14. Decembar. 2015.

Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 4. sjednici Odbora, održanoj dana 14.12.2015. godine, razmatrao slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2016. godinu;
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2016. godinu (Anex I) i Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu (Anex II);
 3. Razno:

a) Zahtjevi Udruženja RENESANSA- Udruženja žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i ostalih malignih      oboljenja, sa partnerskim udruženjima: „Novi pogled“ Mostar, UŽT-Tuzla i „Život“ Zenica;
b) Zahtjev od Dječijeg „Sela mira“ Turija za pomoć u rješavanju pružanja zdravstvenih usluga štićenicima zdravstveno osiguranim na drugim kantonima;
c) Zahtjev Odbora za zdravstvo za održavanje tematske sjednice iz oblasti zdravstva

Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1
Prijedlog Budžeta FBiH za 2016. godinu

Odbor za zdravstvo je zajedno sa gosp. Elvisom Bebakovićem i gosp Edvinom Granićem, predstavnicima Federalnog ministarstva finansija obavio detaljnu raspravu o Prijedlog Budžeta FBiH za 2016. godinu. Nakon iscrpne rasprave, a uvažavajući stavove Federalnog  ministarstva finansija, Odbor je sa pet glasova za, jednim suzdržanim glasom i jednim glasom protiv usvojio slijedeći:

Z A K L J U Č A K

 1. Odbor podržava Prijedlog Budžeta FBiH za 2016. godinu, te  predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da podrži navedeni Prijedlog Budžeta.

Ad-2
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2016. godinu (Anex I.) i Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu (Anex II.)


Odbor je zajedno sa gđom Novkom Agić, direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH obavio detaljnu raspravu o Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, te Finansijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2016. godinu (Anex I.), kao i Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu (Anex II.).

Nakon iscrpne rasprave u kojoj su članovi i članice Odbora predložili konkretna i korisna mišljenja, Odbor je jednoglasno usvojio slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

 1. Odbor smatra da je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, te Finansijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2016. godinu (Anex I.), kao i Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu (Anex II.) prihvatljivi, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da ih usvoji.
 2. Odbor traži od Vlade FBiH da u Budžetu FBiH za 2016. godinu planira Zakonom predviđena finansijska sredstva za Fond solidarnosti FBiH, te da se ispoštuju zakonske obaveze.

Ad-3
Razno:
   a) Zahtjevi Udruženja RENESANSA- Udruženja žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i ostalih malignih    oboljenja, sa partnerskim udruženjima: „Novi pogled“Mostar, UŽT-Tuzla i „Život“ Zenica

Predstavnica Udruženja „RENESANSA“ gđa Snježana Rubić je zajedno sa gđom Majom Memić predstavnicom Udruženja „Novi pogled“ Mostar, kao i gđom Suadetom Bobić predstavnicom Udruženja „Život“ Zenica detaljno predstavile svoj Projekat „Pravo na život“. Istaknule su da pored uloženih napora nadležnih organa vlasti u FBiH, bilježi se stalan porast broja novooboljelih od malignih oboljenja, i evidentiraju se liste čekanja za citostatike. Prema tome, Odboru za zdravstvo su predstavile svoje zahtjeve zbog efikasnijeg tretmana pacijenata oboljelih od malignih oboljenja, kao što su implementacija preventivnih projekata za rano otkrivanja malignih oboljenja, rana detekcija- skrining, dijagnosticiranje, liječenje i praćenje malignih oboljenja, te palijativna njega, kao i vođenje odgovarajućih istraživanja u ovoj oblasti. U vezi s tim, ograničene su finansijske mogućnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja u BiH iz kojih se finansira dijagnostika, liječenje i terapija oboljelih od malignih oboljenja, a kao jedno od mogućih rješenja je usvajanje zakona o izdvajanju akciza iz duhana za tretmana onkoloških pacijenanta inovativnim lijekovima. Odboru su predložile ciljeve projekta:

1. Osigurati da se usvajanjem zakona o izdvajanju akciza iz duhana, izdvojenja sredstva koriste za tretman onkoloških pacijenata inovativnim lijekovima:
     a) Za Fond solidarnosti FBiH neophodno je osigurati dodatnih 16.000.000,00 KM za čišćenje listi čekanja kao i 20.000.000,00 KM za vođenje novih inovativnih lijekova, što u ukupnom iznosu čini dodatnih 36.000.000,00 KM;
2. Promjena načina nabavljanja onkoloških lijekova koji će omogućiti ljekaru pravo izbora, te smanjiti stalni problem sa nestašicom lijekova.

U sklopu projekta „Pavo na život“, predložile su Odboru da u zgradi Parlamenta FBiH obilježe 4. februara 2016. godine Dan borbe protiv karcinoma: „Mi možemo. Ja mogu“

Odbor je zajedno sa gđom Novkom Agić, direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH detaljno razmotrio zahtjeve Udruženja „RENESANSA“, te Udruženja „Novi pogled“ Mostar, kao i Udruženja „Život“ Zenica, te jednoglasno usvojio slijedeće :

Z A K LJ U Č K E

 1. Odbor predlaže Vladi FBiH da se usvajanjem zakona o izdvajanju akciza iz duhana, izdvojenja sredstva koriste za tretman teško oboljelih pacijenata;
 2. Odbor predlaže Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da sistemski uredi registar za oboljele od malignih oboljenja;
 3. Odbor predlaže Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da izdvoje finansijska sredstva za rano otkrivanja od malignih oboljenja na području Federacije BiH.

b) Zahtjev od Dječijeg „Sela mira“ Turija za pomoć u rješavanju pružanja zdravstvenih usluga štićenicima zdravstveno osiguranim na drugim kantonima

Odboru je 02.12.2015. godine proslijeđen zahtjev od Dječijeg „Sela mira“ Turija za pružanje zdravstvenih usluga štićenicima zdravstveno osiguranim na drugim kantonima koji imaju regulisanu zdravstvenu zaštitu. Članovi i članice Odbora su prihvatili zahtjev od Dječijeg „Sela mira“ Turija, te će se o njemu izjasniti nakon dobijanja mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva.

c) Zahtjev da se u Budžetu FBiH planiraju obavezujuća finansijska sredstva za izgradnju Centra za autizam Tuzlanskog kantona od Udruženja roditelja djece osoba sa autizmom- URDOSA

Odboru je 27.11.2015. godine proslijeđen dopis od Udruženja roditelja djece osoba sa autizmom- URDOSA kojim se traži da se u Budžetu za 2016. godinu FBiH planiraju obavezujuća finansijska sredstva za rekonstrukciju i izgradnju Centra za autizam u Tuzlanskom kantonu u iznosu od 300.000,00 KM, kroz kojeg bi djeca osobe s autizmom dobili svu potrebnu zaštitu, koji ovaj teški razvojni poremećaj svakodnevno zahtjeva. 

Odbor predlaže Vladi FBiH da interresorno uredi obligacione odnose svih učesnika uključenih u završetak rekonstrukcije, izgradnje i opremanja Centra za autizam u Tuzlanskom kantonu, kako bi se riješili potrebni uslovi egzistencije i funkcionisanja ovog Centra.

d) Zahtjev Odbora za zdravstvo za održavanje tematske sjednice iz oblasti zdravstva

Odbor je jednoglasno utvrdio i Predstavničkom domu Parlamenta FBiH predložio usvajanje slijedećih:

Z A K LJ U Č A K A

 1. Zbog nagomilanih problema u oblasti zdravstva, narušavanja prava pacijenta, kao i prava  zdravstvenih radnika, Odbor predlaže organizovanje tematske sjednice iz oblasti zdravstva;
 2. Odbor predlaže da se tematska sjednica organizuje u saradnji sa Vladom FBiH i Federalnim ministarstvom zdravstva, kao i drugim nadležnim institucijama.


Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je Prim.dr. Tarik Arapčić, predsjednik Odbora

                                                                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA
                                                                           
                                                                                                                      Prim. dr. Tarik Arapčić, s.r.