07. Rujan. 2011.

Obavještavamo Vas da će se 5. redovita sjednica  Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, održati u  srijedu,  07. rujna  2011. godine u 10 sati. Za 5. sjednicu predložen je sljedeći

DNEVNI   RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u FBiH- skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu FBiH,
 3. Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
 4. Nacrt zakona o inspekcijama FBiH,
 5. Nacrt zakona o stvarnim pravima,
 6. Nacrt zakona o Gospodarskoj komori FBiH,
 7. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu, financiranju i  projektu između BiH i Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt na Majni („KfW“) za realizaciju Projekta SCADA/DMS/OMS – na razini distribucije,
  b) Sporazum o zajmu, financiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni („Zajmodavac“) i BiH, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora („Zajmoprimalac“), i FBiH, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i RS, koju zastupa Ministarstvo financija, RS i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo  (EP BiH) i JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg bosne d.d. Mostar (EP HZHB) i JP Elektroprivreda Republike Srpske d.d. Trebinje (EP RS) za 17.000.000,00 EUR za Projekat  SCADA/DMS/OMS – na razini distribucije,
  c) Informacija o zajmu, financiranju i projektu financiranim od strane KfW, Frankfurt na Majni za Projekt uvođenja SCADA/DMS/OMS na razini distribucije,
 8. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.