vrače i Mujo Hasić.            Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja Prijedlog zakona o stečaju nije usvojen (48 glasova za, 18 glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova).

 

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdžrani glas usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, i smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

4. Program rada Vlade Federacije BiH za 2020. godinu

 

Vlada Federacije BiH dostavila je Program rada.

Program rada razmatrala su nadležna radna tijela.

U raspravi su učestvovali: Jasmina Zubić,Mara Đukić, Dževad Adžem, Irfan Čengić, Damir Mašić, Mirsad Čamdžić, Lana Prlić, Nermin Muzur i Eldin Vrače.

Pauza 30 minuta.

Nakon pauze, nastavljena je rasprava u kojoj su učestvovali: Senaid Begić, Nijaz Helez, Ahmed Džubur, Miomirka Melank i Sabina Ćudić.

Zastupnik Irfan Čengić predložio je zaključak. Sa 51 glasom za, 11 glasova protiv i uz 10 uzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH poziva Dom naroda Parlamenta Federacije BiH da pokrene u skladu sa Ustavnom Federacije BiH procedure izbora predsjednika  potpredsjednika Federacije BiH.

 

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 59 glasova za, 16 glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova Predstavnički dom prihvatio je program rada Vlade Federacije BIH za 2020. godinu.

5. Informacija o gospodarnju šumama u Federaciji BIH u 2018. godini i planovima

   gospodarenja šumama u 2019. godini

 

Vlada Federacije BiH dostavila je usvojene zaključke po Informaciji.

Zaključke su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Ahmed Džubur, Alma Kratina, Irfan Čengić, Jasmina Zubić, Eldar Čomor, Dževad Adžem i Mujo Hasić.

Predstavnički dom primio je k znanju Informaciju o gospodarnju šumama u Federaciji BIH u 2018. godini i planovima gospodarenja šumama u 2019. godini.

 

6.  Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih

    društava i banaka u Federaciji BIH za period januar-juni 2019. godine

 

Izvještaj je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju obrazlagao je Ivica Pavković.

Sa 51 glasom za, pet glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova Predstavnički dom prihvatio je Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BIH za period januar-juni 2019. godine.

 

7. Specijalni izvještaj o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u BiH

 

Specijalni izvještaj dostavila je Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Odbora za rad i socijalnu zaštitu obrazlagala je Mira Grgić.

U raspravi je učestvovala Lana Prlić.

Sa 62 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom prihvatio je preporuke Ombudsmana za ljudska prava BiH i zadužuje Vladu Federacije BiH da postupi po datim preporukama.

 

8.  a) Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2018

b) Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019

            c) Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2019

            d) Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2019,

 

Kvartalne izvještaje dostavila je Vlada Federacije BiH.

U raspravi niko nije učestvovao.

Predstavnički dom primio je na znanje kvartalne izvještaje o dugu Q4/208, Q1/2019, Q2/2019, Q3/2019.

 

9.Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.10.2019. godine

 

     Izvještaj o zaduženju dostavila je Vlada Federacije BiH.

           Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

          U raspravi niko nije učestvovao.

Predstavnički dom primio je k znanju Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.10.2019. godine.

 

 1. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica

 

      Izvještaj o zaduženju dostavila je Vlada Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Predstavnički dom primio je k znanju Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica.

 

 

 

 1. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 03.12.2019. godine

 

      Izvještaj o zaduženju dostavila je Vlada Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Predstavnički dom primio je k znanju Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 03.12.2019. godine.

 

 1. a)    Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2016.

       godinu,

 1. Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017.

       godinu,

 1. Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018.

       godinu,

 

Izvještaji su dostavljeni zastupnicima.

Izvještaje su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Ivan Boban, Mirsad Čamdžić i Sanela Prašović-Gadžo.

Sa 50 glasova za,12 glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2016.godinu.

Sa 50 glasova za, 12 glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017.godinu.

Sa 51 glasom za,13 glasova protiv i uz četiri uzdržanih glasova usvojen je Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018.godinu.

