26. Mart. 2014.

28. redovita sjednica Zastupničkoga doma

Obavještavam Vas da će  28. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u srijedu i četvrtak, 26. i 27. ožujka  2014. godine u 10.00. sati. Za 28. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Amandmana  CX. i Amandmana CXI. na Ustav Federacije BiH,
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima FBiH – žurni postupak
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona  o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju 2009.-2015.godina – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenome postupku – žurni postupak,
 5. Prijedlog zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima – žurni postupak,
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH – žurni postupak,
 7. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite – žurni postupak,
 8. Prijedlog zakona o sprječavanju nasilja na sportskim događajima Federacije BiH, predlagatelj: Aida Čikić – žurni postupak,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji – skraćeni postupak,
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH,
 11. Prijedlog zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH,
 12. Prijedlog zakona o biocidima,
 13. Prijedlog zakona o kemikalijama,
 14. Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH,
 15. Nacrt zakona o financijskom poslovanju,
 16. Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“ 2007.-2027. godina,
 17. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 18. Izbori i imenovanja.