04. Februar. 2015.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 1.  sjednici Odbora, održanoj  04.02.2015.godine, razmatrao je slijedeći: 

D N E V N I  R E D

  1. Konstituiranje Odbora za rad i socijalnu zaštitu,
  2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2015. godine,
  3. Prijedlog Odluke  o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01 do 31.03.2015. godine.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1

Konstituiranje Odbora za rad i socijalnu zaštitu

Prisutni članovi su jednoglasno potvrdili konstituiranje Odbora,  u cilju obavljanja propisane obaveze Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Ad-2

Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2015. godine,

Odbor je zajedno sa direktorom Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike detaljno razmotrio Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2015. godine, te većinom glasova usvojio slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

  1. Odbor prihvata Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2015. godine, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da ga prihvati.

Ad-3

Prijedlog Odluke  o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01 do 31.03.2015. godine.

Odbor je zajedno sa predstavnicama Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i predstavnikom Federalnog ministarstva finansija detaljno razmotrio Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01. do 31.03.2015. godine, te većinom glasova usvojio slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

  1. Odbor prihvata Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01. do 31.03.2015. godine, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da ga prihvati

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je gosp. Refik Hankić, predsjednik Odbora.