 

 1. a) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu,

b) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu,

c) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu,

 

Izvještaji su dostavljeni zastupnicima.

Izvještaje su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Sanela Prašović-Gadžo, Irfan Čengić, Suad Kaknjo, Mujo Hasić i Mirsad Zaimović.

Sa 62 glasa za, osam glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu.

Sa 58 glasova za, 11 glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu.

Sa 58 glasova za, 10 glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu.

 

 1. Usaglašavanje teksta - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

 

Predstavnički dom Parlamenta Federcije BiH usvojio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije BiH.

Dom naroda usvojio je ovaj Zakon sa jednim amandmanom kojega je Vlada Federacije BiH prihvatila. Amandman na član 3. stav 2. riječi “po stopama iz stava 2. ovog člana” se brišu a iza riječi “amortizuje” dodaju se riječi “kod najmoprimca”.

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je amandman te je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit usvojen u istovjetnom tekstu.

 

 1. Izbori i imenovanja

 

     Nije bilo materijala za razmatranje po ovoj tački dnevnog reda.

Pauza pola sata.

Nakon pauze prešlo se na tačku 1. dnevnog reda.

 

 1. Prijedlog zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH povodom pokušaja podrivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH,

 

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o zaključcima koje je predložio Kolegij.

Sa 58 glasova za, 14 glasova protiv i uz 13 uzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH poziva sve političke predstavnike u Bosni i Hercegovini da se posvete očuvanju ustavnog poretka, kao i mira i stabilnosti u BiH.

Pozivano Parlamentarnu skupštinu BiH da donese zakone, kojima će se propisati korištenje državnog zemljišta od strane nižih administarstivnih jedinica u Bosni i Hercegovini kao i jedinica lokalne samouprave.

Pozivamo Visokog predstavnika u BiH da sankcionira sve političke zvaničnike u Bosni i Hercegovini koji učestvuju ili su u proteklom periodu učestvovali u rušenju ustavnog poretka, podrivanju Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i neizvršavanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava.

Pozivamo odgovorne nosioce u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti u Bosni i Hercegovini, te sve političke predstavnike da se na osnovu ustavnih obaveza, odnosno primjenjujući principe ustavnosti i zakonitosti uključe u implementaciju odluka Ustavnog suda BiH kao i provedbu presuda međunarodnih i domaćih sudova.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH ne prihvata poziv Narodne skupštine RS za definisanje „granične linije“, jer u skladu sa Aneksom II Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ne postoji granica između entiteta, već međuentitetska linija koja ima isključivo administrativni značaj.

 

Klub zastupnika HDZBiH predložio je zaključke po ovoj tački dnevnog reda (Predstavnički dom Parlamenta FBiH poziva sve političke predstavnike da se posvete očuvanju ustavnog poretka kao i mira i stabilnosti u BiH; Predstavnički dom Parlamenta FBiH poziva predstavnike Međunarodne zajednice da pomognu u procesu očuvanja mira i ustavnog poretka BiH kao i prihvatanja svih rješenja koja su plod dijaloga u okviru Ustava BiH i evropskih standarda; Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da izvrši analizu zakona i propisa u Federaciji BiH koji se odnosi na državno zemljište u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH; Poziva se Parlamentarna skupština BiH da donese zakone kojima će propisati korištenje državnog zemljišta od strane nižih adiministrativnih jedinica u BiH kao i jedinica lokalne samouprave; Pozivaju se odgovorni nositelji u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti u BiH, te svi politički predstavnici, da na osnovu ustavnih obaveza odnosno primjenjujući načela ustavnosti i zakonitosti, da se uključe u provedbu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao i provedbu presuda međunarodnih i domaćih sudova), a koji nisu usvojeni (34 glasa za, sedam glasova protiv i uz 25 uzdržanih glasova)

 

Predsjedavajući je  zaključio rad 11. redovne sjednice u 19.32.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                         PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                       PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                           PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                      Mirsad Zaimović

Zapisnici sa sjednica