29. Decembar. 2014.

1. vanredna sjednica Predstavničkog doma

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

SAZIVAM

1. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 29. decembra 2014. godine, sa početkom u 11,00 sati.

Za 1. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju FBiH za period januar – mart 2015. godine,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH, predlagači: klubovi zastupnika  u Predstavničkom domu SDA, HDZ i DF – hitni postupak.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

1. VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 29.12.2014. godine

Sjednica je počela u 11.42.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedavajući Mušić pozdravio je prisutne.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Mladen Bošković, Nermin Nikšić, Esad Bašagić i Rusmir Mesihović.

Odsustvo sa sjednice opravdao je i Hasan Muratović, te zbog zdravstvenih razloga neće moći na današnjoj sjednici preuzeti mandat zastupnika.

Prema evidenciji Stručne službe, sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije nego se prešlo na rad rečeno je da je Mandatno-imunitetska komisija Predstavničkog doma na sjednici, održanoj 22.12.2014. godine, razmatrala verifikaciju mandata Rasimu Omeroviću i Ramizu Meši.

U ime Mandatno-imunitetske komisije dodatno obrazloženje dao je Sead Kadić.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 77 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je izvještaj Mandatno-imunitetske komisije i time verifikovani mandati Rasimu Omeroviću i Ramizu Meši.

Novoizabrani zastupnici Ramiz Meša i Rasim Omerović dali su svečanu izjavu.

Prijedlog dnevnog reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

Predsjedavajući Mušić predložio je da se u dnevni red kao 3. tačka uvrsti - Izbori i imenovanja - kako bi se izvršila popuna radnih tijela članovima.

Uslijedilo je izjašnjavanje o hitnosti postupka.

Klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF predložili su da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH razmatra po hitnom postupku što je i usvojeno, sa 62 glasa za, uz četiri glasa protiv i uz 13 uzdržanih glasova.

Sa 61 glasom za, uz jedan glas protiv i uz 15 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH (predlagač: klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF) – hitni postupak,
  3. Izbori i imenovanja.

1.    Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine

Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obazloženje dao je ministar Ante Krajina.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Dženan Đonlagić.

U ime Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Boris Barun.

Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali: Slavica Josipović, Mahir Nurkanović, Sead Jusić, Ismet Osmanović, Muharem Fišo, Nasir Beganović i Munib Jusufović.

Sa 60 glasova za, uz jedan glas protiv i uz 16 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine.

2.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH (predlagač: klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF) – hitni postupak

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH utvrdili su klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH obrazloženje je dao ministar Ante Krajina.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazloženje je dao Dženan Đonlagić.

U ime Komisije za lokalnu samoupravu diskutovao je Elvir Karajbić.

U raspravi su učestvovali Zdravko Kuzman i Nasir Beganović.

Sa 76 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

3.    Izbori i imenovanja

Marinko Čavara, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, dao je dodatno obrazloženje, te pročitao novoizabrane članove u sljedećim komisijama: Ustavna komisija predložen je Nasir Beganović; Zakonodavno-pravna komisija Faruk Ćupina i Edin Memić; Administrativna komisija Munib Jusufović; Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Munib Jusufović predsjednik, a član Vesna Švancer; Komisija za sigurnost Mahir Nurkanović i Sead Jusić; Komisija za izbor i imenovanje Nasir Beganović, Komisija za informiranje Vesna Švancer zamjenik predsjednika, a član Jasna Duraković-Hadžiomerović; Komisija za jezička pitanja Zana Marjanović predsjednica; Mandatno-imunitetska komisija Mahir Nurkanović zamjenik predsjednika, a članovi Bahrudin Hadžiefendić i Vesna Švancer; Komisija za jednakopravnost spolova Jasna Duraković-Hadžiomerović predsjednica, članovi Anela Šestić-Begović, Azra Hadžić i Mehrudin Švago; Komisija za lokalnu samoupravu Faruk Ćupina zamjenik predsjednika, a član Sanel Razić; Komisija za pitanja mladih Azra Hadžić zamjenik predsjednika; Etička komisija članovi Anela Šestić-Begović i Zlatko Kravić; Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku članovi Ramiz Meša i Sanel Razić; Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju predsjednik Enevr Merdić, a članovi Mahir Nurkanović i Sanel Razić; Odbor za promet i komunikacije članovi Enver Merdić i Šemsudin Kavazović; Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju članovi Jasna Duraković-Hadžiomerović i Bahrudin Hadžiefendić; Odbor za pravdu i opću upravu članovi Faruk Ćupina, Nasir Beganović i Azra Hadžić; Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica Mehrudin Švago i Vesna Švancer; Odbor za obrazovanje nauku, kulturu i sport, Bahrudin Hadžiefendić zamjenik predsjednika i članovi Ramiz Meša i Zana Marjanović; Odbor za boračka i invalidska pitanja Sead Jusić i Šemsudin Kavazović; Odbor za rad i socijalnu zaštitu članovi Anela Šestić-Begović i Zana Marjanović; Odbor za zdravstvo članovi Zlatko Kravić i Bahrudin Hadžiefendić; Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo članovi Mehrudin Švago, Šemsudin Kavazović i Enver Merdić; Odbor za prostorno uređenje stambeno-komunalnu politiku ekologiju i turizam član Sead Jusić.

Sa 78 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući je zaključio rad 1. vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u 14.06.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.