13. Maj. 2014.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 26. sjednici Odbora, održanoj 13.05.2014. godine, razmatrao je slijedeći:  

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku - hitni postupak;
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, predlagateljica: Besima Borić - hitni postupak;
 3. Prijedlog zakona o igrama na sreću;
 4. Nacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i mololjetnika – Sarajevo;
 5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;
 6. Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom;
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 8. Razno.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku - hitni postupak 

Članovi Odbora su zajedno sa predstavnikom Federalnom ministarstva pravde detaljno razmotrili Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te jednoglasno usvojili slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

 1. Odbor smatra da je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku dobra osnova za izradu zakona.
 2. Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da usvoji navedeni tekst zakona

Ad-2

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, predlagateljica: Besima Borić- hitni postupak

Članove Odbora o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvnom osiguranju FBiH detaljno je upoznala  Besima Borić, predsjednica Odbora, a koja je ujedno i predlagateljica navedene tačke dnevnog reda. Istakla je da navedena izmjena Zakona tretira član 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH ("Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u tač. 12., 13. i 14. koje vremenski ograničavaju prijavu službama za zapošljavanje čime se onemogućava korištenje zdravstvenog osiguranja u slučajevima kada se navedena lica, mladi ljudi po završetku ili prekidu školovanja, te radnici koji ostaju bez posla ne prijave službama za zapošljavanje u Zakonom propisanim rokovima. Problemi ovih lica najčešće se pojavljuju zbog nepoznavanje propisa o rokovima za prijavljivanje, te zbog toga gube pravo, odnosno ostaju bez zdravstvenog osiguranja. Napomenula je da je važno usvojiti ovu izmjenu Zakona do konačnog donošenja novog zakona o zdravstvenom osiguranju, jer neće bitno utjecati na povećanje finansijskih troškova.

Odbor je zajedno sa predstavnicom Federalnog ministarstva zdravstva detaljno razmotrio navedenu tačku dnevnog reda  i  jednoglasno usvojio slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Odbor pozdravlja i podržava donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, te predlaže Predstavničkom domu da ga usvoji.

Ad-3

Prijedlog zakona o igrama na sreću

Uvodno izlaganje o navedenoj tački dnevnog reda, a u svojstvu predlagača Prijedloga zakona o igrama na sreću podnio je Asim Pandžić, predstavnik Federalnog ministarstva finansija.  Upoznao je članove Odbora o tome da je Zakon o igrama na sreću donesen u decembru 2001. godine, te je pretrpio brojne izmjene i dopune u cilju poboljšanja važećih zakonskih rješenja. Kako se od dana stupanja na snagu važećeg zakona povećao na tržištu broj priređivača i vrsta igara, vežećim Zakonom nisu adekvatno propisani uvjeti, način i subjekti priređivanja igara na sreću, vrste igara na sreću kao i sistema nadzora nad priređivačima igara. Na osnovu zaključaka Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH o Nacrtu zakona provedena je javna rasprava, a na osnovu pristiglih komentara, primjedbi i sugestija, predlagač Zakona je izradio teksta Prijedloga zakona. Navedeni tekst zakona precizira igre na sreću na teritoriju Federacije BiH koje organiziraju Lutrija BiH i pravne osobe registrirane za ovu djelatnost. Istaknuo je da prihodi ostvareni po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću pripadaju Federaciji BiH, a dio njih raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata udruženja građana i humanitarnih organizacija. Porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću obračunava se i naplaćuje pri isplati svakog pojedinačno ostvarenog dobitka, kao i obračun uplata od igara na sreću. Porez na dobitke plaća se po stopi od 10 % na dobitke iznad 50,00 KM do 10.000,00 KM, a po stopi od 15 % na dobitke iznad 10.000,00 KM. Za isplatu dobitaka u klasičnim (lutrijskim) igrama koje priređuje Lutrija BiH jamči Federacija BiH, a za isplatu dobitaka u posebnim igrama jamče priređivači cjelokupnom svojom imovinom.

U raspravi o navedenoj tački dnevnog reda učestovali su svi prisutni članovi i članice Odbora, te iznijeli konkretna i korisna mišljenja na Prijedlog zakona. Gđa. Besima Borić upoznala je Odbor, kao i predstavnika Federalnog ministarstva finansija o tome da je uputila amandman na navedeni zakon gdje predlaže da se u odredbi člana 7. nakon tačke 10) ovog zakona predvidi usmjeravanje dijela prihoda od igara na sreću za rješavanje pitanja porodiljskih naknada i dječijeg doplatka u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom FBiH, prema omjeru i načinu koji će svojom odlukom utvrđivati Vlada FBIH za svaku godinu. Napomenula je kako je ovo bio i zahtjev Odbora za rad i socijalnu zaštitu sa 20. sjednice Odbora, a koja je održana 22.07.2013. godine.

 Nakon rasprave  o članovi i članice Odbora jednoglasno su usvojili slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

 1. Odbor smatra da treba podržati donošenje Zakona o igrama na sreću, te predlaže Predstavničkom domu da ga usvoji u predloženom tekstu.

Ad-4

Nacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i mololjetnika – Sarajevo

Odbor je zajedno sa predstavnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike detaljno razmorio Nacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i mololjetnika - Sarajevo, te jednoglasno usvojio slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

2.  Odbor smatra da je Nacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika- Sarajevo dobra osnova za izradu Prijedloga zakona, te predlaže Predstavničkom domu da ga usvoji u predloženom tekstu.

Ad-5

Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

Odbor je konstatovao da nije prisutan predlagač navedene tačke dnevnog reda.

Odbor je upoznat o tome da je osnovni razlog za donošenje izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom provedba Odluke Ustavnog suda BiH od 30.01.2013. godine, koja je donesena u postupku ocjene ustavnosti člana 18. d, stav 4. postojećeg Zakona kojim je predviđeno da pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe ne mogu ostvarivati osobe čiji je  invaliditet nastupio nakon 65. godine života, a kod kojih je, u skladu sa mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, utvrđena potreba za korištenjem ovog prava. Takođe, ovo pravo navedena kategorija osoba ne može ostvarivati ni prema postojećem kantonalnom zakonu.

Nakon rasprave o navedenoj tački dnevnog reda Odbor je jednoglasno usvojio slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

 1. Odbor smatra da rješenja data u Izmjenama ovog Zakona nisu rješenja koja bi trebalo primijeniti u novom zakonu koji je u izradi, jer ne tretiraju invaliditet sa utvrđenom politikom u skladu sa UN konvencijom, ali je u ovom trenutku neizbježno zbog implementacije Presude Ustavnog suda.
 2. Odbor smatra da je Nacrt zakona o izmjenama zakona o osnovama socijane zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom dobra osnova za izradu Prijedloga zakona, te predlaže Predstavničkom domu da ga usvoji u predloženom tekstu.

Ad-6

Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom

Odbor je konstatovao da nije prisutan predlagač navedene tačke dnevnog reda.

Članove i članice Odbora o navedenoj tački dnevnog reda informisao je Fikret Zuko, izvršni direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. U svom izlaganju, ističe da Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom u potpunosti ne definira načela te je zbog toga neprihvatljiv. Ovim Nacrtom zakona pored kategorije lica sa 95% invaliditeta uvodi se i kategorija lica sa 65% invaliditeta što će se nepovoljno odraziti na dosadašnja primanja kategorije lica sa 95% invaliditeta. Smatra da treba napraviti razliku u pogledu invaliditeta i tjelesnog oštećenja, jer svako tjelesno oštećenje ne može se poistovjetiti sa invaliditetom. Sugerisao je da se promijeni naziv navedenog zakona, te istakao kako sadašnji trenutak nije najpovoljniji za donošenje jednog ovakvog zakona s obzirom na to da on može biti iskorišten u predizborne svrhe, a pri tom da ne riješi na najbolji mogući način sve probleme kategorija koje bi njime bile obuhvaćene.

Članovi i članice Odbora izrazili su svoje nazadovoljstvo zbog toga što nije bio prisutan predlagač navedene tačke dnevnog reda. Budući da je bio prisutan veliki broj predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom, i to: predstavnici Udruženja gluhih Kantona Sarajevo, Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kao i Saveza udruženja građana oštećenog sluha i govora, Udruženja civilnih žrtava rata, Udruženja ratnih vojnih invalida i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH, Odbor je obavio raspravu o navedenom Nacrtu zakona.

Nakon iscrpne rasprave u kojoj su članovi i članice Odbora iznijeli konkretne primjedbe i sugestije na Nacrt zakona, a u cilju poboljšanja zakonskog osnova, Odbor je jednoglasno usvojio slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

 1. Odbor predlaže Predstavničkom domu da skine sa dnevog reda Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom.
 2. Odbor smatra da Nacrtom zakona nisu adekvatno riješeni problemi svih kategorija obuhvaćenih zakonom kao i da prije donošenja nacrta kao i prijedloga zakona mora biti obavljena temeljna priprema sa svim udruženjima osoba sa invaliditetom, i RVI, i civilnih invalida i CŽRa.
 3. Odbor sugeriše da naziv Zakona nije adekvatan sadržaju jer u naslovu govori o načelima, a u sadržaju vrlo precizno uređuje određena rješenja.
 4. Odbor sugeriše Federalnom ministrastvu rada i socijalne politike da zajedno sa Federalnim ministarstvom za pitanje boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata izrade novi nacrt zakona koji bi ponudio bolja i kvalitetnija rješenja za sve kategorije koje bi njime bile obuhvaćene.
 5. Odbor oštro osuđuje izostanak predstavnika predlagača Zakona sa sjednice Odbora, što je nedopustivo kad se radi o ovako osjetljivom zakonskom rješavanju problema osoba sa invaliditetom.

Ad-7

Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Odbor je zajedno sa predstavnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike detaljno razmotrio Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, te jednoglasno usvojio slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

 1. Odbor za rad i socijalnu zaštitu daje saglasnost na Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.
 2. Odbor sugeriše Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike da što prije realizuje Program  utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Izvjestitelji u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH određeni su predsjednica Odbora Besima Borić i Kadrija Modrić, član Odbora.