10. Rujan. 2013.

Obavješćujem Vas da će 22. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održana  u utorak i srijedu, 10. i 11. rujna 2013. godine u 10.00 sati. Za 22. redovitu sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fondacijama - žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona  o izmjenama Zakona  o izmirenju  obveza Federacije  Bosne i Hercegovine prema Federalnom  zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje - skraćeni pstupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih  mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim  općinama, predlagatelj: Sead Omerbegović – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o financiranju poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina,
 5. Prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji BiH,
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama  policijskih  službenika  Federacije  Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona  o zaštiti  prijavitelja  korupcije,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od  prirodnih i drugih nesreća,
 9. Nacrt zakona  o izmjeni  Zakona  o izmirenju  obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetom,
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji  Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o energetskoj učinkovitosti u Federaciji BiH
 13. a) Prijedlog odluke  o prihvatanju zaduženja  po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke  Vijeća  Europe (CEB) za realizaciju  Projekta jačanja zdravstvenoga sektora (HSEP) - dodatno financiranje
  b) Okvirni sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine,
  c) Supsidijarni ugovor (Projekt razvitka  sektora zdravstva – faza dva) između Bosne i Hercegovine  i Federacije Bosne i Hercegovine,
  d) Informacija o kreditu Razvojne banke Vijeća Europe za sufinanciranje  Projekta jačanja zdravstvenoga sektora (Healt Sektor Enhancement (HSEP)-dodatno financiranje,
 14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kod Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta  izgradnje HE Vranduk i projekta rehabilitacije i proširenja  kapaciteta HE Una Kostela,
 15. Prijedlog statuta Zavoda za  javno  zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 16. Izvješće o radu Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2012. godinu s Informacijom o bankarskom sustavu Federacije Bosne i Hercegovine s 31.12.2012. godine, s Informacijom o mikrokreditnom sustavu  Federacije  Bosne i Hercegovine za 2012. i Informacijom o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa  stanjem na dan 31.12.2012. godine (Konačni nerevidirani podaci),
 17. Izvješće o radu Povjerenstva za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 18. a) Izvješće o izvršenju Programa rada Upravnoga odbora Zavoda zdravstvenoga osiguranja i  reosiguranja Federacije BiH za 2012. godinu;
  b) Izvješće o radu Stručne  službe  Zavoda zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja Federacije BiH   za 2012. godinu
  c) Program rada Upravnoga odbora  Zavoda zdravstvenoga osiguranja  i reosiguranja  Federacije   BiH za 2013. godinu,
  d) Program djelatnosti Zavoda zdravstvenoga osiguranja  i reosiguranja Federacije BiH  i smjernice  za funkcioniranje Stručne službe za 2013. godinu,
  e) Godišnje izvješće za 2012. godinu (računovodstveno izvješće s analizom),
  f) Izvješće o izvršenju Financijskoga plana  Zavoda zdravstvenoga osiguranja  i reosiguranja Federacije BiH  za razdoblje siječanj - prosinac 2012.  godine (konsolidirani),
  g) Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Federalnoga fonda solidarnosti za razdoblje  siječanj – prosinac 2012. godine,
  h) Izvješće o izvršenju Financijskoga plana  Stručne službe  Zavoda zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja  Federacije  Bosne i Hercegovine za razdoblje  siječanj – prosinac 2012. godine,
 19. Dokument  Okvirnoga  budžeta/proračuna Federacije Bosne i Hercegovine   za razdoblje 2014.-2016. godine,
 20. Izvješće o radu FERK-a za 2012.
 21. Izvješće o odobrenim pomilovanjima za 2012. godinu, predlagatelj: predsjednik FBiH,
 22. Godišnje izvješće Visokoga  sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine,
 23. Izvješće Europske mreže pravosudnih vijeća
 24. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 25. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.