19. Oktobar. 2021.

Sekretari Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Ivan Miličević i Izmir Hadžiavdić, zajedno sa svojim šefovima Odsjeka za evropske integracije Elvirom Habotom i Aidom Hadžić-Salkić, sastali su se danas sa predstavnicima EU Twinning projekta na čelu sa voditeljem Projekta iz zemlje članice EU Zoltánom Horváthom.

Twinning projekat, koji je, u visini od 2,3 miliona eura, finansirala EU i koji traje 30 mjeseci, pružio je podršku parlamentima u Bosni i Hercegovini s ciljem uspješnijeg ispunjavanja zadataka u vezi s poslovima evropskih integracija. U okviru Projekta radilo se na unapređenju sposobnosti stručnih službi parlamenata u vezi s poslovima evropskih integracija, jačanju saradnje između parlamenata u BiH u vezi s pitanjima evropskih integracija, jačanju uloge parlamenata u komuniciranju s javnošću o poslovima evropskih integracija, kao i na unapređenju vještina i kapaciteta parlamenata u BiH u oblasti usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. U Projekat su bile uključene i skupštine kantona, kojima je pružena podrška s ciljem osiguravanja njihovog učešća u procesu evropskih integracija.

Ovo je treći Twinning projekat koji se odnosi na podršku parlamentima u BiH u procesu evropskih integracija, a provode ga predstavnici Narodne skupštine Mađarske, Parlamenta Austrije i Hrvatskog sabora. Na sastanku je razgovarano o rezultatima i značaju Projekta u svim komponentama kao i nastavku procesa evropskih integracija BiH.