PREDSJEDNIK

Melika Mahmutbegović

ZAMJENIK

Mladen Bošković

ČLANOVI

Adžem Dževad
Husein Topčagić
Elmedin Voloder
Mira Grgić
Nedžad Šećić

Adnan Efendić
Sabina Ćudić
Irfan Durić

KONTAKT


Tel: +387 33 222-474; 219-190,
lokal 111

 

Nadležnost

  • priprema, utvrđuje i donosi akta kojima se uređuju naknade plata poslanika u Predstavničkom domu, plata funkcionera koje bira, odnosno imenuje Predstavnički dom, kao i naknade određenih materijalnih troškova poslanika i funkcionera, donosi akta iz člana 264. ovog Poslovnika koji se odnose na organizaciju i rad Stručne službe Predstavničkog doma i Zajedničke službe Parlamenta, plata rukovodećih državnih službenika i ostalih zaposlenika u Stručnoj službi Predstavničkog doma i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije, te donosi odgovarajuća akta za njihovu primjenu, kao i pojedinačna akta o platama i naknadama materijalnih i drugih primanja; 
  • utvrđuje visinu naknade i posebne naknade za rad članovima radnih tijela izabranih iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika; 
  • utvrđuje prijedlog za osiguranje sredstava u budžetu Federacije za rad Parlamenta Federacije i korišćenje tih sredstava; 
  • obavlja sve poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Predstavničkog doma i Zajedničkih službi Parlamenta Federacije i raspolaže tim stanovima, odlučuje o njihovom dodjeljivanju na korišćenje, o zamjeni i o jednokratnom prijenosu prava korišćenja, u skladu sa zakonom; 
  • odlučuje o dodjeljivanju privremenog smještaja funkcionerima i, po potrebi, drugim zaposlenicima u Stručnoj službi Predstavničkog doma i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije ili drugim federalnim organima; 
  • utvrđuje uslove i način korišćenja putničkih automobila za obavljanje službenih poslova; i 
  • obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim opštim aktom Predstavičkog doma.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija