Z A P I S N I K 2.REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 10.04.2019. godine

Sjednica je počela u 16.28.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Belma Pojskić, Adnan Efendić, Adisa Kokić-Hinović, Elzina Pirić, Jelka Milićević i Mijo Krešić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnik 1. redovne sjednice usvojen je bez primjedbi.

Zastupnik Hamdija Abdić pokrenuo je inicijativu. Sa 65 glasova za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

za održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na temu „Humanitarno sigurnosna situacija na području Unsko- sanskog kantona, Federacije BiH i BiH vezano za migrantsku krizu“.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma dostavilo je dopis, kojim povlači Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša. Ministar MUP-a Aljoša Čampara dostavio je dopis sa  prijedlogom da tačke dnevnog reda, koje se odnose na izvještaje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  (tačke od 4. do 11.) budu razmatrane na narednoj sjednci, jer ministar nije u mogućnosti prisustvovati današnjem zasjedanju.

Usljedila je rasprava  u kojoj su učestvovali: Damir Mašić, Dževad Adžem, Salko Zildžić, Irfan Čengić, Munib Jusufović, Samer Rešidat, Sabina Ćudić, Sanela Prašović-Gadžo i Ahmed Džubur. Eldin Vrače u ime Kluba  samostalnih zastupnika tražio je pauzu 20 minuta.

Nakon pauze, premijer Vlade Federacije, a u skladu sa članom 105. Poslovnika povukao je tačke: 1. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša, te tačke od 4. do 11. : Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2015.godinu; Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2015. godinu; Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016.godinu; Informacija o stanju sigurnsoti na području Federacije BiH za 2016. godinu; Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2017.godinu; Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period 01.01.-30.06.2017. godine; Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za  period 01.01.-30.06.2018.godine; Informacija o stanju sigurnosti na području  Federacije BiH za period 01.01.-30.06.2018. godine.

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o dnevnom redu.

Sa 60 glasova za, jednim glasom protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

 

 

 

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u Javnoj ustanovi  Kantonalna bolnica Zenica,
  2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc- treći dio.

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u Javnoj ustanovi  Kantonalna bolnica Zenica,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nedležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Sanela Klarić, Miralem Galijašević, Senaid Begić i Alma Kratina.

 

Sa 66 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u Javnoj ustanovi  Kantonalna bolnica Zenica.

 

Sanela Klarić predložila je zaključak u vezi ove tačke dnevnog reda, gdje bi se ovaj Projekat energetske efikasnosti provodio kroz uvjet provođenja principa cirkularne ekonomije i zelenih javnih nabavki,  a koji na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (40 glasova za, 25 glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova).

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc- treći dio.

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nedležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 68 glasova za, jednim glasom protiv i bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je  Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc- treći dio.

 

Irfan Čengić predložio je zaključak vezan za  neprisustvo ministra unutrašnjih poslova koji na taj način opstruira informiranje o radu i sigurnosti Predstavničkg doma, a koji pojedinačnim izjašnjavanjem nije usvojen (30 glasova za, 19 glasova protiv i uz 10 uzdržanih glasova).

 

Predsjedavajući je zaključio rad 2. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  u 18.32.  

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                     PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                   PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                     PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                            mr.sci.  Elvir Karajbić