Komisija za pitanja mladih

PREDSJEDNIK

Eldar Čomor

ZAMJENIK

Amer Obradović

ČLANOVI

Lana Prlić
Salko Zildžić
Mario Mikulić

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Haris Šabanović
Maja Petrović
Alma Hajdarević
Adnan Lukač
Nedim Alibegović, predstavnik vijeća mladih FBiH

 

                 

KONTAKT

Sekretar Komisije za pitanja mladih

Almedina Brka- Livnjak
Tel: +387 33 220-533; 219-190,
lokal 222

E-mail: Almedina.Brka-Livnjak@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za pitanja mladih: razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koja se odnose na statusna pitanja djece, mladih i uloge porodice za život mladih; inicira nova zakonska rješenja koja se odnose na pitanja položaja djece, mladih i ulogu porodice za život mladih; daje smjernice, savjete i preporuke za razvoj omladinske politike u Federaciji; posreduje, po potrebi, u kontaktu između različitih državnih institucija, omladinskih organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca u skladu sa nadležnostima Komisije; prati provođenje određenih evropskih dokumenata i konvencija o pravima djece i mladih; predlaže mjere za unapređenje informativne politike i transparentnosti prema mladima; učestvuje u međunarodnoj saradnji i povezivanju sa institucijama koje imaju iste ili slične nadležnosti; održava komunikaciju sa svim institucijama, organizacijama i pojedincima koji se bave omladinskom problematikom, u skladu sa nadležnostima Predstavničkog doma i nadležnostima Komisije. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija