11. Novembar. 2013.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 23. sjednici Odbora, održanoj  11.11.2013.godine, razmatrao je sljedeći: 

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog strategije reforme penzionog sistema u FBiH.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1

Prijedlog strategije reforme penzionog sistema u FBiH

Pomoćnica federalnog ministara rada i socijalne politike gđa Zehra Novo – Omanović detaljno je upoznala članove Odbora sa prijedlogom Strategije penzionog sistema u FBiH, te istaknula da se radi o jedinstvenom materijalu svih grupa koje su učestvovale u njegovoj izradi, a koji je podržan od svih relevantnih faktora,Vlade, socijalnih partnera kao i MMFa i WB.

Odbor je, uz prisustvo predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te predstavnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, detaljno razmotrio prijedlog Strategije reforme penzionog sistema u FBiH, te konstatirao da za primjenu ove Strategije Federalno ministarstvo rada i socijalne politike priprema izradu novih zakona, i to: zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, zakona o nositeljima penzijskog i invalidskog osiguranja u FBiH, te izmjenu Zakona o doprinosima u FBiH, kao i izradu novog zakona o investicijskim fondovim, a koji mi u FBiH nemamo.

Nekon detaljne rasprave u kojoj su članovi i članice Odbora iznijeli konkretna i korisna mišljenja o prijedlogu Strategije reforme penzionog sistema u FBiH, Odbor je jednoglasno usvojio sljedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Odbor izražava zadovoljstvo da se Strategija reforme penzionog sistema u FBiH konačno našla u proceduri i očekuje da će Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH podržati ovaj prijedlog.
  2. Odbor pozdravlja ponuđena rješenja u prijedlogu Strategije koja predviđa dva stuba i posebno novi način obračuna putem bodovnog sistema čime će biti postignuta mnogo pravednija rješenja u ostvarivanju visine penzije, odnosno valorizacija godina staža isto za sve penzionere. Takođe, Odbor posebno ističe značaj činjenice da će Vlada i budžet preuzeti odgovornost za stabilnost PIO, visinu i mogućnost isplaćivanja penzija.
  3. Odbor očekuje da u parlamentarnu proceduru što prije budu upućeni zakoni koji će obezbijediti implementaciju navedene Strategije, a u skladu sa Akcionim planom.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH određena je gđa Besima Borić.