23. April. 2015.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 2.  sjednici Odbora, održanoj  23.04.2015.godine, razmatrao je slijedeći: 

D N E V N I  R E D

 1. Dogovor oko Prijedloga programa rada Predstavničkog doma i Odbora za rad i socijalnu zaštitu za 2015. godinu;
 2. Urgencija na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba čl. 4., 5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“, broj: 14/09), koju je Parlamentu FBiH podnio gosp. Mirko Đorđić iz Sarajeva.
 3. Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 42. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03), koju je Parlamentu FBiH podnijela Uprava policije  MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona;
 4. Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja Zakona o zaštiti na radu („Službeni list RBiH“, br. 22/90), koju je Parlamentu FBiH podnio poslodavac Konzum d.o.o Sarajevo;
 5. Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 23. Zakona o vijeću uposlenika („Službene novine FBiH“, br. 38/04), koju je Parlamentu FBiH podnio gosp. Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca u FBiH;
 6. Inicijativa za autentično tumačenje člana 22b. Zakona o državnoj službi („Službene novine FBiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), koju je Predstavničkom domu Parlamenta FBiH uputio gosp. Sead Maslo, direktor Agencije za državnu službu;
 7. Ad-7

Razno:

a)      Inicijativa za izmjenom naziva Odbora za rad i socijalnu zaštitu;

b)      Inicijativa za ukidanjem davanja autentičnog tumačenja zakona ili drugog akta.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1

Dogovor oko Prijedloga programa rada Predstavničkog doma i Odbora za rad i socijalnu zaštitu za 2015. godinu

Predsjednik Odbora gosp. Refik Hankić upoznao je prisutne članove i članice Odbora  o tome da je  v.d. sekretara Predstavničkog doma uputila dopis broj: 01-02-539/15 od 07.04.2015. godine, a u vezi sa donošenjem Programa rada Predstavničkog doma za 2015. godinu, te da sva radna tijela mogu dostaviti svoje prijedloge i mišljenja, koja bi se odnosila na zadatke ovog doma. Prema tome, predložio je Prijedlog aktivnosti iz oblasti rada i socijalne zaštite za uvrštavanje u Program rada Predstavničkog doma, a koji se neposredno odnose na rad Odbora za rad i socijalnu zaštitu.

Nakon detalјne rasprave u kojoj su članovi/ce Odbora ponudili konkretne i korisne prijedloge, Odbor je jednoglasno predložio Predstavničkom domu slijedeći

PROGRAM RADA:

A)    Ocjena neophodnosti  i prijedlog za donošenje zakonskih okvira i unapređenje postojećih zakona:

 1. Zakon o radu FBiH;
 2. Zakon o sigurnosti i zdravlјu na radu FBiH;
 3. Zakon o štrajku;
 4. Izmjene Zakona o posredovanju u zapošlјavanju i soc. sigurnosti nezaposlenih u FBiH;
 5. Zakon o porodičnoj i dječijoj zaštiti;
 6. Zakon o socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti FBiH;
 7. Izmjene Zakona o vijeću uposlenika FBiH;
 8. Zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom;
 9. Zakon o porodičnom smještaju i hranitelјstvu.

B)    Unapređenje strateškog okvira:

 1. Strategija ukupnog socijalnog sektora u FBiH;
 2. Strategija borbe protiv porodičnog nasilјa u FBiH.

C)    Dostavlјanje Odboru i Parlamentu FBiH izvještaja o radu institucija iz oblasti rada i socijalne zaštite na nivou Federacije BiH:

 1. Izvještaj o radu Fonda za zapošlјavanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u FBiH, a u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom;
 2. Izvještaj o kriterijima i dodijelјenim grantovima kao i o njihovoj realizaciji u oblasti socijalne politike;
 3. Izvještaj o stanju i  radu ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH;
 4. Informacija o realizaciji zaklјučaka o uvezivanju staža;
 5. Izvještaj o realizaciji Protokola između Vlade i SSS BiH u oblasti rada i socijalne politike;
 6. Izvještaj o stanju lјudskih prava i socijalne zaštite iz rada Gender Centra FBiH.

Ostalo:

 1. Praćenje realizacije zaklјučaka Parlamenta i Odbora;
 2. Analiza stvorenih uvjeta za participaciju NVO, Sindikata poslodavaca i ostalih dijelova civilnog društva u radu radnih tijela kao i Parlamenta;
 3. Organiziranje tematskih radionica i sjednica Odbora i Parlamenta;
 4. Aktivnosti  na realizaciji aktuelnih pitanja iz domena rada Odbora i obraćanje Odboru.

Ad-2

Urgencija na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba čl. 4., 5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“, broj: 14/09), koju je Parlamentu FBiH podnio gosp. Mirko Đorđić iz Sarajeva

Na Odbor je proslijeđena Urgencija, broj: 01/c;02/c-02-1027/14 od 08.04.2015. godine na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba čl. 4., 5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“, broj: 14/09), koju je Parlamentu FBiH podnio gosp. Mirko Đorđić iz Sarajeva.

Odbor je upoznat sa mišljenjem o navedenoj inicijativi od Federalnog ministarstva rada  i socijalne politike.

Članovi i članice Odbora detaljno su razmotrili Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba čl. 4., 5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“, broj: 14/09), te sa četiri glasa za i tri suzdržana glasa usvojili slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Odbor nije prihvatio Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba čl. 4., 5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“, broj: 14/09).

Ad-3

Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 42. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03), koju je Parlamentu FBiH podnijela Uprava policije MUP-a Hercegovačko- neretvanskog kantona

Na Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH je proslijeđena Inicijativa, broj: 01,01/c-02-156/15 od 02.02.2015. godine za davanje autentičnog tumačenja primjene člana 42. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj: 43/99, 32/00 i 29/03) koju je Parlamentu Federacije BiH podnijela Uprava policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u potpisu komesar policije gosp. Ilija Lasić.

Odbor je upoznat sa mišljenjem Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike o navedenoj Inicijativi. 

U raspravi o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 42. Zakona o radu FBiH učestvovali su  svi članovi i članice Odbora, te sa četiri glasa za i tri suzdržana glasa usvojili slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

 1. Odbor nije prihvatio Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja primjene člana 42. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj: 43/99, 32/00 i 29/03);

Ad-4

Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja Zakona o zaštiti na radu („Službeni list RBiH“, br. 22/90), koju je Parlamentu FBiH podnio poslodavac Konzum d.o.o Sarajevo

Na Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH proslijeđena je Inicijativa, broj: 01/c; 02/c-02-16/15 od 09.01.2015. godine za davanje autentičnog tumačenja Zakona o zaštiti na radu (“Službeni list RBiH”, broj. 22/90) u pogledu propisanih mjera kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu, opće mjere zaštite na radu i njihove primjene u praksi, koju je Parlamentu Federacije BiH podnio KONZUM d.o.o. Sarajevo iz Sarajeva

Odbor je upoznat sa mišljenjem Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike o navedenoj Inicijativi. 

Članovi i članice Odbora nakon detaljne rasprave o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o zaštiti na radu („Službeni list RBiH“, br. 22/90) nisu usvojili (tri glasa za, jedan protiv i dva suzdržana glasa) slijedeći:

ZAKLJUČAK

 1. Odbor nije prihvatio Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o zaštiti na radu („Službeni list RBiH“, br. 22/90);

Ad- 5

Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 23. Zakona o vijeću uposlenika („Službene novine FBiH“, br. 38/04), koju je Parlamentu FBiH podnio gosp. Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca u FBiH

Na Odbor je proslijeđena Inicijativa, broj: 01-02-105/15 od 26.01.2015 godine za davanje autentičnog tumačenja člana 23. Zakona o vijeću uposlenika („Službene novine FBiH“, br. 38/04), koju je Parlamentu FBiH podnio gosp. Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca u FBiH.

Odbor je upoznat sa mišljenjem Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike o navedenoj Inicijativi.

U raspravi o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 23. Zakona o vijeću uposlenika („Službene novine FBiH“, br. 38/04) učestvovali su svi članovi i članice Odbora, te jednoglasno usvojili slijedeće:

ZAKLJUČKE

 1. Odbor nije prihvatio Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 23. Zakona o vijeću uposlenika („Službene novine FBiH“, br. 38/04);
 2. Odbor sugeriše Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike da u parlamentarnu preceduru uputi što prije izmjene i dopune odredbi člana 23. Zakona o vijeću uposlenika.

Ad-6

Inicijativa za autentično tumačenje člana 22b. Zakona o državnoj službi („Službene novine FBiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), koju je Predstavničkom domu Parlamenta FBiH uputio gosp. Sead Maslo, direktor Agencije za državnu službu

Na Odbor je proslijeđena Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 22b.  Zakona o državnoj službi u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) koju je  Parlamentu Federacije BiH podnijela Agencija za državnu službu FBiH, pod brojem 01/c-02-729/14., od 11.06.2014. godine.

Odbor je upoznat sa mišljenjem Federalnoga ministarstva pravde o navedenoj Inicijativi.

Članovi i članice Odbora detaljno su razmotrili Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 22b. Zakona o državnoj službi („Službene novine FBiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),  te jednoglasno usvojili slijedeće:

ZAKLJUČKE

 1. Odbor traži od Agencije za državnu službu da jasno precizira koje su to iste ili slične pozicije ostalih državnih službenika čije se preuzimanje može vršiti putem sporazuma;
 2.  Odbor traži od Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da se izjasni o odredbi člana 22b. Zakona o državnoj službi u okviru svoje nadležnosti, a prema mišljenju Vlade FBiH broj: 1905/2014 od 08.10.2014. godine.

Ad-7

Razno:

a)  Inicijativa za izmjenom naziva Odbora za rad i socijalnu zaštitu:

Odbor je jednoglasno podržao Inicijativu da se Radnoj grupi za izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma i Kolegiju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH uputi prijedlog u vezi sa izmjenom naziva ovog odbora u Odbor za rad i socijalnu politiku.

b)     Inicijativa za ukidanjem davanja autentičnog tumačenja zakona ili drugog akta:

Odbor je jednoglasno podržao Inicijativu da se Radnoj grupi za izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma i Kolegiju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH uputi prijedlog za  brisanje dijelova Poslovnika ovog doma, a u vezi sa davanjem autentičnog tumačenja zakona ili drugih akata i to od člana 207. do čl. 214., te da se umjesto dosadašnje prakse davanja autentičnog tumačenja zakona ili drugih akata izvrše izmjene i dopune zakona  (a prema preporukama sa Twinning projekta – Projekta Evropske komisije jačanja parlamenata u BiH).   

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je gosp. Refik Hankić, predsjednik Odbora.