14. Srpanj. 2011.

Obavještavam Vas da će se 3. redovita sjednica  Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, održati u  četvrtak, 14. srpnja  2011. godine u 10 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI   RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama –žurni postupak
 2. Prijedlog zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja  - skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (predlagatelj: Irfan Ajanović) – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o financijsko-informatičkoj agenciji – skraćeni postupak,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom servisu RTV FBiH,
 8. Nacrt zakona o stomatološkoj djelatnosti,
 9. Nacrt zakona o evidencijama u oblasti zdravstva,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu FBiH,
 11. Izmjene i dopune financijskoga plana Zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu,
 12. Izvješće o stanju u poljoprivredi (Zeleno izvješće) za 2010. godinu,
 13. Izbori i menovanja