16. Novembar. 2017.

Poziv na 14. sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova

Na osnovu člana 49. stav 2., a u vezi s članom 66. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 14. sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova , koja će se održati u ponedjeljak, 20.11.2017.godine u 13.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Aktivnosti koje su preduzete nakon usvajanja Inicijative za upotrebu rodno senzitivnog jezika u Parlamentu Federacije BiH, a na prijedlog Komisije za jednakopravnost spolova u februaru 2017.godine radi izrade Priručnika o potrebama uvođenja rodno osjetljivog jezika u sve pravne akte i propise u Parlamentu Federacije BiH (pristupanje pravnoj dokumentaciji i saradnja sa pravnim službama);
  2. Razmatranje i prezentacija Inicijative Građanki za ustavne promjene;
  3. Pregled rezultata po pioritetima djelovanja usaglašenim i dogovorenim Programskom platformom za saradnju žena iz zakonodavne i izvršne vlasti i žena aktivnih u nevladinom sektoru sa prioritetima rada Komisije za jednakopravnost spolova u 2018.godini;
  4. Prijedlog eventualnih aktivnosti Komisije za jednakopravnost spolova u okviru 16 (šesnaest) dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama;
  5. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, 71000 Sarajevo.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA   KOMISIJE 
Jasna Duraković , s.r.