Z A P I S N I K 6.VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 17.12.2019. godine

Sjednica je počela u 10.17.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Ivan Musa, Hamdija Abdić, Salmir Kaplan, Ibrahim Zukić, Edita Mazić, Eldin Vrače i Boro Krišto.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zastupnička pitanja

Irfan Čengić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH – kada će u parlamentarnu proceduru uputiti izmjene Zakona o PIO?

Također, komentirao je način glasanja vezan za tačke dnevnog reda

Azra Hadžić Bećirspahić  pokrenula je inicijativu vezanu za izradu registra svih poticaja u Federaciji BiH  i kantonima.

Naredna inicijativa upućena je prema Vladi Federacije i Federalnom ministarstvu za promet i komunikacije a odnosi se na ukidanje naplate cestarine pod upravom Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH za građane Bosne i Hercegovine i uvođenje vinjeta za strane državljane. Zbog toga pokreće inicijativu, kako bi se izmijenio Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u Fedearciji, te ukinula naplata cestarine za državljane Bosne i Hercegovine i objektima sa naplatom u Federaciji. Također, godišnji prikupljeni iznos po osnovu cestarine za korištenje auto ceste mogao bi se osigurati iz sredstava koja se prikupe po osnovu akciza i cestarine za gorivo.

Pripremila je i pitanja koja je uputila u pisanoj formi.

Albin Muslić traži od Vlade Federacije i Direkcije cesta da se dostavi sveobuhvatna inforamcija o stepenu implementacije svih infrastrukturnih projekata u cestogradnji na nivou Federacije, pri čemu posebno misli na izgradnju magistralnih cesta rekonstrukcije ali i izgradnje brze ceste Lašva-Navić Polje.  Zanima ga, ko je odgovoran što se ne radi dovoljno na implementaciji  projekata koji bi poboljšali  kvalitet života i doprinijeli razvoju Federacije BiH.

Elma Đogić uputila je sedam pitanja, ali će pročitati samo dva a ostala pitanja upućuje u pisanoj formi.

Prvo pitanje, odnosno zahtjev za pravno tumačenje uputila je Federalnom ministarstvu pravde kao nadzornom organu za primjenu Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH i Savezu općina i gradova – da li je Vlada USK imenovanjem dva člana iz općine Velika Kladuša bez saglasnosti Općinskog vijeća i u suprotnsoti sa zaključcima istog u operativnu grupu za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK prekršila odredbe  Ustava Federacije BIH i Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH te Evropske povelje o lokalnoj samoupravi koji se odnose na djelokrug rada općinskih vlasti.

Drugo pitanje – šta u formalno-pravnom smislu znači  operativna grupa za koordiniranje aktivnosti nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona  kao i odluke koju ona donese.

            Amer Obradović pitanje je uputio Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kojim traži inforamciju da li su kao nadležne institucije za sprovođenje odluka Komisije za zaštitiu nacionalnih spomenika BiH poduzete radnje i aktivnosti povodom odluke Općinskog vijeća Stolac, kojom je općina Stolac prodala nekretnine  na Nacionalnom spomeniku Stari Grad Stolac, Župi Svetog Ilije Proroka Stolac, radi gradnje sakralnih objekata i šta se čini na implementaciji pravosnažnih rješenja na uklanjanju nelegalnih građevina na Nacionalnom spomeniku Stari Grad Stolac.

Safer Demirović pitanje je uputio Vladi Federacije BiH a vezano za  način finansiranja  Bloka  7 i tunela Hranjen.

Samer Rešidat pitanje je uputio Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu kulture i sporta, a vezano za usvojenu inicijativu da se Rukometna reprezentacije BiH nagradi sa 100.000 KM zbog plasmana na Evropsko prvenstvo – da li je novac transferiran i ako nije zašto nije?

Damir Mašić prvo pitanje – zbog čega Parlament Federacije BiH ne razmatra Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja od duhanskih proizvoda,  te pita Vladu i resorno ministarstvo  - da li je interes lobija ugostitelja iznad interesa građana Federacije BiH  i zbog čega se ovaj Zakon ne nalazi u parlamentarnoj proceduri? Zamolio je predsjedavajućeg da ga uvrsti u dnevni red.

Drugo pitanje vezano je za radno vrijeme Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Smatra da se radno vrijeme treba korigirati  te da radi kao i aerodromi u svakoj državi, non stop.

Elzina Pirić uputila je pitanje odnosno urgenciju prema Elektroprivredi BiH i Federalnom ministarstvu energetike, rudarstava i industrije koji ne odgovaraju na pitanja, te traži da se uredno dostavljaju odgovori.

Pitanje je uputila Agenciji za vodno područje rijeke Save – koliki su prihodi ove Agencije od vodnih naknada i spisak firmi i institucija koje uplaćuju redovno svoje naknade prema Agenciji za vodno područje rijeke Save, kriterij za raspodjelu tih sredstava od vodnih naknada i spisak općina i gradova koji dobijaju sredstva po ovom osnovu.

Jasmina Zubić uputila je inicijativu kojom traži od Ministarstva zdravstava Zeničko-dobojskog kantona  i upravnog odbora  Zavoda zdravstevnog osiguranja  Zeničko-dobojskog kantona da se imenuje Komisija  pri domovima zdravlja  Visoko i Tešanj  za odobravanje liječenja  izvan Zeničko-dobojskog kantona i istom Odlukom omogući osiguranicima susjednih općina da koriste usluge ovih komisija, ukoliko im je bliže.

Naredno pitanje uputila je Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku - zašto se ne primjenjuje Zakon o mladima u Federaciji BiH.

Kazala je da je Predstavnički dom usvojio inicijativu zastupnika Begića da se  donese Strategija za mlade, te pita, kada će ta Strategija biti realizirana?

Posljednje pitanje uputila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH, a vezano je za štediše  devizne štednje Ljubljanske banke, te traži da se ponovo aktuelizira ovaj problem.

Mira Grgić pitanje je uputila Vladi Federacije BiH - kada će predložiti Zakon o finansiranju političkih stranaka ili donijeti uredbu ili odluku kojom će se izdvajanje iz Budžeta za finansiranje političkih stranaka  vršiti na način  kako se radi na državnom nivou.

Nijaz Helez  pitanje je uputio Vladi Federacije BiH i JP Cestama Federacije BiH,  a odnosi se na prioritet sanacije magistralnog puta M16-4 u Srednjo-bosanskom kantonu, pravac Novi Travnik Bugojno, a posebno dio koji ide sa platoa Rostova prema Bugojnu.

Zlatko Ercegović pitanje je uputio vezano za inicijativu koja je usvojena, a tiče se toga da se napad ili ozbiljna prijetnja usmjerena ka zdravstevnim radnicima smatra napadom na službenu osobu pri obavljanju njihove djelatnosti. Izmjene Zakona u ovom dijelu predao je prije dva mjeseca, pa pita – kada se može očekivati da ovaj Zakon bude na dnevnom redu.

Zlatko Kravić postavio je pitanje Vladi Federacije BiH – kada će u proceduru uputiti Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdavstvenom osiguranju?

Drugo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu zdravstva – kada će se napraviti registar  malignih bolesti  i kada će se napraviti  mreža zdravstvenih ustanova?

Pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva, kojom traži da se napravi Startegija o obaveznom preventivnim programu u zdravstvu i da se poslije izrade svih tih  preventivnih zdravstvenih  programa planiraju sredstva u Budžetu za sljedeću godinu.

 Šemsudin Kavazović traži od Vlade i resornog ministra informaciju vezanu za  dodjelu sredstava za RVI paraplegičare 100% .

Adisa Kokić Hinović pitanja je uputila Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke -  da li među velikim brojem javnih poziva za sufinansiranje, studiranje i stipendiranje u  Federaciji BiH postoje pozivi koji omogućavaju prijavu vanrednim studentima na visokoškolskim  ustanovama BiH, te kakav je interes studenata za apliciranje na javne pozive Fonda za studentske zajmove Federacije? Da li je interes studenata veći od raspoloživih sredstava? Od osnivanja Fonda do danas, kakva je statistika u prijavama izabranim korisnicima i dodjeljenim finansijskim sredstvima? Da li se Fond susreće sa određeim izazovima i problemima u implementaciji javnih poziva? Postoje li određeni programi podrške koji podržavaju takve studente? Također, pohvalila je osnivanje Fonda za studentske zajmove od strane Vlade Federacije BiH, te pita kako funkcionira Fond i sa kojim izazovima se susreće?

Tahir Nuhić pitanje je uputio Privrednoj komori Federacije BiH i ministru Zukiću – da li imaju informaciju da je Republika Slovenija zabranila prijevoz roba na graničnom prijelazu Rupa? Traži da se hitno napravi sastanak sa predstavnicima nadležnih državnih ministarstva i Vanjsko-trgovinske komore zajedno sa predstavnicima Republike Hrvatske i izlobira otvaranje ovog graničnog prijelaza.

Husein Rošić kazao je da je pripremio dva pitanja. Jedno će proslijediti pisanim putem. Drugo pitanje uputio je JP Ceste Fedearcije BiH, a vezano je za sanaciju i izgradnju novih dionica magistalnih cesta.

Sanela Klarić pitanje je postavila Vlade Federacije BiH, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i JP Elektroprivredi BiH – koliko je od 2011. godine do sada utrošeno sredstava po svim linijama finansiranja na Projekat izgradnje Vjetroelektrane Podveležje 1? Na koji način i koliko do sada utrošena sredstva umanjuju ukupnu investiciju? Traži obrazloženje za uvećanje ukupne investicije u iznosu od 52 miliona KM ako je jedina izmjena Projekta povećanje instalirane snage za 6 megavata.

Pokrenula je inicijativu prema Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu okoliša da se izradi Prijedlog Zakona o kvaliteti zraka u obrazovnim institucijama Federacije BiH.

Dževad Adžem pitanje je uputio federalnoj ministrici finansija da zastupnicima dostavi  izvještaj u proteklih deset godina svih dugovanja priređivača igara na sreću.

Eldar Čomor uputio je pitanje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, da se preispita okolinska dozvola za preduzeće Bosnet d.o.o. Hadžići od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nalaganje korektivnih mjera za uklanjanje nedostataka putem nadležnih inspekcija zabrane rada fabrike do ispunjenja potrebnih uslova.

Luka Faletar pokrenuo je inicijativu da JP Ceste Federacije BiH u plan i program za 2020. godinu ili Vlada Federacije BiH iz nekih sredstava uvrsti izradu idejnog rješenja zaobilaznicu Prozor-Rama na magistralnoj cesti M16 dionica Gornji Vakuf-Uskoplje-Prozor Rama prema Tomislavgradu zbog samog prometa koji se odvija kroz Prozor Ramu.

Faika Mujanović-Glamočanin – prvo pitanje uputila je Federalnom ministarstvu zdravstva. Na prijedlog Vlade Federacije BiH, Parlament Federacije BiH je 2008. godine donio Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, kojim se utvrđuje minimalni obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Koliko je kantona u Federaciji usaglasilo svoje propise i akte sa ovom odlukom od 2008. godine do danas.

Drugo pitanje – koliko je ukupno sredstava utrošeno za liječenje u inostranstvu u 2019. godini u kojim ustanovama pod kojim dijagnozama i po kolikim cijenama po usluzi, također i  cijene zdravstvenih usluga povratnika u RS liječenih u Federciji BiH iz predviđenih sredstava?

Mujo Hasić pitanje je uputio Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i Zavodu za zapošljavanje Federacije BiH – traži da mu se dostavi podatak o ukupnom broju zaposlenih u Federaciji BiH sa 30.09.2019. godine, koliko ima ukupno zaposlenih osoba s invaliditetom od ukopnog broja zaposlenih u Federaciji, sa tim datumom i ukupan broj osoba koje se vode na zavodima za zapošljavanje u Federaciji BiH, te ukupan broj osoba sa invaliditetom koje se vode u Zavodu za zapošljavanje Federeacije BiH.

Husein Topčagić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH - kada će biti završen tunel Ormanica na putu Tuzla-Županja? Drugo pitanje također je vezano za dionicu puta Ormanica Bosanski Šamac koja je u katastrofalnom stanju, te očekuje da se izvrši rekonstrukcija te ceste.

Miomirka Melank pitanje je uputila Federalnom ministarstvu pravde, a vezano za neprimjenu Zakona o spriječavanju sukoba interesa u organima vlasti u Federaciji BiH. Ko je odgovoran za izostanak primjene ovog Zakona.

Senaid Begić - pitanje je uputio Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike – zašto se ne poštuju i ne provode odredbe Zakona o zaštiti nasilja u porodici FBiH u dijelu sufinansiranja rada sigurnih kuća u Federaciji BiH, u kojem je predviđeno da se rad sigurnih kuća u Federaciji sufinansira od strane Vlade FBiH, odnosno resornog ministarstva sa 70%? Zašto nisu nikada doneseni podzakonski akti koji regulišu ovu oblast odnosno, zašto nisu doneseni kriteriji i standardi za osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća? Ko je odgovoran što od 2016. godine do danas nisu doneseni podzakonski akti koji regulišu ovu oblast i zašto Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ne sufinansira rad sigurnih kuća u Federaciji BiH?

Pokreće inicijativu prema Vladi Federacije BiH i resornom ministarstvu da u roku od tri mjeseca donesu neophodne podzakonske akte i počnu sa provedbom odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici koja predviđa sufinansiranje sigurnih kuća u Federaciji BiH sa 70% finansiranja od strane Vlade Federacije BiH, odnosno resornog ministarstva.

Sanela Prašović-Gadžo pitanje je uputila Federalnoj radio-televiziji – zašto nisu dostavili Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu? Drugo pitanje uputila je rukovodstvu Doma, kojim traži da se na dnevni red stavi Izvještaj o radu  Federalne radio televizije.

 

Prešlo se na usvajanje dnevnog reda.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 62 glasa za, devet glasova protiv i uz jedan uzdržani glas.

 

Sa 66 glasova za, 10 glasova  protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. a) Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o novčanim podršaka u poljoprivredi i ruralnom razvoju – hitni postupak,

b) Informacija o produženju važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federciji BiH za period 2015.-2019. godina do kraja 2020. godine;

           2.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana

                  Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu,

           3.  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske

                banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Živinice regionalna deponija kruti

                 otpad

         4.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu

                između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Poboljšanje

                energetske efikasnosti za JU Kantonalna bolnica Zenica 

            5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između

                Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije  

                BiH i Javnog preduzeća HZHB d.d. Mostar za realizaciju Projekta  rehabilitacija i     

                        modrenizacija crpno-akumulacijske  hidroekektrane Čapljina            

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. a) Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o novčanim podršaka u poljoprivredi i

     ruralnom razvoju – hitni postupak,

       b) Informacija o produženju važenja Srednjoročne strategije razvoja

           poljoprivrednog sektora u Federciji BiH za period 2015.-2019. godina do kraja

           2020. godine;

 

Prijedlog Zakona dostavila je Vlada Federacije BiH.

Ispred Zakonodavno-pravne komisije dodatno obrazloženje dao je Albin Muslić.

U raspravi su učestvovali: Sanela Klarić, Dževad Adžem i Alma Kratina.

Sa 69 glasova za, tri glasa protiv i uz deset uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o novčanim podršaka u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Predstavnički dom primio je k znanju Informaciju o produženju Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federciji BiH za period 2015.-2019. godina do kraja 2020. godine.

 

  1.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu,

 

            Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 67 glasova za, pet glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019.  godinu.

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Živinice regionalna deponija kruti otpad

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obazloženje dala je ministrica Milićević.

Ispred radnih tijela niko nije obrazlagao.

U raspravi su učestvovali: Hasan Muratović i Safer Demirović.

Sa 79 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Živinice regionalna deponija kruti otpad.

 

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Poboljšanje energetske efikasnosti za JU Kantonalna bolnica Zenica

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obazloženje dala je ministrica Milićević.

Sa 80 glasova za, bez glasova protiv i bez  uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Poboljšanje energetske efikasnosti za JU Kantonalna bolnica Zenica.

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između

      Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije  

      BiH i Javnog preduzeća HZHB d.d. Mostar za realizaciju Projekta  rehabilitacija i    

                 modrenizacija crpno-akumulacijske  hidroekektrane Čapljina

 

          

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obazloženje dala je ministrica Milićević.

            Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazloženje je dao Safer Demirović.

            U raspravi je učestvovao Bahrudin Šarić.

Sa 75 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas  Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije  BiH i Javnog preduzeća HZHB d.d. Mostar za realizaciju Projekta  rehabilitacija i  modrenizacija crpno-akumulacijske  hidroekektrane Čapljina.

 

 

            Predsjedavajući je zaključio rad 6. vanredne sjednice u 11.54.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                   PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                        PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                    Mirsad Zaimović