27. Oktobar. 2015.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 4.  sjednici Odbora, održanoj  27.10.2015.godine, razmatrao je slijedeći: 

D N E V N I  R E D
      

  1. Izvještaj o radu  Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J


Ad-1
Izvještaj o radu  Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje gdin Omer Korjenić detaljno je upoznao Odbor sa Izvještajem o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu, nakon čega je Odbor  jednoglasno usvojio slijedeće:

Z A K L J U Č K E

  1. Odbor smatra da se Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje  za 2014. godinu može u potpunosti prihvatiti;
  2. Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH  da  Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu prihvati u cjelini.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je gosp. Refik Hankić, predsjednik Odbora.

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                   Refik Hankić