29. Rujan. 2020.

Neovisni odbor je na 27. sjednici održanoj 29.09.2020.godine u Bihaću, posjetio Detašman Bihać Federalne uprave policije. Cilj posjete je da se članovi Neovisnog odbora upoznaju sa radom, planovima i rezultatima rada ove organizacione jedinice.

Rad navedene organizacione jedinice Federalne uprave policije predstavio je zamjenik Direktora Federalne policije, Ensad Korman i načelnik Detašmana, Ibrahim Dizdarić u pogledu materijalno tehničke opremljenosti, popunjenosti kadrovima, problematike sa kojom se susreću istražitelji u svome radu, sa akcentom okončanih rezultata istraga posebice u segmentu koruptivnih krivičnih dijela.

Između ostalog jedna od tema je migrantska kriza koja svakodnevno poprima sve ozbiljniji karakter posebno kada je pitanju Unsko-sanski Kanton, inače područje djelovanja Detašmana Bihać.

Zamjenik direktora, Ensad Korman se obratio članovima Odbora da u okviru svojih mogućnosti pruže punu potporu u radu  ovoj jedinici Federalne uprave policije.

U konačnici članovi Odbora su iskazali punu spremnost da u okviru svojih nadležnosti pruže podrške u radu kako Detašmanu Bihać, tako i ostalim organizacionim jedinicima Federalne uprave policije.

 

                                                                                                                                       Izvor: Neovisni odbor