09. Oktobar. 2015.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 3.  sjednici Odbora, održanoj  09.10.2015.godine, razmatrao je slijedeći: 

D N E V N I  R E D
      

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2015. godinu;
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluku o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J
 

Ad-1
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2015. godinu

Odbor je zajedno sa predstavnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kao i predstavnicima Federalnog ministarstva finansija obavio detaljnu raspravu o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2015. godinu.

Nakon iscrpne rasprave, a uvažavajući stavove Federalnog  ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva finansija, Odbor je sa šest glasova za, jednim  protiv i jednim  suzdržanim glasom usvojio slijedeće:

Z A K L J U Č K E

  1. Odbor podržava Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2015. godinu;
  2. Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da podrži navedeni Prijedlog odluke.

 

Ad-2
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Odbor je zajedno sa gosp. Zijadom Krnjićem, direktorom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i gosp. Kenanon Spahićem, predstavnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavio detaljnu raspravu o Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Članovi i članice Odbora detaljno su razmotrili navedeni Prijedlog odluke, te predložili konkretna i korisna mišljenja i većinom glasova usvojili slijedeći:

Z A K L J U Č A K

  1. Odbor podržava Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da podrži navedeni Prijedlog odluke.

Ad-3
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluku o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana.

Odbor je zajedno sa gosp. Zijadom Krnjićem, direktorom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i gosp. Kenanon Spahićem, predstavnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavio detaljnu raspravu o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluku o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana.

Nakon detaljne rasprave u kojoj su učestvovali članovi i članice Odbora, većinom glasova su usvojili slijedeće:

Z A K L J U Č K E

  1. Odbor podržava Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluku o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana;
  2. Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da podrži Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluku o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana;

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je gosp. Refik Hankić, predsjednik Odbora.

                                                                                                                   PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                   Refik Hankić