Etička komisija

PREDSJEDNIK

Samira Begić

ZAMJENIK

 

ČLANOVI

Dario Knezović
Nihad Čolpa
Jasminka Ibrišimović
Adis Arapović
Irfan Čengić

Lana Prlić
Amela Kuskunović
Mara Đukić

   

KONTAKT

Sekretar Etičke komisija
 

Senada Sijerčić
Tel: +387 33 214-071; lokal 242

E-mail: Senada.Sijercic@parlamentfbih.gov.ba

 

Nadležnost

Etička komisija je zadužena za implementaciju Kodeksa ponašanja, a vrši i praćenje rada, nadzor ponašanja izabranih zvaničnika i rješavanje prijava u vezi sa kršenjem odredaba Kodeksa.

Svi građani imaju pravo i dužnost podnositi prijave Etičkoj komisiji za sve oblike kršenja pravila Kodeksa ponašanja.
Komisija razmatra prijave i provodi postupak ispitivanja osnovanosti prijava i nakon toga odlučuje da li postoji povreda neke od odredaba Kodeksa ponašanja.

Ako ocijeni da je od strane izabranog zvaničnika učinjena povreda neke od odredaba Kodeksa, Komisija će dati svoje mišljenje, predložiti mjeru i o tome izvijestiti Predstavnički dom. Predstavnički dom usvaja i izriče mjeru.
Komisija ima sedam članova.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija