Sjednica je počela u 11.17.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Mile Atlagić. Ibrahim Zukić, Elmedin Voloder, Ivan Boban, Eldin Vrače, Ivan Musa, Boro Krišto i Mujo Hasić.

N aosnovu evidencije Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

 

Sa 70 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine  Pazarić, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica–Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba –Bakovići, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški”

 

Predsjedavajući Zaimović dao je kratki uvod na ovu temu.

Domu  su se obratili:  ministar Vesko Drljača, Snježana Bodnaruk sekretar Federalnog ministarstva zdravstva,  Adis Ramić direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin u Fojnici, Dževad Šuško direktor Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine, Branko Staničić direktor Zavoda Bakovići, Marijan Čuvalo direktor Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški, Redžep Salić direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine  Pazarić, Ranko Golub predsjednik Upravnog odbora Zavoda Drin, Janja Milinković predsjednica Upravnog odbora Zavoda Pazarić, Elvis Bekan predsjednik Vijeća uposlenika JU Zavod Pazarić, Jasminka Džumhur Ombudsmen za ljudska prava u BiH, Samir Suljagić direktor  Kantonalnog centra za socijalni rad  Sarajevo, dr. Zlatko Kalabić neuropsihojatar šef Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla, Ines Kavalec ispred Udruženja “ Dajte nam šansu”, Edo Čelebić ispred Vijeća roditelja i Udruženja roditelja, Saudinu Hrnjić predsjednik Udruženja “Kolibri”, te  ispred roditelja gospodin Memić.

 

Pauza do 14.45.

 

Nakon pauze, zastupnica Mira Grgić obavjestila je da su Odbor za rad i socijalnu zaštitu i Komisija za ljudska prava i slobode održali 03.12.2049. godine  zajedničku sjednicu na kojoj su se obratili predstavnici ovih institucija, predstavnici federalnog ministarstva zdravstva, ministar  Drljača i ombudsmen Džumhur. Odlučeno je da se odredi radna grupa, koja će napraviti zaključke sa ove sjednice.

Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali: Meliha Bijedić, Azra Hadžić-Bećirsapahić,  Damir Mašić, Marijan Klaić, Osman Ćatić, Munib Jusufović, Nermin Muzur, Sabina Ćudić, Irfan Čengić, Hamdija Abdić, Albin Muslić, Adisa Kokić-Hinović, Senad Mašetić, Sanela Prašović- Gadžo, Lana Prlić, Eldar Čomor, Asim Kamber, Jasmina Zubić, Ivica Pavković, Zlatko Ercegović, Salko Zildžić, Alma Kratina i Mara Đukić.

 

Data je pauza do 18.30

 

Nakon pauze predloženi su zaključci, o kojima su se zastupnici izjašnjavali.

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

 1. Nadležna radna tijela nastavit će sa istražnim radnjama o nehumanom i etički neprihvatljivom postupanju sa štićenicima i o postojanju koruptivnih radnji i krivičnih djela počinjenih kroz različite oblike zloupotrebe službenog položaja tokom obavljanja službene dužnosti.
 2. Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi i Parlametnu FBiH dostavi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH u dijelu koji se tiče organa upravljanja i rukovođenja, na način da u ustanovama socijalne zaštite upravljačku strukturu čini samo Upravni odbor, sastavljen od tri člana, od kojih će jedan biti predstavnik srodnika (staratelja), jedan predstavnik uposlenika i jedan predstanik stručnih lica, kao i u dijelu zakonskog reguliranja i uspostavljanja socio-medicinskih standarda za smještaj, tretman i boravak osoba sa intelektualnim teškoćama u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH.
 3. Zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da hitno pristupi izradi jedinstvenog registra djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom i interresorno uvezivanje tri oblasti - zdravstvo, socijalna zaštita i obrazovanje.
 4. Zadužuje se Vlada FBiH da kroz programe zapošljavanja osigura jačanje kadrovske strukture i zapošljavanje stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH.
 5. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da predloži rješenje kojim će korisnicima smještenim u ustanove biti osiguran jednak nivo zdravstvene zaštite na području gdje ustanova djeluje, bez obzira na ono područje kojem osiguranik pripada.
 6. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike predloži modalitet redovnog revidiranja dijagnoza osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama smještenim u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, kao i modalitet njihovih redovnih ljekarskih kontrola.
 7. Pozivaju se delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH, da na prvoj narednoj sjednici usvoje tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, kojim se uvodi kategorija roditelj njegovatelj, a da Vlada FBiH što prije obavi javnu raspravu i u Parlament FBiH uputi Prijedlog ovog Zakona.
 8. Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH, kojim će se formirati inspektorat za socijalnu i dječiju zaštitu, u čijoj nadležnosti bi bio između ostalog inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH.
 9. Zadužuje se Vlada FBiH da poduzme mjere kojima će se osigurati da finansijska revizija ustanova socijalne zaštite bude u nadležnosti Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.
 10.  Zadužuje se Vlada FBiH da izradi tekst Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, kojim će se, između ostalog urediti prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obaveze u zaštiti mentalnog zdravlja, medicinska mjera kod lica sa smetnjama  mentalnog zdravlja, povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, socijalna inkluzija i život u zajednici, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja.
 11. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da hitno uputi u proceduru Zakon o socijalnim pravima i socijalnim uslugama u Federaciji BiH, te Zakon o socijalnoj djelatnosti.
 12. Nadležna ministarstva koja vrše nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Zavoda (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke), svako u okviru svoje nadležnosti, će preispitati provedbu Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014.-2020.) i Akcionog plana za provedbu iste.
 13. Nadležni moraju odmah provesti Preporuke institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH iz Specijalnog izvještaja o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u BiH iz 2018. godine.
 14. Nalaže se Vladi Federacije BiH da Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u okviru kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama odnosno ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH, definiše na način da ustanove dobiju sredstva koja mogu pokriti neophodne i odobrene programe u potpunosti.
 15. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH poziva Vladu Federacije BiH da se izjasni o inicijativi za povećanje ličnih invalidnina neratnih invalida  (invalidnina, dodatka za tuđu njegu i pomoć, ortopedski dodatak) koja je delegirana na sjednici u septembru ove godine.
 16.  U skladu sa Zakonom o zaštiti osoba sa duševnim smetanjama, zadužuje se Vlada Federacije BiH da osigura potrebna interventna sredstva za opremu za sigurno medicinsko zbrinjavanje u zavodima nad kojima vrši nadzor.
 17.  Uspostaviti zakonski okvir i standarde za rad ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima će se precizno definisati uslovi za prijem i otpust iz socijalno-zdravstvene ustanove.
 18. Zadužuje se Vlada Federacije BiH, odnosno nadležna ministarstva da do 12.12.2019. godine održe sastanak sa, predstavnicima Vijeća i Udruženja roditelja, sa ciljem operacionalizacije ovih Zaključaka i definisanja rokova za njihovu realizaciju.

Predsjedavajući je zaključio rad tematske sjednice u 19,49.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                       PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                      Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica