10. Septembar. 2013.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH je na 21. sjednici Odbora, održanoj  dana 10.09.2013.godine razmatrao slijedeći: 

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje – skraćeni postupak;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom;

3. Razno:

Informacija o tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor  podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje – skraćeni postupak

Odbor je, uz prisustvo predstavnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranja i predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike detaljno razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, te jednoglasno usvojio slijedeće:

Z A K L J U Č K E

1.       Odbor je izrazio zadovoljstvo što se pristupilo programiranom vraćanju dugogodišnjeg duga budžeta FBIH prema PIO FBIH, te što će dug u iznosu od 176.421.554,36 KM prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje biti izmiren u narednom periodu.

2.       Odbor  smatra da  je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje prihvatljiv i predlaže Predstavničkom domu da ga usvoji.

Ad-2

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Odbor je, uz prisustvo predstavnice Federalnog ministarstva pravde, predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, predstavnika Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom, detaljno razmotrio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te predložio konkretna i korisna mišljenja i jednoglasno usvojio slijedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Odbor predlaže da se navedeni tekst Nacrta zakona skine sa dnevnog reda 22. redovne sjednice Predstavničkog doma s obzirom na to da je riječ o izuzetno osjetljivoj problematici koja zahtijeva da se tekst dodatno koriguje i dopuni. Razlog za ovakav stav Odbora proistekao je iz mnogobrojnih primjedbi i sugestija upućenih od strane članova i članica Odbora kao i predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a na koje se ovaj nacrt zakona direktno odnosi.

Ad-3

Razno:

Informacija o tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Pomoćnik direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje gospodin Sulejman Garib informisao je Odbor da je Dom naroda na nastavku 16. sjednice održane 25.07.2013. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja sa amandmanom koji se odnosi na član 3. Zakona, a koji je predložila Zakonodavno- pravna komisija Doma naroda. S apekta Zavoda ovaj je neprihvatljiva obaveza retroaktivnog plaćanja troškova medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja osiguranika. Predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike je iznio stav Ministarstva da Zavod treba da plaća medicinska vještačenja koja sam naručuje i da je to uvijek bila praksa. Imajući u vidu da je tekst prijedloga zakona usvojen u različitom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH i da ga je potrebno usaglasiti, predstavnik Zavoda sugeriše da Komisija za usaglašavanje različito izglasanih tekstova oba doma Parlamenta FBiH uzme u obzir navedeno mišljenje Zavoda.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH određena je predsjednica Odbora za rad i socijalnu zaštitu gđa Besima Borić.