PREDSJEDNIK

Samer Rešidat

ZAMJENIK

Sanela Prašović-Gadžo

ČLANOVI

Ivan Boban
Albin Muslić
Amer Obradović  
Asim Kamber 
Salmir Kaplan
Senad Mašetić
Mirsad Čamdžić

Boris Marjanović
Stanko Musa

KONTAKT

Sekretar Komisije za informisanje

Almedina Bulić
Tel: +387 33 445-259; lokal 238

E-mail:
Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za informisanje: razmatra pitanja informisanja javnosti o radu Predstavničkog doma i radnih tijela Predstavničkog doma; predlaže, odnosno preduzima mjere za unapređivanje informisanja javnosti o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Predstavničkom domu; stara se o ostvarivanju posebnog društvenog interesa Predstavničkog doma u javnim preduzećima informativne djelatnosti čiji je osnivač Federacija, u skladu sa zakonom, te razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i opštih akata i druga pitanja iz oblasti informisanja i daje mišljenja i prijedloge Predstavničkom domu. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija