25. Januar. 2016.

Na 3. sjednici Odbora za promet i komunikacije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 25.01.2016.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:

  1. Usvajanje zapisnika 2.sjednice Odbora;
  2. Godišnji izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBiH za 2014.godinu;
  3. Nacrt zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja Auto-moto klubovima u Federaciji BiH.

Na osnovu člana 44.stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma, Odbor podnosi Domu slijedeći:

 IZVJEŠTAJ

  1. Odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik 2. sjednice Odbora.
  2. Godišnji izvještaj o poslovanju JP Željeznice Federacije BiH za 2014.godinu.

Navedeni Godišnji izvještaj o poslovanju JP Željeznice Federacije BiH za 2014.godinu, obrazložio je  predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i predstavnik JP Željeznice FBiH.

Nakon toga, uslijedila je rasprava na Odboru. Na kraju rasprave Odbor je jednoglasno usvojio slijedeći:

Zaključak

Odbor prihvata Godišnji izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBiH za 2014.godinu.
 
Odbor prihvata prijedlog člana Odbora, Dževada Adžema, a što je Odbor prihvatio kao svoj stav, odnosno stav Odbora, da se u najskorije vrijeme organizuje tematska sjednica Predstavničkog doma sa tematikom: Problematika u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH.

                 3.Nacrt zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja Auto-moto klubovima u FBiH.

Uvodno obrazloženje o navedenom Nacrtu zakona podnio je predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Nakon toga, uslijedila je rasprava na Odboru.

Na kraju rasprave , Odbor jednoglasno podržava donošenje Nacrta zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja Auto-moto klubovima u FBiH.

PREDSJEDNIK ODBORA
Enver Bijedić