Zastupnički dom

Zastupnički dom saziva se prvi put najkasnije 20 dana nakon objave rezultata glasovanja.
Sazivanje prve sjednice vrši predsjedatelj prethodnoga saziva i predsjeda sjednicom do izbora novoga predsjedatelja Zastupničkoga doma.

Ukoliko predsjedatelj iz prethodnoga saziva nije u mogućnosti sazvati sjednicu Zastupničkoga doma, sjednicu će sazvati najstariji zastupnik novoga saziva Zastupničkoga doma.

Zastupnički dom sastoji se od 98 zastupnika, koji se biraju demokratskim putem na izravnim izborima, tajnim glasovanjem, na teritoriju cijele Federacije, sukladno Ustavu Federacije i Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.

Mandat zastupnika u Zastupničkome domu je četiri godine, ukoliko Zastupnički dom ne bude raspušten, sukladno Ustavu Federacije.

Zastupnički dom ima predsjedatelja i dva dopredsjedatelja.
Predsjedatelj Zastupničkoga doma i dva dopredsjedatelja Zastupničkoga doma biraju se iz reda zastupnika na sjednici Zastupničkoga doma nakon verifikacije mandata zastupnika u Zastupničkome domu.

Prijedlog za izbor predsjedatelja Zastupničkoga doma i dva dopredsjedatelja Zastupničkoga doma podnose klubovi zastupnika.

Zastupnički dom ima tajnika, koji se postavlja sukladno zakonu.
Predsjedatelj Zastupničkoga doma i dopredsjedatelji Zastupničkoga doma ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih.

Predsjedatelj Zastupničkoga doma: