Obuka na radnom mjestu u vezi usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2197