22. Oktobar. 2013.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 22. sjednici Odbora, održanoj  22.10.2013.godine, razmatrao je slјedeći: 

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Porodičnog zakona FBiH- hitni postupak;
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica- DRIN;
 3. Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošlјavanje za 2013. godinu;
 4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu;
 5. Razno:

a) Otvoreno pismo od Saveza lica s invaliditetom FBiH

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor  podnosi slјedeći:

IZVJEŠTAJ

Ad-1

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH- hitni postupak

Odbor je, uz prisustvo predstavnika Federalnog ministarstva pravde, detalјno razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH- hitni postupak, te jednoglasno usvojio slјedeći:

ZAKLJUČAK

 1. Odbor je prihvatio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH- hitni postupak, te ga upućuje Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH na razmatranje.

Ad-2- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica- DRIN

Odbor je, uz prisustvo predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, detalјno razmotrio Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica- DRIN, te  predložio konkretna i korisna mišlјenja i jednoglasno usvojio slјedeći:

ZAKLjUČAK

 1. Odbor je prihvatio Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - DRIN, te ga upućuje Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH na razmatranje.

 Ad-3

Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošlјavanje za 2013. godinu

Direktor Federalnog zavoda za zapošlјavanje g. Kenan Rešo je Odbor  detalјno upoznao sa Prvim izmjenama i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošlјavanje za 2013. godinu, nakon čega je Odbor  jednoglasno usvojio slјedeće:

ZAKLjUČKE

 1. Odbor smatra da se Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošlјavanje za 2013. godinu mogu u potpunosti prihvatiti.
 2. Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH  da  Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošlјavanje za 2013. godinu prihvati u cjelini.

Ad-4

Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu

Odbor je zajedno sa predstavnikom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje gdinom Sulejmanom Garibom i predstavnicom Ministarstva gđom Zehrom Novo Omanović razmotrio  Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu, te jednoglasno usvojio slјedeće:

ZAKLjUČKE

 1. Odbor je izrazio nezadovolјstvo što još od 12.08.2011. godine nisu imenovani novi članovi Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te predlaže da se ovo pitanje što prije riješi kako bi Nadzorni odbor mogao obavlјati poslove iz svoje djelatnosti.
 2. Odbor je izrazio negodovanje što se tek krajem 2013. godine razmatra Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za  2011. godinu, te sugeriše da se sa takvom praksom prekine u budućem radu.

Ad-5

Razno:

a) Otvoreno pismo od Saveza lica s invaliditetom FBiH

Odbor je zajedno sa predstavnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ozbilјno razmotrio Otvoreno pismo od Saveza lica s invaliditetom FBiH koje je Odboru uputio g. Fehim Škalјić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Nakon detalјne rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio slјedeće:

ZAKLjUČKE

 1. Odbor je ozbilјno razmotrio sve navode iz pisma i konstatovao da je niz zahtjeva iz Pisma već u postupku rješavanja i u Vladi i Parlamentu.
 2. Odbor traži od Vlade Federacije BiH i nadležnog ministarstva da se izjasne o zahtjevima iz Otvorenog pisma Saveza lica s invaliditetom FBiH, i o tome informišu Odbor, posebno se osvrćući na dosadašnje izvještaje o radu pomenutog Instituta tražeći odgovore na pitanje zašto je Institut došao u poziciju u kojoj je sada.
 3. Odbor smatra da je nadopustivo blokirati rad Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja FBiH, te urgira da se što prije obezbijedi nesmetano funkcionisanje ovog Instituta.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH određena je gđa Besima Borić.